Info-utskick 2021-02-03Hej och god fortsättning på det nya året!


Med detta utskick lanserar vi ett nytt upplägg för våra informationsutskick - nu finns informationen även som PDF bifogad i mailet.

I samband med terminsstarten hade vi en oförutsedd stor ökning av användningen av vår e-mötestjänst Zoom. Läs mer nedan under Sunet E-möte och vad vi gör för att hantera detta framöver.

Vi kommer under våren att fortsätta arrangera webinarier kring Sunets tjänster och projekt - väl mött!


Mvh Maria Häll


Innehåll i detta info-utskick

Aktuellt inom Sunets tjänster

Identifiering

eduID

I regleringsbrevet för Vetenskapsrådet 2021 har Regeringen gett ett uppdrag till Sunet att stödja Skolverket med digital identitet för Digitala Nationella Provsystemet som ska vara klart 2023. Se mer under Övrig info - Skolverket. Sunet kommer att använda eduID för att leverera denna lösning och samordnar kravbilden med IAM II projektet. 

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se


Nät

Sunet Campusnät som tjänst (CNaaS) - WEBINARIE

CNaaS-tjänsten bjuder in till ett webbinarium den 4 mars 2021 klockan 10.30-12.00 för att berätta mer om tjänsten.

Målgrupp: Beslutsfattare
Datum och tid: 4 mars kl. 10.30-12.00
Plats: Webbinariet hålls via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet

Mer information och agenda kommer i separat inbjudan inom kort. 

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se


Molnbaserade tjänster

OCRE (Microsoft Azure m.fl. via Sunet) - WEBINARIE

Nu finns det information om avrop inklusive en avropsmall via OCRE-projektet på Sunets hemsida. Under de kommande veckorna kommer vi att komplettera informationen samt flytta in sidan under Sunets tjänster.

Sunet bjuder in till ett webbinarium den 18 februari 2021 för att gå igenom avropsförfarande, svara på eventuella frågor och undersöka intresse för ett eventuellt leverantörsmöte.

Målgrupp: IT-chefer och personal som har behov av att avropa IaaS-tjänster via OCRE-avtalet.
Datum och tid: 18 februari kl. 14.00-15.00
Plats: Webbinariet hålls via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson och/eller Anders Nilsson via cloud-contact@sunet.se


Säkerhet

eduSign

Funktionen Valideringsintyg driftsattes i Valideringstjänsten 11 januari 2021. FAQ har uppdaterats med svar på frågor kring detta, se mer under "Hur fungerar valideringstjänsten" här: Validering av signaturer.

Tjänsten är nu klar med den funktionalitet som planerats och 12 lärosäten har hittills tecknat avtal.  Inom ett par månader kommer tjänsten endast vara tillgänglig för avtalskunder. 

Har ni frågor eller vill teckna avtal, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Sunet Mailfilter

Som vi tidigare informerat om byter Sunet leverantör för mailfiltertjänsten, ny leverantör är Halon. Sunet har ihop med Halon genomfört två webbinarier under januari för intresserade och presenterat vårt nya mailfilter.

Den nya driftsmiljön beräknas blir helt klar under februari och vi kommer i dialog med anslutna organisationer att under våren planera för och genomföra migrering.

Har ni frågor, kontakta Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se


Samarbete

Digital tentamen (digital examination) - WEBINARIE

Projektet är nu avslutat och tjänsten finns att avropa från Sunet. Leverantören är norska Inspera AS som har funnits på marknaden sedan 1999. Mer information om tjänsten och införandeprocessen finns att läsa här: https://wiki.sunet.se/display/digitaltentamen

I skrivande stund har 3 lärosäten tecknat avtal och ytterligare 4 är på gång. Den 17 februari kl. 13:00-15:00 kommer ett inledande, virtuellt nätverksmöte att hållas. Mer information om mötet finns på denna sida - Nätverk för samverkan.

Målgrupp: Intressserade av Digital tentamen
Datum och tid: 17 februari kl. 13.00-15.00
Plats: Webbinariet hålls via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet

Har ni frågor, kontakta Linda Jerdenius, linda.jerdenius@sunet.se

Sunet E-möte

I december låg användningen av Zoom i Norden på 150 000 samtidiga användare. Vid terminsstart var det 290 000 samtidiga användare. Vi hade en maxkapacitet på On-Premise på 240 000, vilket är 90 000 fler användare än i december. Av de nordiska länderna stod Sunets kunder för den största ökningen.

Just nu pågår ett stort arbete med att ytterligare bygga ut kapaciteten, för att möta framtida behov. Här är vi tacksamma för alla signaler kring framtida nyttjande för att kunna säkerställa stabil drift. Idag finns kapacitet för 300 000 och vi är på väg mot 360 000 samtidiga användare på vår nordiska On-Premise-lösning. Nedan finns två grafer som visar på belastningen i norden dygnsvis samt över ett år, varav Sverige står för merparten.

För mer info, se Uppdatering ang kapacitetsproblem i Zoom v 3-2021.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se


Sunet Enkätverktyg

Övergång till version 5 av Sunet Survey för befintliga kunder

För befintliga kunder som i nuläget har version 4.3 av Sunet Survey startar uppgradering till nya versionen under februari 2021. Varje instans för respektive lärosäte/myndighet uppgraderas för sig efter överenskommelse med leverantören. Leverantören har skickat ut information om uppgraderingsprocessen och hur organisationerna bokar in uppgraderingsdatum.

LTI-koppling till LMS

Leverantören har visat en första version av LTI-koppling mot Canvas på vårens första användarmöte. Som lärare kan man nu på ett smidigt sätt skapa en kursvärdering med hjälp av förinställda mallar på ett par minuter. LTI-applikationen testas nu i Sunets Canvasmiljö av ett begränsat antal lärosäten. Planen är att LTI-applikationen skall göras tillgänglig för de organisationer som uppgraderat till version 5 av enkätverktyget under våren. Det kommer i första steget fungera med Canvas och därefter anpassas för Blackboard och Moodle.

Aktuell information uppdateras på denna sida: Aktuellt Sunet Survey

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se

Sunet LMS

Önskan om tjänst för Öppna nätbaserade kurser

Det har inkommit önskemål om att Sunet bör få nationellt ansvar för ett digitalt verktyg som kan hantera utveckling, marknadsföring och genomförande av öppna nätbaserade kurser. Tjänsten bör ha en portal, ett skyltfönster, där samtliga kurser som ges i tjänsten listas. En presumtiv kursdeltagare bör även kunna se det samlade nationella utbudet av öppna kurser. Som del av Sunets behovsfångstprocess behöver vi veta hur stort detta intresse är. Separat formell förfrågan till Sunets kontaktpersoner skickas ut inom kort. För övriga frågor kontakta gärna kundansvarig Valter Nordh, valter@sunet.se eller om ni vill ge input i frågan.

Canvasadaptern

Projektet med att förbättra och bygga om Canvasadaptern som integrerar Canvas med Ladok (för att exempelvis automatiskt skapa kursrum, namnge kurserna och koppla på rätt studentgrupp) går nu in i slutfasen. I dagsläget har sex av nio lärosäten flyttat över till den nya adaptern och vi hoppas kunna göra samma sak med de resterande inom kort varefter projektet avslutas och övergår i förvaltning. Adaptern är i produktion och vi har fått mycket positiv respons. Ett stort tack till teknikerna i Umeå som hjälpt Sunet att bygga den nya adaptern och till Ladok för gott samarbete!

Schemaintegration i Canvas

En förfrågan har gått ut om att bilda en arbetsgrupp med fokus på integration av schema i Canvas. Redan nu har fem lärosäten ställt sig positiva till fortsatt arbete. Vi kommer att bjuda in till ett första möte för att diskutera förutsättningar och hur vi kan komma vidare. Om ni vill veta mer kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Salsa nätverksträff

SALSA-nätverket hade virtuella SALSA-dagar den 10-11 december med drygt 60 anmälda. Företaget bakom Canvas, Instructure, presenterade Canvas utvecklingsprocess. Vi diskuterade också hur nätverket kan bidra i utvecklingen. SLU visade Canvas tilläggstjänst Catalog som de använder, vilken möjliggör marknadsföring och presentation av kurser som är öppna för direktanmälan. Utöver dessa punkter så diskuterades aktuella frågor utifrån deltagarnas önskemål.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Sunet Play

I slutet av mars (26-28 mars) planeras Kaltura-tjänsten att uppgraderas som en del av tjänstens underhåll. Vi vill redan nu flagga för att tjänsten under den helgen kommer att påverkas. Mer information kommer i nästa infoutskick samt via Kalturas kanaler.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se


Aktuellt från pågående projekt

Säker lagring (Sunet Drive, Nextcloud)

Sunet Drive är i sin pilotfas där intresserade lärosäten nu kan testa tjänsten efter avstämning med Sunet.

Har ni frågor, kontakta projektledare Richard Freitag, freitag@sunet.se

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Upphandlingen för Textmatchningssystem har avbrutits efter att den blivit överklagad. Sunet har publicerat en ny upphandling. Detta innebär att tidsplanen skjuts fram med cirka 6-8 veckor. Vi uppdaterar projektsidan för Textmatchningssystem på wikin löpande med mer information.

Har ni frågor, kontakta projektledare Janna Ljung, janna@sunet.se

Webbinarium om API för indexering av forskningsdata - WEBINARIE

Den 3-4 mars bjuder SND, SNIC och Sunet in till ett webbinarium och öppet forum för att presentera och diskutera det API som utvecklats för indexering av forskningsdata (lagrings-API). API:et kopplar samman SND:s system DORIS med lärosätenas lagringslösningar och gör det möjligt att tillgängliggöra forskningsdata utan att de lämnar lärosätet. Under webbinariet kommer SND, Sunet och SNIC tillsammans med några lärosäten att berätta om erfarenheter, tekniska strategier, färdplaner och aktuell status för implementering av API:et. Välkomna!

     Datum och tid: 3 mars kl. 12.00-16.00, 4 mars kl. 9.00-11.00
     Plats: Webbinariet hålls via Zoom
     Anmälan: https://snd.gu.se/sv/form/2021-03-03-anmalan-till-webbinar

Program

Dag 1, 12.00-16.00:

 • Introduktion och bakgrund - SND, Sunet och SNIC
  • Lagrings- och delningsproblematik - SND
 • SND:s tjänster för tillgängliggörande av data: API för indexering av forskningsdata (lagrings-API) och DORIS - SND
 • Vad är S3 teknologin - Användning, fördelar och skillnad mot filsystem - Safespring
 • Sunets lagringstjänster med fokus på Sunet STaaS och Sunet Drive (Nextcloud) - Sunet
 • SU:s strategi kring tillgängliggörande av data, Per von Bahr - Stockholms universitet
 • SNIC:s lagringsinfrastruktur kopplat till lagrings-API, Dejan Vitlacil - SNIC
 • EHS erfarenhet av S3 inklusive lagrings-API, Peter Kim - Enskilda Högskolan Stockholm
 • Sammanfattning och avslut

Dag 2, 09.00-11.00

Uppföljande diskussioner (öppet forum) kring tillgängliggörande av forskningsdata. Tag med dina funderingar och frågor!

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se.


Övrig info

Nytt regeringsuppdrag

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem, Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet att föreslå ett program för att leda den digitala strukturomvandlingen av Sverige. Uppdraget är att hitta former för nära samverkan mellan näringsliv, lärosäten och myndigheter inom bl.a. tillämpad forskning, testbäddar, infrastruktur, kompetensförsörjning och digital förvaltning. Kontaktperson för Vetenskapsrådet är Maria Häll på Sunet. Uppdragsbeskrivningen finns här.

Skolverket

I Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2021 finns nu ett uppdrag till Sunet om utveckling av digitala nationella prov. Läs mer här, under "Uppdrag". 

Vid frågor, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se.

status.sunet.se

I oktober 2020 lanserade Sunet sidan status.sunet.se där status på Sunets alla tjänster finns att överblicka. Ett flertal tjänster har en automatiserad övervakning kopplad till status.sunet.se, vilket ger en realtidsvy av Sunets tjänstestatus. Det går även att prenumerera på alla eller vissa tjänsters status via e-post. 

Sunetdagarna

Årets första Sunetdagar kommer att arrangeras digitalt mellan 13 till 29 april 2021. Mer information kommer löpande. Håll utkik!

Sunets kommitté

Nästa möte med Sunets kommitté sker i början på mars. Sunets verksamhetsberättelse 2020 kommer beslutas.

Sunets verksamhetsplan 2021 - WEBINARIE

Välkommna till en presentation av Sunets beslutade verksamhetsplan 2021! Verksamhetsplanen återfinns här.

Målgrupp: Alla som är intresserade eller berörda av Sunets verksamhetsplan 2021.
Datum och tid: 23 februari kl. 15.00-16.30
Plats: Webbinariet hålls via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet
 • No labels