Info-utskick 2020-12-16God eftermiddag!

Julen närmar sig med stormsteg och det är dags för årets sista info-utskick från Sunet. Efter en hektisk höst med ännu större användning av Sunets e-mötestjänst än i våras kommer vi att ha fortsatt fokus på våra distansutbildningstjänster under våren 2021. 

Vi är glada att kunna annonsera att allt är klart med den nya tjänsten Digital tentamen, se nedan för mer information.

Under hösten har vi genomfört ett antal webbinarium kring olika frågor. Det är glädjande att många aktivt har engagerat sig i dessa då de är en del av Sunets arbete med att öka vår dialog och transparens kring vår verksamhet. Under våren kommer vi aktivt att vidareutveckla och fortsätta med fler webbinarium, eftersom dessa är en del av behovsfångstprocessen i Sunets nya förvaltningsmodell - mer om denna och vår projektstyrningsmodell nedan!

Vi ser fram emot 2021 och önskar god jul och gott nytt år!

Mvh Maria Häll


Innehåll i detta info-utskick

Aktuellt inom Sunets tjänster

Sunet Box

Tilläggstjänsten Box Zones, som innebär lagring av Box data i EU, hade tidigare en kostnad för överflyttning av data. Denna kostnad är nu borttagen.

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se

Sunet Campusnät som tjänst (CNaaS)

Tjänsten är nu etablerad och i produktion sedan en tid tillbaka. Version 1.0 av programvaran för automatiserad hantering av nätverksutrustning släpptes innan sommaren och har efter implementering på Mälardalens högskola visat sig vara stabil. Personal på Sunet NOC och lärosäten har genomgått utbildning i automatisering och arkitekturen. Dialog med flera andra lärosäten fortsätter och användningen av tjänsten växer. Installation pågår hos Stockholms universitet som planerar att gå i drift med tjänsten under början av 2021. Samarbetet med Uninett (våra norska kollegor) runt automation och övervakning har fortsatt i god anda.

Ny information om CNaaS finns att läsa på Sunets wiki:

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se

Sunet E-möte

Användningen av Sunets E-mötestjänst fortsätter att ligga på höga nivåer, under förra veckan noterades det ca 150 000 samtidiga användare i hela Norden.

Utbyggnaden av On-Premise installation i Stockholm är i slutfasen. Som tidigare aviserat och som utförligt diskuterats på media-listan kommer samtliga organisationer att migreras över till On-Premise installationen i slutet av december så fort vi har säkerställt funktionalitet. Licensed installationen (Amazon/Stockholm) kommer att finnas kvar under januari månad som en backup/reservlösning.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se

Sunet Enkätverktyg

I november välkomnade vi Umeå universitet som ny användare av Sunet Survey, vilket innebär att 23 organisationer nu använder i dagsläget enkätverktyget.
Aktuell information presenteras som vanligt på denna sida.

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se

Sunet LMS

Den 10-11 december hade SALSA nätverksträff där bl.a. Instructures utvecklingsprocess diskuterades samt hur SALSA kan bidra i denna process.

Inom LMS-tjänstens "sandlåda" finns det numera möjlighet att testa Studio, ett mediaverktyg för publicering av video. Kontakta canvasansvarig på ditt lärosäte om du är intresserad av att prova!

För att stödja arkivering av innehåll i Canvas genomförs nu en inventering av dokumenttyper som finns i Canvas. Deadline för detta arbete är 1 februari 2021. Ansvariga för denna inventering är arkivarier och Canvas kontaktpersoner.

Projekt ny Canvasadapter
Projektet löper på enligt plan och kommer att avslutas i början av 2021. Jönköping University ska inom kort börja använda nya adaptern. Inom projektet kommer även Jönköping University och KTH att börja använda resultatrapportering i början av 2021.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Sunet Mailfilter

Sunet har under hösten genomfört en upphandling av ny mailfilterleverantör. Upphandlingen är nu klar och ny leverantör är Halon. Det nya filtret presenterades på ett möte den 10 december, nästa möte hålls i slutet på januari där även leverantören kommer att medverka. Kallelse sker genom e-postlistan för mailfilter. I dialog med lärosätena kommer vi att under januari påbörja migreringen och vi räknar med att vara klara med alla till sommaren. 

Läs gärna mer på Sunets wiki här.

Har ni frågor eller vill testa det nya mailfiltret kontakta Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Webben har uppdaterats och en ny uppdaterad prislista finns för varje tjänst.

Ett förtydligande runt användning av Sunets lagringstjänster (Sunet STaaS) är att dessa även riktar sig till alla typer av behov, från gigabyte till flera petabyte. Hör gärna av er om ni har frågor!

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se 

Sunet Play

Tjänsten har fungerat bra och stabilt under november och december. En större versionsuppgradering är planerad att ske helgen den 23-24 januari, mer detaljerad information om uppgraderingen kommer att delges på mediamötet efter jul- och nyårsuppehållet.

I syfte att möta den ökade användningen av tjänsten genomför Sunet resursförstärkningar inom Sunet Play och övriga mediatjänster. 

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se

SWAMID

2020 har passerat snabbt och varit ett annorlunda år som medfört många nya utmaningar för kontohanteringen vid lärosätena. Användningen av tjänster såsom Sunet E-möte (Zoom), Sunet Play (Kaltura) och Sunet LMS (Canvas) har blivit ännu mer verksamhetskritiska och använder i normalfallet inloggning via SWAMID. Detta har gjort att ett flertal lärosäten har fått göra anpassningar i hur studenter och anställda får tillgång till sitt användarkonto vid organisationen. Flera lärosäten har informerat SWAMID om deras förändringar genom att uppdatera sina dokument om hur de uppfyller en eller flera av SWAMIDs tillitsprofiler.

Under 2021 måste alla som idag inte har skrivit detta dokument och fått det granskat av SWAMID Operations genomföra detta arbete annars kommer de inte längre att kunna använda SWAMID för inloggning i olika tjänster från och med 2022 enligt beslut av SWAMID Board of Trustees tidigare i år. För närvarande är 50 av 63 medlemmar godkända för minst en av tillitsprofilerna SWAMID AL1, SWAMID AL2 och SWAMID AL3. SWAMID Operations har börjat ta kontakt med de medlemmar som ännu inte är godkända för att hjälpa dem. För att alla ska hinna bli godkända innan årsskiftet 2021/2022 behöver alla som idag inte är godkända lämna in sin ansökan om godkännande före 31 maj 2021. För att kontrollera din organisations status - gå till denna länk.

Om inte EU och Storbritannien kommer överens runt ett nytt avtal blir det konsekvenser för vissa av de tjänster som finns i Storbritannien och som används av lärosäten i Sverige. Inloggning och överföring av användarinformation för vissa tjänster görs genom en modell som baseras på att tjänsten finns inom UE, EES eller något av de länder som EU har beslutat har adekvat personuppgiftslagstiftning. Som det ser ut just nu är Storbritannien, beroende på avtalslösheten, inte ett av de länderna. SWAMID Operations kommer efter jul att informera de administrativa och tekniska kontaktpersonerna för alla identitetsutfärdare i SWAMID om vilka tjänster som berörs. En månad senare kommer vi att plocka bort den tekniska markeringen i metadata om att tjänsterna kan få användaruppgifter via den aktuella modellen.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

Digital tentamen (digital examination)

Upphandlingen av Digital tentamen är avslutad och vi har skrivit på leverantörsavtal med Inspera. Tjänsten övergår nu till förvaltning och Linda Jerdenius från Göteborgs universitet är tillsatt som tjänsteförvaltare (tidigare benämnt produktägare). Linda arbetar just nu med att färdigställa kundavtal och avropsrutiner och vi räknar med att kunna erbjuda tjänsten från årsskiftet. Intresseanmälan görs till Linda Jerdenius, via linda.jerdenius@sunet.se.

Har ni projektrelaterade frågor, kontakta projektledare Janna Ljung, janna@sunet.se.

Säkerhetscenter / SOC-projektet

Under hösten har vi fortsatt vår dialog med MSB och CERT-SE kring nyttjande och delande av data samt hur överenskommelser skall ske. Vi har även lyckats göra en överenskommelse för praktiskt samarbete med MSB/CERT-SE som skall undertecknas och formellt beslutas av respektive generaldirektör.

Under Sunet-dagarna kom vi i närmare kontakt med några lärosäten och dialog fortsätter kring gemensam kravställning på stödjande verktyg och hur gemensamma upphandlingar kan gå till. En specifik produkt handlar om lockbetes-teknik där först Chalmers och sedan Lunds universitet kommer att prova tjänsten. Vi letar fortsatt aktivt efter samarbete kring detta och liknande områden, hör gärna av er om ni har uppslag eller funderingar - vi vet att threatfeeds eller omvärldsbevakning kring stulna konton är ett hett ämne för många parter.

Har ni frågor, kontakta kontakta David Heed, david@sunet.se

Säker lagring (Sunet Drive, Nextcloud)

Den 10 december anordnade Sunet ett webbinarium där vi presenterade en möjlig ny tjänst, Sunet Drive, som bygger på produkten Nextcloud. Sunet Drive ger utökad tillgång till Sunets lagringstjänster genom att erbjuda ett webb-baserat interface, synk-klienter för olika plattformar mm (liknande Dropbox/Box men där all data lagras och hanteras inom Sverige på Sunets lagring).

Webbinariet var en del av Sunets behovsfångstprocess och vi uppfattade att det finns stöd att gå vidare i processen att etablera Sunet Drive som en framtida valbar Sunet tjänst.

Vi tackar alla (87st!) som var med på webbinariet och för de frågor som lyftes upp, presentationen finns här.
Om du är intresserad i en djupare introduktion eller även vara med att testa Sunet Drive, S3 lagring och/eller Nextcloud: ta gärna kontakt med Richard Freitag (freitag@sunet.se).

Har ni frågor, kontakta projektledare Richard Freitag, freitag@sunet.se

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Projektet löper enligt plan och upphandlingen är annonserad via Kommers Annons och kan besvaras t.o.m. 2021-01-05, med upphandlingens nummer 2.5-2020-06689. Vi räknar med en avtalsstart för lärosäten i Q1 2021.

Har ni frågor, kontakta projektledare Janna Ljung, janna@sunet.se.

Övrig info

GÉANT

GÉANT har nya styrelseledamöter inklusive ny ordförande, läs mer om detta här.

Information om arbetet med tredjelandsöverföring inom ramen för Sunets tjänster

Den 16 juli 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen i en dom Privacy Shield som var ett rättsligt ramverk för överföring av personuppgifter till USA, den s.k. Schrems II-domen. Det innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund föra över personuppgifter till mottagare i USA. Domstolen ansåg däremot att Kommissionens beslut om standardavtalsklausuler är giltigt och att sådana kan användas vid överföring till länder utanför EU och EES men att det kan behövas ytterligare skyddsåtgärder.

Med anledning av detta kartlägger Vetenskapsrådet vilka av Sunets tjänster som innebär tredjelandsöverföring. I det fall tredjelandsöverföring förekommer arbetar vi med att ta reda på med vilket stöd uppgifterna överförs och med att se över om det behövs en ny grund för överföringen eller ytterligare skyddsåtgärder för att tjänsten ska vara förenlig med dataskyddslagstiftningen.

Vi kommer att informera alla våra kunder om tredjelandsöverföring förekommer vid användandet av Sunets olika tjänster, samt om vilka kategorier av uppgifter som överförs, i vilka situationer uppgifter överförs och med vilket stöd överföringen görs.

NORDUnet

NORDUnet firade nyligen 40 år, vilket firades digitalt. En digital publikation om NORDUnets historia finns att ladda ner på 40.nordu.net.

status.sunet.se

I oktober 2020 lanserade Sunet sidan status.sunet.se där status på Sunets alla tjänster finns att överblicka. Ett flertal tjänster har en automatiserad övervakning kopplad till status.sunet.se, vilket ger en realtidsvy av Sunets tjänstestatus. Dock är detta ej klart för alla tjänster ännu men arbete pågår för att färdigställa detta.  

Det går även att prenumerera på alla eller vissa tjänsters status via e-post. 

Sunetdagarna

Varmt välkomna till Sunetdagarna våren 2021! Årets första Sunetdagar kommer att arrangeras digitalt mellan 13 till 29 april 2021. Mer information kommer löpande. Håll utkik!

Sunets förvaltnings- och projektstyrningsmodell

I syfte att säkerställa tydlighet, transparens och god dialog med Sunets anslutna organisationer har Sunet etablerat en förvaltnings- och projektstyrningsmodell. Modellerna har presenterats och diskuterats i Sunets kommitté som gett sitt stöd för dessa.

Förvaltningsmodellen, som tydliggör roller och ansvar för Sunets tjänster och verksamhet, återfinns här. En anpassning enligt PM3 är att vi byter namn på de som tidigare benämndes produktägare till tjänsteförvaltare. Som tidigare är tjänsteförvaltaren den som aktivt arbetar med tjänsten, driver tjänstens forum och erfarenhetsutbyte samt oftast den man kommer i kontakt med om man har frågor kring en tjänst.

Ett annat av resultaten av förvaltningsmodellen är tydliggörande av behovsfångstprocessen genom de webbinarium som Sunet genomfört och som vi kommer att fortsätta utveckla under 2021.

Projektstyrningsmodellen, som ger en gemensam struktur för Sunets projekt, återfinns här.

Under 2021 kommer vi att arbeta med att implementera dessa modeller fullt ut.

Sunets kommitté

Sunets kommitté hade möte den 2 december där Sunets verksamhetsplan 2021 och budget 2021 fastslogs. Sunets förvaltningsmodell diskuterades även. Protokoll från mötet återfinns här.

Uppföljning från Sunets webbinarium 3 december om Sunets Microsofts Azure / AWS avtal (OCRE-projektet)

OCRE-projektet har genomfört en upphandling av bland annat "Hyperscalar Cloud Services", det vill säga Oracle, AWS, Azure, IBM och Google samt även mindre leverantörer av molntjänster. En av dessa svenska mindre leverantörer som fått kontrakt är SafeSpring som för närvarande levererar Sunets molntjänster. Information om projektet finns på ocre-project.eu.

Under webbinariet hänvisade Leif Johansson till upphandlingsunderlaget, som återfinns här.

En skillnad från tidigare avtal är att det är en leverantör per "Cloud Service". För Microsoft Azure kommer den svenska leverantören att vara SoftwareONE.

En viktig princip för OCRE-upphandlingen är att varje lärosäte genomför avrop inom OCRE-upphandlingen i enlighet med Holländsk lagstiftning. För närvarande pågår arbete med att etablera kontrakt som resultat av upphandlingen och vi återkommer kontinuerligt med mer information.

VR

Vi vill passa på att informera om VRs verktyg för digitala verktyg för datahanteringsplaner, DMP Online, finns tillgängligt. Se VRs hemsida för mer information.

Webbinarium om API för indexering av forskningsdata

Den 3 mars bjuder SND, SNIC och Sunet in till ett webbinarium för att presentera och diskutera det gemensamma API som utvecklats för indexering av forskningsdata. API:et kopplar samman SND:s system (DORIS) med lärosätenas lagringslösningar och gör det möjligt att tillgängliggöra forskningsdata utan att de lämnar lärosätet. Under webbinariet kommer SND, SNIC och Sunet tillsammans med några lärosäten att berätta om sina erfarenheter, tekniska strategier, färdplaner och aktuell status för implementering av API:et. Vi återkommer i början av februari med mer detaljer, håll utkik här. Boka gärna in datum och tid redan nu. Välkomna!

Webbinarium om API för indexering av forskningsdata
Datum: 3 mars 2021
Tid: 12.00-16.00
Plats: Zoom
Länk till anmälan  • No labels