Info-utskick 2020-09-08

Aktuellt inom Sunets tjänster

eduID

SCIM och grupp/organisationshantering har byggts under sommaren och är på plats. Dessa är nödvändiga för att möta de krav och önskemål som framkom under IAM2 projektet gällande AD-funktionalitet och gemensamt register.
Arbete med notifiering som krävs för att utveckla en AD-adapter pågår
eduIDs nya design och ingång för att förenkla och underlätta skapande och hantering av eduID identiteten är nu i produktion. 

Har ni frågor eller synpunkter, kontakta Fresia Pérez, fresia@Sunet.se 

Sunet Box

Som vi nämnde i vårt utskick innan sommaren så söker vi nu en ny produktägare till våra tjänster Box och Projectplace.
Vi behöver stöd, har ni en person kan driva arbetet med Box och Projektverktygstjänsterna hör av er till Valter Nordh, valter@Sunet.se!

Sunet E-möte (Zoom)

I förra veckan nådde vi över 160.000 samtidiga användare (inom Norden där Sverige står för lite över hälften). Vi har aldrig sett så höga siffror - i maj nådde vi som högst 110.000 samtidiga användare. Kapaciteten på Zoom-tjänsten är nu förstärkt för att möta upp den ökade användningen, både i vår On-Prem (Danmark) lösning och i vår Amazon lösning (Stockholm). Vårt avtal med Amazon (som stöttat och tagit hand om extra kapaciteten sedans mars) löper ut vid årsskiftet och kan ej förlängas. Kapaciteten på vår On-Prem lösning i Köpenhamn har under sommaren byggts ut kraftigt och klarar idag upp till 160.000 samtidiga användare, planen är att utöka denna ytterligare till ca 240.000 samtidiga användare innan årsskiftet.
Under hösten kommer vi att migrera över samtliga organisationer från Amazon till  On-Prem lösningen i Danmark. Som användare kommer man inte att märka något.

Har ni frågor, kontakta produktägarna på smt@Sunet.se

Sunet Enkätverktyg

Under hösten släpps en ny version av Sunet Survey. Varje instans från respektive lärosäte/myndighet uppdateras var för sig i samråd med leverantören. Aktuell information uppdateras kontinuerligt på Sunet Survey Wiki.

Har ni frågor, kontakta produktägare Magnus Hovde, Magnus.Hovde@Sunet.se

Sunet LMS

Arbetet med den nya Canvas-Ladokadaptern samt funktionen för resultatrapportering

Teknikerna i Umeå som utvecklar den nya Canvas-Ladokadaptern arbetar på enligt tidsplan. När det gäller resultatrapporteringen så har det varit svårt att få med lärosäten att hjälpa till med test och pilotdrift, de har nu några lärosäten på gång för test. Ett webinar om status och nästa steg kommer att anordnas under kommer månad.

Har ni frågor, kontakta projektledare Ulrik Sandgren, ulrik.sandgren@umu.se

Driftstörningar

Den 31 augusti c:a 11.00 upplevde flera av våra lärosäten för ovanlighetens skull (dock inte alla lärosäten) problem med Sunet LMS Canvas. Det handlade framför allt om störningar när användare ville skapa/redigera sidor eller ladda upp filer i Canvas. Via vår gemensamma Slack-yta kunde SALSA-medlemmarna snabbt kommunicera om dessa störningar med varandra. De rapporterade problemen till Instructures support som kunde åtgärda detta inom c:a 2,5 timmar.

Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@Sunet.se

Sunet Play

Undertextning, från och med nästa vecka går det att teckna tilläggsavtal till Sunets playtjänst (Kaltura) för undertextning. Det är samma tjänst som vi kommunicerat tidigare (modulen Reach i Kaltura som använder sig av Amberscript för undertextningen) och som många redan kunnat prova på under sommaren.

Priset blir 7 euro per timme film som skall undertextas, där fakturering sker i efterskott. Beställning av tjänsten sker enligt gängse rutiner för tilläggsbeställningar media. Pris och detaljer kommer finnas på wikin.

Utöver redan inplanerade träffar inom mediområdet kommer vi anordna två tillfällen fokuserade på undertextning i playtjänsten, det ena med fokus på hur man konfigurerar upp tjänsten  - det andra med fokus på lokal implementation och utbyte av best practices.
Observera att det är upp till varje organisation att ha en egen implementeringsprocess, dvs att fatta beslut kring vilken implementationsform som skall gälla. Exempel på frågor som behöver hanteras i en sådan process är vilket material som skall undertextas, vem/vilka som skall kunna godkänna förfrågan på undertextning eller som samtligt material som produceras skall undertextas.

Har ni frågor, kontakta produktägarna på smt@Sunet.se

Sunet Projektverktyg

Sunets avtal med Projectplace löper ut 2021-12-31 och vi kommer kalla till ett möte med de som använder tjänsten idag för att undersöka hur intresset ser ut att fortsätta med tjänsten (genomföra ny upphandling eller avveckla tjänsten i Sunets regi).

Som vi nämnde i vårt utskick innan sommaren så söker vi nu en ny produktägare till våra tjänster Box och Projectplace.
Vi behöver stöd, har ni en person kan driva arbetet med Box och Projektverktygstjänsterna hör av er till Valter Nordh, valter@Sunet.se!

SWAMID

Inloggning med hjälp av SWAMIDs infrastruktur används idag i väldigt många tjänster, t.ex. Ladok, Prisma, Box och antagningssystemet. För att inloggningen ska fungera så behöver vissa personuppgifter överföras från identitetsutfärdare (IdP) till tjänsten (SP). Inom SWAMID använder vi s.k. entitetskategorier för att organisera hanteringen av dessa attribut. Sedan Sunetdagarna hösten 2019 har SWAMID genomfört flera aktiviteter för att underlätta lärosätenas, och övriga organisationers, hantering av dessa entitetskategorier, med speciell fokus på Microsoft-miljöer.

I ett nästa steg som påbörjas nu kommer SWAMID att börja avveckla gamla versioner av entitetskategorier varför det är viktigt att alla identitetsutgivare uppdaterar till den nya modellen annars riskerar studenter och personal inte kunna logga in i tjänster. Allt finns dokumenterat på wiki.Sunet.se och alla tekniska kontakter i SWAMID har blivit kontaktade via e-post.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@Sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

Campusnät som tjänst (CNaaS)

Det lyckade införandeprojektet i samarbete med MDH och andra deltagande organisationer övergår nu till en tillgänglig tjänst.
Under hösten förstärker vi samarbetet med de organisationer som redan köpt utrustning för CNaaS  genom inköpscentralen.

Har ni frågor eller är intresserade av tjänsten kontakta David Heed, david@Sunet.se

Digital tentamen (digital examination)

Uppdatering gällande upphandlingen av Digital Tentamen:

Som vi skrev i ett tidigare utskick har ett bolag ansökt om överprövningen av vår upphandling av digital tentamen.
Igår avslog förvaltningsrätten denna ansökan. Domen kan överklagas inom tre veckor och vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@Sunet.se

E-signatur

Valideringstjänsten etablerades i juni och finns på följande adress https://validator.edusign.Sunet.se

Utveckling av arkiveringsfunktionalitet för att få ut arkivstämplade dokument pågår och förväntas bli klar i samband med projektavslut 30 september. 
Uppbyggnad av infrastrukturen med nya servrar för stabil och redundant tjänst samt produktionsmiljö pågår. 
Avtalsmall och prismodell har tagits fram.

Vi får många frågor om hur externa personer som är involverade i intern signeringsprocess kan göra för att använda tjänsten. De rekommenderas att skaffa en eduID-identitet på www.eduid.se och signera med den. 

Vi söker också en produktägare till tjänsten eduSign, om du kan/vill är intresserad eller har en kollega som är det - hör gärna av dig!

Har ni frågor eller är intresserade av produktägarrollen för tjänsten eduSign, kontakta Fresia Pérez, fresia@Sunet.se

eIDAS

MyAcademicID har anslutits till den Svenska eIDAS-noden Sweden Connect och går nu mot en produktionsfas i projektet European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI ).

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@Sunet.se

Security Operations Center

Under sommaren har det varit många allvarliga sårbarheter som uppmärksammats genom Sunet SOC. Vi arbetar vidare med att etablera ett säkerhetscenter med inom sektorn. 
Ett arbete har startats inom Sunet att certifiera delar av verksamheten enligt ISO/IEC 27000.

Har ni frågor eller vill delta, kontakta kontakta David Heed, david@Sunet.se

Säker lagring

Under hösten kommer Sunet att genomföra ett pilotprojekt kring användningen av Nextcloud tillsammans med bla Stockholms universitet. Fokus i projektet ligger på användning av Nextcloud som åtkomstmetod för Sunets lagringsinfrastruktur för forskningsdata.

Har ni frågor, kontakta projektledare Richard Freitag, freitag@Sunet.se

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Arbetet mer att ta fram kravspecifikation pågår och vi siktar på att få upphandling publicerad i slutet på september.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@Sunet.se

Övrig info

Sunets kommitté

Höstens första möte för Sunets kommitté går av stapeln den 22 september.
Vi återkommer med information och protokoll från kommittémötet så fort det är justerat och klart.

Sunetdagarna hösten 2020

Nu i höst går Sunetdagarna av stapeln i digital/virtuell form!

Vi inleder med att första gemensamt pass, 6e oktober, därefter har nästan alla tjänster ett antal olika tillfällen där man kommer presentera och diskutera tjänsten. Vi har valt att lägga ett flertal kortare pass under ett par veckor i syfte att underlätta att medverka på de pass som är intressant för dig och din organisation, förhoppningsvis utan Zoom-trötthet!

Vi avslutar med ett gemensamt pass den 27e oktober då vi tittar tillbaka lite på hur veckorna fungerat - detta är ett nytt koncept för Sunetdagarna.

Under veckan kommer en inbjudan även att skickas ut till de olika tjänsternas forum.

Varmt välkomna önskar Sunet!

VR

Som vi nämnde i vårt förra utskick ses forskningsinfrastrukturen på nationell nivå över i en statlig utredning, ledd av tidigare högskole- och forskningsminister Tobias Krantz. Sunet har under förra veckan träffat utredningen och beskrivit Sunets omfattande verksamhet.

Se pressmeddelandet här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/forskningsinfrastruktur-pa-nationell-niva-ses-over

Vetenskapsrådet fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation om att så många som möjligt jobbar hemifrån även under hösten, det vill säga till och med 31 december 2020. Detta innebär att endast ett fåtal medarbetare kommer att finnas på plats samtidigt på Sunets kontor på Tulegatan 11 under hösten. Sunet kommer inte heller att anordna några fysiska sammankomster under hösten. Däremot uppmuntrar vi till och anordar digitala möten och workshops, som tex Sunetdagarna!

Vårens arbete, i mångt och mycket på distans, har dock gett hela myndigheten erfarenheter som vi gemensamt vill ta vara på inför framtiden. Sunets verksamhet, där många av oss redan sedan tidigare arbetar och verkar på distans, är en god föregångare för hur arbete kan utföras på ett effektivt och flexibelt sätt oavsett var man befinner sig.

  • No labels