Digital tentamen

Status 9:e sept

Uppdatering gällande upphandlingen av Digital Tentamen:
Som vi skrev i ett tidigare utskick har en leverantör ansökt om överprövning av vår upphandling gällande digital tentamen.
Igår avslog förvaltningsrätten denna ansökan. Domen har inte vunnit laga kraft ännu, och kan överklagas inom tre veckor.

Status 3:e juli 2020, Överprövning av upphandlingen

Efter att det inkommit en begäran om överprövning avseende upphandlingen av Digital tentamen har Sunet beslutat att avbryta fortsatt arbete med upphandlingen, detta i avvaktan på dom i Förvaltningsrätten.
För information om Förvaltningsrätten i Stockholms genomsnittliga handläggningstider gällande mål om offentlig upphandling, se här

Vid frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se eller 0707-884742

Syfte

Sunet undersöker möjligheterna att etablera tjänsten Digital tentamen och erbjuda den som en avropningsbar tjänst till Sunetanslutna lärosäten. Genom att etablera en Sunet-tjänst skapas en tjänst som är enkel att avropa.

Mål

Efter avslutat projekt skall Digital tentamen finnas som en avropningsbar Sunet-tjänst för Sunetanslutna lärosäten. Produktägare och tjänsteägare ska vara tillsatta.

Sammanfattning av projektet

Projektet är uppdelat i tre faser:

Under fas 1 undersöker Sunet förutsättningarna för att etablera Digital tentamen som en Sunet-tjänst. Förutsatt att Sunet beslutar om att gå vidare med projektet påbörjas fas 2.

Under fas 2 utreds lämplig affärsmodell och en kravspecifikation tas fram. Projektet kommer även föreslå vilken form av upphandling som ska användas om projektet går vidare till fas 3. Förutsatt att Sunet beslutar om att gå vidare med projektet påbörjas fas 3.

Under fas 3 påbörjas upphandlingen, upphandlingen utannonseras , inkomna anbud analyseras och bedöms. Förutsatt att upphandlingen leder till att Sunet tecknar avtal med en leverantör av systemstöd för digital tentamen kommer tjänsten Digital tentamen att etableras som en avropningsbar Sunet-tjänst för anslutna lärosäten.

Projektdokumentation

Projektdirektiv

Projektplan version 1.2

Beställare

Valter Nordh, Sunet

Projektledare

Janna Ljung, Sunet

Styrgrupp

Valter Nordh, Sunet - ordförande
Barbro Carlsson, Göteborgs universitet
Linn Askeröd, Karlstad universitet
Eva Svedmark, Umeå universitet
Karl Ageberg, Lunds universitet
Per Nihlen, Sunet

Projektgrupp

Carina Georg, Karolinska institutet
Johan Lindeberg, Linnéuniversitet
Linda Jerdenius, Göteborgs universitet
Patrick Dorls, Malmö universitet
Wietze de Vries, Karolinska institutet


  • No labels