Info-utskick 2021-11-03

   

 

Hej!

Vi närmar oss slutet på året och vill, förutom att uppdatera er om vad som är aktuellt inom Sunets tjänster och verksamhet, även meddela en förändring inom Sunet. NORDUnets vd sedan 16 år, René Buch, meddelade förra veckan att han har valt att avgå för att söka nya utmaningar. Den 1 november tog Valter Nordh, som är kundansvarig på Sunet och medlem i Sunets ledningsgrupp, över som tillförordnad vd. Detta innebär att Valter lämnar majoriteten av sina arbetsuppgifter på Sunet under denna period på 12 månader. Valter kommer att fortsätta företräda Vetenskapsrådet och Sunet i EuroHPC:s referensgrupp och EOSC. Maria Häll, i samarbete med berörda medarbetare på Sunet, kommer att ta över Valters kontakt med Sunets kontaktpersoner. Sunets kommunikationsansvarig, Frida Richter, tar över Valters arbete som rör Sunets kommunikation och annan utåtriktad verksamhet.

Vi vill passa på att återigen tacka för ert deltagande på Sunets kontaktpersonsdag. Vi hoppas att ni uppskattade presentationen. Lämna gärna dina synpunkter i utvärderingen (svara på fråga 3 även om du inte deltog). Kontakta Maria Häll, maria@sunet.se, om ni har frågor.

Vi önskar er en fortsatt fin höst!


Mvh,

Maria Häll
Aktuellt inom Sunets tjänster


Samarbete

Digital tentamen

Det har blivit dags att blicka in mot 2022 och hur användandet av tjänsten kommer att utvecklas när vi äntligen kommer tillbaka till salstentor. Nu kommer vi att få möjlighet att se vad som inte fungerar och vad vi behöver jobba vidare med.

På Sunetdagarna höll vi två presentationer där vi gick igenom fördelarna med att avropa tjänsten för mindre organisationer och gick in i mer detalj på bedömning av digitala tentor i Inspera.

Har ni frågor, kontakta Linda Jerdenius, linda.jerdenius@sunet.se.

Sunet Enkätverktyg

LTI-kopplingen mellan Sunet Enkätverktyg och Sunets LMS-tjänst Canvas används sedan i våras på ett antal lärosäten. Nu finns också möjligheten för de som använder Blackboard eller Moodle att aktivera denna funktionalitet. LTI-kopplingen ingår i avtalet för Sunets Enkätverktyg.

Om ni önskar se hur det kan se ut på ett lärosäte som använder funktionen så finns en inspelning från ett användarmöte i Enkätverktygets forum. Klicka på "Anslut" i övre högra hörnet för att gå med i nätverket.

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Sunet LMS

Vi har skickat ut en medlemsundersökning till alla medlemmar i SALSA-nätverket i syfte att samla in input för att förbättra stödet och nätverkskänslan. Sammanställning av undersökningen pågår.

Dialogen med lärosäten är nu genomförd. 19 av 28 lärosäten deltog i samtal angående upplevelser av lärplattformen och leverantören. Sammanställning pågår.

Under Sunetdagarna arrangerade Sunet LMS två dubbelpass med totalt cirka 200 deltagare. Ett av passen handlade om gemensamma integrationer med lärplattformen och under det andra passet informerade leverantören Instructure om utvecklingen av två funktioner - Quizz och Diskussioner.

Under oktober har Instructure haft digital användarkonferens för Canvas där ett antal nätverksmedlemmar deltog. Stora delar av konferensen spelades in, se inspelningen här.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Play

Inom kort lanseras "Speech2text" som en vidareutveckling av nuvarande tjänst för undertextning. När allt är klart kommer ett separat utskick med information om hur tjänsten avropas och priser.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet Projektverktyg - EVENT

Vi vill påminna om att tjänsten avslutas vid årsskiftet, se Sunets wiki för villkor och kontakt med leverantören.

Den 15 november klockan 10.30-11.00 anordnar vi ett sista webbinarium för de som är intresserade av att teckna ett eget avtal.

Målgrupp: För er som planerar att teckna ett eget avtal för ProjectPlace
Datum och tid: den 15 november klockan 10.30-11.00
Plats: Digitalt via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se.

Textmatchning

Välkommen Blekinge Tekniska Högskola som första kund att ansluta sig till tjänsten textmatchning.

Mer info om tjänsten hittar ni på Sunets wiki: Textmatchning

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.


Nät

eduroam

Arbetet med att testa och anpassa geteduroam fortsätter. Förhoppningen är att allt ska vara redo i början av 2022.

Under Sunetdagarna diskuterade vi olika sätt att använda geteduroam. Dessutom avhandlades idén om att nyttja geteduroam-systemet för gästaccess på lärosäten.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, herrnilsson@sunet.se.

Sunet Campusnät som tjänst (CNaas)

Utbyggnaden av automatiserad infrastruktur fortsätter både genom att Mälardalens högskola bygger ut tjänsten i Västerås samt slutförande av implementation tillsammans med KTH. Vi är i dialog om införande på flera nya organisationer.

Sunets mjukvara för automation av campusnät CNaaS-NMS har släppts i ny version med bland annat stöd för fler inställningsmöjligheter på portar och VXLAN samt stöd för användardefinierade taggar.

Under Sunetdagarna presenterade Arista ett flertal nyheter. Information kring detta och mycket annat kan nås via våra communitysidor på Sunet forum: Forum för Campusnät

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se.


Identifiering

SWAMID

Det är nu hög tid att införa stöd för European Student Identfier (ESI) för de lärosäten som inte redan gjort det. Det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+, i vilket i princip alla lärosäten i Sverige deltar, digitaliserar sina rutiner och nu kommer de att börja kräva att lärosäten skickar en särskild identifierare i samband med att studenter loggar in i tjänsterna runt Erasmus+. Detta gäller även om studentutbytesadministrationen vid lärosätet använder en särskild upphandlad applikation för utbytesadministrationen. Det är även väldigt viktigt att ESI-värdet som skickas till Erasmus+ för en student är samma både från utbytestjänsten och från er identitetutfärdare (IdP), annars kommer studenterna inte att kunna hantera sitt studentutbyte på ett smidigt och bra sätt. Sunet tog tidigare i år tillsammans med UHR och Ladok fram ett förslag hur ett ESI skapas och skickas. Detta förslag har nu utökats med teknisk information om hur lärosätets IdP skickar med detta attribut.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Box

Sunet har kommit överens om ett nytt avtal med Box som förlänger de nuvarande prisnivåerna i ytterligare två år. Vi vill dock fortsatt påminna om att ta med Sunet i en dialog när/om det blir aktuellt att lämna Box-tjänsten, detta för att göra en övergång från Box till andra alternativ så smidig som möjligt.

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se.

Sunet Drive

Sunet Drive är nu uppdaterad till senaste versionen och lanserad på https://drive.sunet.se.

Under Sunetdagarna har vi presenterat den nya versionen av tjänsten, förändringar och planer för framtida utveckling. Är ni nyfikna på den senaste informationen om Sunet Drive - se Sunets forum.

Har ni frågor, eller vill prova på tjänsten, kontakta Richard Freitag, freitag@sunet.se.

Sunet Datahanteringsplaner

Inom kort kommer Sunet att lansera en ny tjänst för datahanteringsplaner baserad på verktyget DMPonline från DCC/University of Edinburgh. Läs mer om tjänsten på vår hemsida. Alla lärosäten som deltagit i den fria testperioden kan använda sina instanser fram till och med den 30 november 2021, därefter kommer de som saknar kontrakt för tjänsten att tas bort från systemet.

Har ni frågor kontakta dmp-contact@sunet.se.


Säkerhet

eduSign

Utvecklingen av funktionen att bjuda in individer att signera dokument är på gång, dock kommer den att bli lite försenad och vi siktar på en uppdatering under november.

Sunet deltar i CEF-projektet EDSSI L2 där målet bland annat är att bygga stöd för så kallade kvalificerade signaturer enligt EUs standard vilket har efterfrågats av flera. Vi jobbar mot målet att eduSign ska få ett bredare underlag och kanske till och med lyftas till en tjänst på EU-nivå genom GÉANT. Verksamhetskraven kommer här ifrån studentmobilitet - till exempel hantering av studenters boendekontrakt i samband med Erasmus-utbytet.

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.

Sunet Mailfilter

Under Sunetdagarna presenterade vi den nya funktionen för URL-filtrering. Vi diskuterade även att arrangera en workshop angående VD-bedrägerier. Mer information och en eventuell inbjudan till denna workshop kommer via nätverket i Sunet Forum.

Har ni frågor, kontakta Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se.
Aktuellt från pågående projekt

Säkerhetscenter/SOC-projektet - EVENT

Vi går nu in i de sista veckorna av Sunets SOC-projekt. Efter att projektet avslutats kommer en slutrapport, men redan nu kan det vara läge att blicka framåt och prata om hur vi ska bedriva säkerhetsarbetet i Sunet efter projektets avslut. Sunet kommer därför att bjuda in till en workshop med syfte att identifiera en tydlig gränsdragning för Sunets framtida säkerhetsarbete. Workshopen kommer att bli digital i Zoom den 7 december.

Målgrupp: Sunets kontaktpersoner
Datum och tid: den 7 december klockan 10.30-12.00
Plats: Digitalt via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet

Har ni frågor, kontakta projektledare kontakta David Heed, david@sunet.se.

MyAcademicID och EDSSI

Inom EDSSI projektet håller vi nu på att undersöka möjligheten att skapa en lösning för studenter (bland annat inom Erasmus+ programmet) att kunna använda sina studentkort i andra länder än sitt eget. Inom projektet undersöker vi därför nuvarande standarder och användning av studentkort. Vill ni bidra till detta arbete så svara gärna på denna enkät under november.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se. 

Övrig info

Information om Sunets förvaltning

I slutet av 2020 togs beslut om Sunets tjänsteförvaltning. Syfte med dessa riktlinjer är att förbättra strukturer och öka transparens. Under 2021 har implementationsarbete genomförts med bland annat följande aktiviteter:

  • Sunets fem tjänsteområden finns tydliggjorda på www.sunet.se: Utbildnings- och samarbetsstöd, Nät, Identifiering, Molnbaserade tjänster och Säkerhet. 
  • Årlig process för Sunets förvaltningsverksamhet har tagits fram.
  • Internt forum med regelbundna möten för Sunets tjänster har etablerats.
  • Olika malldokument har tagits fram som stöd i arbetet.

Behovsinventering inför 2022 för Sunets befintliga tjänster har genomförts och förvaltningsplaner för 2022 för internt bruk har tagits fram för varje tjänsteområde. Förvaltningsplanerna är input till Sunets verksamhetsplan 2022 som presenteras i möte med för Sunets kommitté den 30 november. 

Fortsatt arbete med Sunets tjänsteförvaltning innebär:

  • Utvärdering av arbete och erfarenheter under 2021.
  • Fortsatt arbete med att implementera, förankra, vidareutveckla och kommunicera framtagen förvaltningsmodell under 2022.

Har ni frågor, kontakta Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se.

Regeringsuppdraget om datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Inom regeringsuppdraget "Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande" inleder vi tillsammans med Enheten JobTech Development på Arbetsförmedlingen serieworkshops i formatet "Open Space" om digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vi kommer bland annat att prata om ämnen som öppen data och öppen källkod, dataportabilitet samt framtida utbildningar och arbetsmarknad. Eventet kommer att äga rum den 8 december med begränsat antal deltagare.

Sunetdagarna

Tack till alla som deltagit på Sunetdagarna. Vi är glada över att se så många av er på passen och hoppas att ni funnit värde i deltagandet. Programmet bestod av 30 pass, och du kan hitta presentationer för majoriteten av passen i programmet på Sunets wiki. Vi återkommer med information om upplägg och datum för vårens Sunetdagar. 

Om du inte redan svarat på enkäten om Sunetdagarna, ta gärna en minut och dela dina åsikter. Det är mycket värdefullt för oss!

Sunets infoutskick i nytt format 2022

Från och med årsskiftet kommer vi att uppdatera formatet på Sunets infoutskick. Infoutskicken kommer att skickas från en funktionsadress, alltså inte längre från Valter Nordh. Informationen kommer att vara densamma som nu, men med ett uppdaterat utseende. Utskicken kommer att formas som ett nyhetsbrev istället för ett e-brev i textformat. Vi kommer i det nya utskicket att sammanfatta innehållet och hänvisa med länkar till fullständig information på Sunets wiki.

Har ni frågor, kontakta Frida Richter, frida@sunet.se.

Sunets nyhetsbrev

Vi återupptar Sunets nyhetsbrev efter årsskiftet! I dessa nyhetsbrev får du ta del av pågående aktiviteter inom Sunet, så som webbinarium eller evenemang, aktuell information från Sunet och VR samt en sammanfattning av det infoutskick som skickats ut till Sunets kontaktpersoner. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut cirka en gång i månaden. Välkommen att prenumerera på Sunets nyhetsbrev via denna länk.

Sunets kommitté

Nästa möte med Sunets kommitté är den 30 november. Då kommer Sunets verksamhetsplan för 2022 att beslutas.

Mandatperioden för ledamöter i Sunets kommitté går ut den 31 december 2021. Nominering till nästkommande mandatperiod (1 januari 2022 till 31 december 2024) görs av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund), SFS (Sveriges förenade studentkårer) och KB (Kungliga biblioteket) för att sedan beslutas av Vetenskapsrådets generaldirektör. 


  • No labels