Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Textmatchningssystem

Syfte: Sunet undersöker möjligheterna att etablera tjänsten Textmatchningssystem och erbjuda den som en avropningsbar tjänst till Sunetanslutna lärosäten. Genom att etablera en Sunet-tjänst skapas en tjänst som är enkel att avropa.


Projektledare: Janna Ljung, janna@sunet.se

Projektdirektiv: Projektdirektiv Textmatchningssystem.pdf

Projektplan: Projektplan Textmatchningssystem.pdf

Slutrapport:

Status på projektet

Nuvarande status

Upphandlingen är avslutat. Tjänsten går att avropa vi Sunet. För mer information se Textmatchning


Status augusti

I början av augusti meddelade Förvaltningsrätten att de avslår ansökan om överprövningen.   Efter att domen vann laga kraft återupptogs arbete i upphandlingen.

Vi arbetar nu med att få avtal med  Ouriginal på plats och återkommer i närtid med mer information.

Status 29:e mars

Den 29 mars fattade Vetenskapsrådet tilldelningsbeslut i upphandlingen gällande Textmatchningssystem. En leverantörer har lämnat in begäran om överprövning av beslutet. Arbetet i upphandlingen har pausats i avvaktan på dom i Förvaltningsrätten.

För information om Förvaltningsrätten i Stockholms genomsnittliga handläggningstider gällande mål om offentlig upphandling, se här

Status 4:e mars

Annonseringen är nu avslutad. Preliminär avtalsstart planeras till Q2 2021

Status 30:e januari

Sunet har publicerat en ny upphandling. Upphandlingen kan hämtas ut via KommersAnnons.se Textmatchningssystem 2.5-2021-00005

Avtalsstart beräknad till Q2 2021

Status 29:e december

Upphandlingen är avbruten


Vid frågor, kontakta Janna Ljung,  janna@sunet.se

Om projektet

Bakgrund:

Inkomna intresseanmälningar och kommentarer till projektet.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa en gemensam kravbild inför en  Sunet-gemensam upphandling under Q4 2020.

Sammanfattning av projektet

Projektet är uppdelat i två faser:

Under fas 1 undersöker Sunet förutsättningarna för att etablera Textmatchningssystem som en Sunet-tjänst samt utreds lämplig affärsmodell och en kravspecifikation tas fram. Förutsatt att Sunet beslutar om att gå vidare med projektet påbörjas fas 2.

Under fas 2 påbörjas upphandlingen, upphandlingen utannonseras , inkomna anbud analyseras och bedöms. Förutsatt att upphandlingen leder till att Sunet tecknar avtal med en leverantör av systemstöd för Textmatchningssystem kommer tjänsten att etableras som en avropningsbar Sunet-tjänst för anslutna lärosäten.

Projektledare

Fas 1 

Sonja Bjelobaba/Sunet - Inlånad från UU:

Sonja Bjelobaba, sonja.bjelobaba@moderna.uu.se

Fas 2

Janna Ljung,  janna@sunet.se

Beställare

Valter Nordh/Sunet

Styrgrupp

Ännu ej fastställd

Projektgrupp

Se projektplan nedan. Kontakta Sonja om intresse att bidraga finns!

Projektdirektiv

Projektplan  • No labels