Sunet E-signatur

Syfte

Projektet syftar till att etablera digitala signaturer som tjänst i Sunet med drift i egen regi baserat på DIGG.se standard för e-signatur i offentlig förvaltning.

Projektledare

Fresia Pérez/Sunet

Beställare

Leif Johansson/Sunet

Styrgrupp

Styrgruppen består av representanter från organisationer med betydande intresse i projektets leverans, antingen genom att man ingår med finansiering för utveckling eller genom ett tydligt uttalat intresse för att köpa tjänsten. Vi har ännu inte fått tillräckligt många intresserade av att delta i en styrgrupp.

Referensgrupp

Två referensgrupper kommer etableras:

  1. En teknisk referensgrupp bestående av personer med erfarenhet av integration och IT-arkitektur.
  2. En referensgrupp som består av beställare/beslutsfattare från Sunet-anslutna organisationer som är intresserade av tjänsten som tas fram i projektet.

Förstudie

Följande PM utgör en förstudie som visar på möjliga aktiviteter inom området där Sunet kan leverera nytta. Under Q1 2019 genomfördes en sondering av intresset för de alternativa ansatser som diskuteras i PM:et. Undersökningen visade på att det finns ett mycket starkt intresse för att genomföra ett projekt som syftar till att etablera E-underskrifter som tjänst i Sunet där Sunet driver alla delar av tjänsten i egen regi. Projektet kommer drivas som en vanlig tjänsteetablering i Sunet. Förstudien utgick även ifrån resultaten från projektet Digital Signering.

Projektdirektiv

Projektet skall under 2019 leverera följande:

  1. En teknisk implementation av en underskriftsfunktion som kan integreras med det signatur-API som Pensionsmyndigheten utvecklar under 2019 samt som fungerar med Sunets HSM-infrastruktur (Sunet KMF)
  2. En första version av en e-underskriftstjänst i Sunet regi baserad på (1). Detta inkluderar paketering, driftsättning, övervakning, tjänstebeskrivning, prismodell och dokumentation.

Projektet ska inte leverera något av följande:

  1. System för processtöd, ärendehantering och dokumenthantering.
  2. Valideringstjänster
  3. Arkivtjänster eller andra stödsystem


  • No labels