Digital tentamen

Projektet befinner sig i fas 2. Projektgrupp och referensgrupp ska bildas, styrgrupp ska tillsättas. Förfrågan om att delta i projektet har skickats ut via Info-utskicket och SALSA-nätverket.  

Vid frågor, kontakta projektledare Nina von Zeipel, nina@sunet.se

Syfte

Sunet ska etablera tjänsten Digital tentamen och erbjuda den som en avropningsbar Sunet-tjänst till Sunetanslutna lärosäten. 

Sammanfattning av projektet

Projektet är uppdelat i tre faser:

Under fas 1 undersöker Sunet förutsättningarna för att etablera Digital tentamen som en Sunet-tjänst. Förutsatt att Sunet beslutar om att gå vidare med projektet påbörjas fas 2.

Under fas 2 utreds lämplig affärsmodell och en kravspecifikation tas fram. Projektet kommer även föreslå vilken form av upphandling som ska användas om projektet går vidare till fas 3. Förutsatt att Sunet beslutar om att gå vidare med projektet påbörjas fas 3.

Under fas 3 påbörjas upphandlingen, upphandlingen utannonseras , inkomna anbud analyseras och bedöms. Förutsatt att upphandlingen leder till att Sunet tecknar avtal med en leverantör av systemstöd för digital tentamen kommer tjänsten Digital tentamen att etableras som en avropningsbar Sunet-tjänst för anslutna lärosäten.

Projektdokumentation

Projektdirektiv Digital tentamen

Projektplan - under bearbetning

Beställare

Valter Nordh, Sunet

Projektledare

Nina von Zeipel, Sunet

Styrgrupp

Ännu ej fastställd

Projektgrupp

Ännu ej fastställd

Referensgrupp 

Ännu ej fastställd

  • No labels