Info-utskick 2020-11-11

 

I samband med redigeringen av info-utskicket blev det fel i texten om eduSign. Vi är medvetna om att det finns stor efterfrågan både av att kunna skriva under flera dokument såväl som möjligheten att samordna underskrifter av fler personer på ett och samma dokument. Den senare funktionen kräver dock en betydligt större insats än vad projektets utvecklingsbudget medger just nu varför vi inte kan lova annat än underskrift av flera dokument samtidigt. Vi ber om ursäkt för felet!

Aktuellt inom Sunets tjänster

eduID

Samverkan kring etableringen av en nationell identitet för utbildning i syfte att stöjda införandet av digitala nationella prov med Skolverket går vidare. Budget för 2021 är fastställd och Sunet räknar med att få ett regeringsuppdrag som reglerar samverkan med Skolverket för 2021 och framåt.

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

eduroam

Tjänsten fungerar utan problem.  Uppdatering av den gemensamma infrastrukturen som hanterar Sunets del av eduropam planerad vilket sker utan påverkan för användarna. Under Sunet-dagarna presenterades OpenRoaming och Geteduroam.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, herrnilsson@sunet.se

Sunet E-möte

Sunet E-möte har numera 46 kunder. NORDUnet/Sunet fortsätter att bygga ut sin on-premise kapacitet och vi kommer att skapa utökad redundans genom att dela in Zoom-installationen i flera s.k. zoner, där en zon kommer att sättas upp i Stockholm. Som tidigare aviserat kommer vår tillfälliga Zoom-instans på Amazons kluster i Stockholm att avvecklas till årsskiftet. Produktägarna har också inlett samarbete med övriga nordiska NREN kring förbättrad funktionalitet i Zoom. En efterlängtad funktion, att kunna spela in möten "i molnet" (on-premise-cloud-recording) närmar sig driftsättning, vi kommer annonsera via gängse kanaler så snart funktionen finns på plats. I en första fas kommer det innebära ett förenklat flöde för Sunet Play kunder.

Har ni frågor, kontakta produktägarna på smt@sunet.se

Sunet Enkätverktyg

I oktober välkomnade vi Försvarshögskolan som nya användare av Sunet Survey. 22 organisationer använder i dagsläget enkätverktyget. Vi hade ett användarmöte 3 november med ett 30 tal deltagare tillsammans med leverantören som visade upp ny funktionalitet i nya versionen samt LTI-koppling med LMS som är under utveckling. Det var också ett tillfälle att ställa frågor till leverantören kring kommande uppgraderingsprocess. Aktuell information presenteras som vanligt på denna sida: https://wiki.sunet.se/display/survey/Aktuellt

Har ni frågor, kontakta produktägare Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se

Sunet LMS

Den 29 oktober bjöd vi in till en demo av den nya funktionen för resultatrapportering från Canvas till Ladok. Ett sextiotal deltagare närvarade från Canvaslärosätena. En inspelning av mötet där funktionen visades och diskuterades hittas här ett par dagar till: https://play.sunet.se/media/t/0_pfgtzv18 Just nu testas funktionen och ett lärosäte är i startgroparna för att köra skarpt i produktion. Mer info om installation av funktionen här: https://wiki.sunet.se/display/ladoklms/Resultat+till+Ladok+-+installation+i+Canvas samt användarguide: https://wiki.sunet.se/pages/viewpage.action?pageId=82641105  

Den 27 oktober arrangerade vi ett webinar där Uppsala universitet delade med sig av sina erfarenheter av införandet och användningen av Canvas Studio. Ett integrerat verktyg i Canvas för att spela in, redigera, dela och bädda in videomaterial i kurser. Webinariet finns inspelat och hittas här: https://play.sunet.se/media/t/0_0xjk5zfz (åtkomligt under begränsad tid).

Arbetet med den nya Ladok Canvasadaptern löper på enligt plan. Förväntat projektavslut är 2021-02-01. Mer information här: LMS-adapter (ny Canvas adapter)

Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Sunet Mailfilter

Som tidigare kommunicerat har vi under en tid utvärderat en ny leverantör till vårt mailfilter. Vi har nu kommit så långt att Sunets egen mail passerar filtret och vi har goda erfarenheter så långt.

Det har hänt ganska mycket med produkten sedan vi visade den senast så därför bjuder vi nu in till ett webinar den 10/12 där vi kommer att visa och berätta om våra erfarenheter samt presentera hur det ser ut. Vi berättar även hur det går med upphandling och diskuterar hur vi går vidare.

Webinar om mailfilter
Datum: 10/12
Tid: 13.30
Plats: https://oru-se.zoom.us/my/liljebergh
Alla är varmt välkomna!

Har ni frågor, kontakta produktägare Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Ny prislista på tjänsterna kommer att läggas ut på Sunets webb under v47.

Har ni frågor, kontakta produktägare Anders Nilsson, anders@sunet.se 

Sunet Play

Som tidigare kommunicerat hade vi en större incident på Sunet Play tjänsten den 21-22 okt. Det var ett planerat arbete, genomfört av Kalturas personal, som ej skulle haft någon inverkan på systemet men som tyvärr påverkade databasen för hela Kaltura. Vi har kontinuerlig dialog med Kaltura för att säkerställa att liknande incidenter inte uppstår igen. En mer teknisk utredning om orsaken har skickats ut till mediaansvariga.

I syfte att förbättra tjänsten har vi ytterligare förstärkt de tekniska resurserna till driften av Kaltura, dels genom intern omprioritering och dels genom att påbörja ett rekryteringsarbete för att på längre sikt stötta tjänsten med mer resurser.

Undertextning
Av nuvarande 31 play kunder har 15 kunder beställt tilläggstjänsten REACH/Amberscript för undertextning. Vi genomförde en workshop för systemadministratörer samt erfarenhetsutbyte kring implementering av tilläggstjänsten.  

Har ni frågor, kontakta produktägarna på smt@sunet.se

Sunet Projektverktyg

Avtalet med leverantören löper ut 2021-12-31 och går ej att förlänga. Efter dialog med de som idag använder Projektverktygstjänsten har vi landat i att det inte finns stort intresse för att genomföra en förnyad upphandling och vi avser därför att lägga ner tjänsten från 2021-12-31. Vi undersöker villkoren vid avveckling och återkommer med mer information.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh på valter@sunet.se


Aktuellt från pågående projekt

Digital tentamen (digital examination)

Den 27/10 fattade Vetenskapsrådet ett tilldelningsbeslut i upphandlingen gällande Digital tentamen. Vi arbetar nu med att få avtal på plats och återkommer i närtid med mer information i ett separat utskick.

Har ni frågor, kontakta projektledare Janna Ljung, janna@sunet.se

E-signatur, eduSign

I samband med redigeringen av info-utskicket blev det fel i texten om eduSign. Se kommentar ovan.

Nu finns eduSign som tjänst att avropa, avtalsmall är färdig och finns tillgänglig på förfrågan.

En efterfrågad funktion i eduSign är att flera personer skall kunna underteckna samma dokument, vilket är en funktion som vi nu arbetar på och räknar med att få på plats inom några månader. Arbete med en ny frontend till eduSign har påbörjats och en ny valideringstjänst med valideringsintyg ska driftsättas inom kort.

Vi söker också en produktägare till tjänsten eduSign, om du kan/vill är intresserad eller har en kollega som är det - hör gärna av dig!

Har ni frågor eller vill teckna avtal, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se

MyAcademicID och EDSSI

Projektet MyAcademicID börjar närma sig sitt slut och har nu tagit fram en arkitektur för digital identitet för studentmobilitet. MyAcademicID har anslutits till den Svenska eIDAS-noden Sweden Connect och projektet kommer nu följas upp av ett nytt projekt, European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI), som kommer ta arkitekturen från MyAcademicID till produktion. Den första tjänsten som går i produktion är Online Learning Agreement v3 som är en del av Erasmus+. Tjänsten används redan av studenter som loggar in med sina respektive universitetskonton via eduGAIN.

DG EAC uppmanar lärosäten att gå med i eduGAIN
Cirka 800 representanter från universitet och högskolor runt om i Europa deltog på den Europeiska kommissionens online-workshop 'Erasmus Going Digital' den 5 november 2020 där DG EAC uppmuntrade alla att gå med i eduGAIN och deras nationella identitetsfederationer. Läs mer här: https://connect.geant.org/2020/11/06/call-for-edugain-sign-up-to-support-erasmus-student-mobility. Samtliga lärosäten med fler än 500 studenter i Sverige är redan anslutna till eduGAIN via SWAMID.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Security Operations Center

Den 3/11 hade Sunet möte kring SOC-projektet, dess nutid och framtid. En sammanfattning av mötet har skickats ut och ett nästa möte kommer att kallas till under Q1 2021

Samverkan och gemensamma regelbundna träffar
Under seminarierna i oktober så kom det fram önskemål att vi skulle möjliggöra att träffas digitalt kanske en gång i månaden. Första förslaget är att vi diskuterar hur MSBs nya föreskrifter hanteras lokalt och om vi skall göra gemensamma insatser kanske kring checklistor och information.

Öppen inbjudan till diskussion kring lokal hantering av MSBs nya föreskrifter
Datum: 26/11
Tid: Start 10.00
Plats: https://sunet.zoom.us/j/62134387750
Alla är varmt välkomna!

Agenda:

  • Var är vi idag kring MSBs föreskrifter och anpassning utifrån ISO27000.
  • Checklista och stöd för genomgång?
  • Långsiktig planering?
  • Nästa träff december eller januari?

Har ni frågor, kontakta samordnare David Heed, david@sunet.se

Säker lagring

Arbetet med att etablera en pilot med Nextcloud tillsammans med Stockholms universitet går snabbt framåt. Vi räknar med att påbörja initial produktion innan årets slut.

Har ni frågor, kontakta projektledare Richard Freitag, freitag@sunet.se

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Upphandlingen kommer att gå i november, något försenat.

Har ni frågor, kontakta projektledare Janna Ljung, janna@sunet.se


Övrig info

Konsekvenser av Schrems II-målet i EU-domstolen

Den 16 juli 2020 kom EU-domstolen med en dom som ogiltigförklarar Privacy Shield som är ett rättsligt ramverk för överföring av personuppgifter till USA. Just nu pågår ett arbete med att kartlägga vilka Sunet-tjänster som innebär tredjelandsöverföring och att ta reda på med vilket stöd uppgifterna överförs.

Under Sunetdagarna höll Vetenskapsrådets jurist Victoria Söderqvist ett pass om Schrems II-domen och Sunets arbete. Presentationen finner du här.

NORDUnet 40 år - Save the date!

NORDUnet firar 40 år av nordiskt samarbete och bjuder in till ett virtuellt evenemang den 27 november för att fira detta jubileum.

Evenemang - NORDUnet 40 år
Datum: 27/11
Tid: 10:00-11:30
Registrering och mer information finns här: https://sunet.se/om-sunet/evenemang/nordunet-firar-40-ar
Alla är varmt välkomna!

Ny Sunet-webb!

Vi har nu en ny webb, med stort fokus på Sunets tjänster. Det återstår en del arbete, bland annat att översätta alla sidorna till engelska. Du finner hemsidan på den vanliga adressen www.sunet.se.

Har ni frågor, kontakta webmaster@sunet.se

Sunetdagarna

Sunetdagarna hösten 2020 genomfördes virtuellt på grund av Coronasituationen med överlag stort deltagande! Den genomförda enkäten visade att det uppskattades och att det fungerade bra för de flesta. Vi har beslutat att även nästa upplaga av Sunetdagarna kommer att bli virtuella, under 3 veckors tid 13-29 april 2021. Vi tar till oss av synpunkterna från höstens event och kommer bland annat att försöka undvika “heldagar”, eftersom det upplevs som ganska ansträngande med så långa virtuella möten.

Programmet för höstens genomförda Sunetdagar återfinns här.

Sunets kommitté

Sunets kommitté har sitt nästa möte den 2:a dec. På agendan är verksamhetsplan och budget för Sunet 2021.

  • No labels