Info-utskick 2020-05-08

Aktuellt inom Sunets tjänster

eduroam

Arbetet med att uppdatera policy ramverket kring SWAMID/eduroam har påbörjats och bör vara klart innan sommaren.
Uppdatering av meta.eduroam.se (som genererar eduroam-kartan, var eduroam finns!) håller på att slutföras. Arbetet är planlagt att vara klart innan den 21/5.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, herrnilsson@sunet.se

Sunet E-möte

Tillbakagången till att ha all drift av Zoom hos NORDUnet är pågående, se tidigare utskick.
Vill påminna om arbetet med nytt tjänsteavtal som inkluderar ett biträdesavtal (GDPR) pågår, även där se tidigare utskick.

Har ni frågor, kontakta produktägarna på smt@sunet.se

Sunet LMS

Sunets Canvasinstans för test av tredjepartsverktyg

Sunet har fått tillgång till en särskild instans av Canvas för att kunna koppla på diverse tredjepartsverktyg som lärosäten inom SALSA-nätverket önskar bekanta sig med. Detta för att lära oss mer om vilka möjligheter som olika appar ger. Instansen lanseras inom kort och vi återkommer till SALSA-nätverket med mer information. De verktyg som idag är påkopplade är: VisiArc, FeedbackFruits, MathWorks, Atomic Jolt, CidiLabs och Kaltura.

Webbinar om Canvas Studio

Vi har bjudit in Instructure till ett webinar där de presenterar Canvas Studio (vilket är en videotjänst kopplad till Canvas, extra kostnad tillkommer dock).
Fredag 15 maj kl 12.00-12.45 
https://instructure.zoom.us/j/93371675519  
Läs mer om Canvas Studio här: https://www.instructure.com/canvas/en-gb/higher-education/platform/products/canvas-studio 

Instructure uppköpt

I mitten av mars blev Instructure, företaget bakom vårt LMS-system Canvas uppköpt av Thoma Bravo. Mer information här
Våra avtal och vår användning av Canvas påverkas ej utan löper på som vanligt.

LMS-adaptern

Vi har under en längre tid lidit av att den LMS-adapter som tagits fram haft fel behäftade med sig, fel som uppstår i samband med användningen av en speciell komponent i Canvas (Kimono). 
Tyvärr är felen av en sådan art att de inte kommer att gå att åtgärda i nuvarande lösning, vi har nått vägs ände med nuvarande lösning.
Vi är mycket medvetna om att LMS-adaptern är viktigt för många där vi också vet att en del lärosäten tittar på eller gjort egna integrationer.
I samråd med Ladok har vi beslutat att starta ett projekt för att återimplementera LMS-adaptern, denna gång direkt med Canvas egna APIer utan externa beroenden. Den tekniska lösningen bygger på den lösning som BTH redan tagit fram och använder.
Återimplementeringsprojektet leds av Ulrik Sandgren, ulrik.sandgren@umu.se. Projektet finansieras inom ramen för förvaltningen av Ladok/LMS-adaptern och leder inte till några extra kostnader. Projektet avser att vara klart under Q4 2020. Under den kommande månaden kommer vi kalla till separata webinar kring detta projektet.


Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Under den kommande månaden kommer vi att anordna ett par webinarer om ett antal nya funktioner inom tjänsterna, se nedan.
Kontakta gärna produktägare Anders Nilsson redan nu om ni är intresserade!

 • Information om varianten "Lagring i privat molntjänst"
 • Information om kryptering i S3
 • Nytt backuperbjudande

Har ni frågor, kontakta produktägare Anders Nilsson, anders@sunet.se 

Aktuellt från pågående projekt

Digital tentamen (digital examination)

Projektet har gått in i upphandlingsfas, tyvärr har vi blivit försenade med ett par veckor. Vi siktar på att ha klart val av leverantör under juli och avser fortfarande att  erbjuda en tjänst from terminsstart.

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet, kontakta projektledare Nina von Zeipel, nina@sunet.se

E-signatur

En central teknisk infrastruktur för e-signering - eduSign - släpptes i en första version 1 maj 2020: https://edusign.sunet.se

Ytterligare verktyg/stöd för att påbörja egna instanser hos lärosätena är nu klara, läs vidare under Teknisk Dokumentation.

Leveranserna under Fas 1 i planen är klara och projektet fortsätter nu med Fas 2:

 • Vidareutveckling av valideringstjänsten med stöd för valideringsintyg pågår.
 • Arbete med att ta fram avtal och prismodell för etablering av eduSign tjänst pågår.
 • Instrumentering, övervakning och överlämning till drift är påbörjat.

Välkomna till webinar 11 maj kl 13 - 14 där vi går igenom eduSign, nästa fas samt svarar på frågor. Registrering på följande länk: 

https://sunet.zoom.us/webinar/register/WN_-RqjMd4iQMaYzDQFv2XVRA

Har ni frågor eller vill göra en felanmälan för eduSign, kontakta Fresia Pérez fresia@sunet.se

Sunet säkerhetscenter - Security Operations Center projektet

SUNET SOC projektet har under 2019/2020 arbetat med att ta fram tekniska lösningar och upphandlat stödsystem för att effektivisera samverkan och utbyte av information kring sårbarheter, hotaktörer och problem. Under Sunet-dagarna i Växjö gjordes en informell omröstning kring vilka aktiviteter som skulle prioriteras. Dessa har nu genom tester och utveckling nått produktionsnivå. Några av dessa tillhandahålls nu tidigt som en delleverans inför etablering av ett säkerhetscenter.

Sårbarhetsskanner

En viktig del i it-säkerhetsarbetet är att notifiera och upptäcka sårbarheter för anslutna enheter till Sunet. För löpande sårbarhetsskanning använder vi Outscan från Outpost24. Varje ansluten organisation har möjlighet att få en rapport varje månad. Från och med vecka kommer vi att kontakta varje organisations IRT-kontakt för att kvittera att vi genomför sårbarhetstester mot organisationen samt schemalägga och kategorisera it-komponenter.
Akuta situationer hanteras parallellt och notifieras till IRT-kontakt och följs upp om svar saknas. 

I dagsläget hanteras inställningar för Outscan av Sunet, men det finns möjlighet att placera en scanner (HIAB) lokalt inom organisationen det behövs. Mer information kommer som webinar, se nedan.

Mer information om produkten: https://www.outpost24.com/products/network-security/outscan

Informationsdelningsplattform

Att utbyta information kring hot mellan organisationer samt information vem som attackerar oss och dela information om hur intrång skett på ett automatiserat sätt är en viktig komponent för oss att bygga community och informationsdelning likt andra sektorer tidigare gjort via listor. MISP är en plattform som bygger på öppen källkod och en förutsättning för att vi skall lyckas automatisera skyddsmekanismer och upptäcka intrång. Mer information kommer som webinar under hösten.

Mer information om plattformen: https://www.misp-project.org/
Tjänstens adress: https://misp.cert.sunet.se/

Policybaserad DNS och resolvertjänst

Sunet har en DNS resolvertjänst som filtrerar undan kända problem så som botnet och siter med skadlig kod. Om förvaltningen blir mer aktiv med olika feeds kan filtreringen bli ett tillägg men grundtjänsten är kostnadsfri (öppen).
En tidigare presentation finns här: https://wiki.sunet.se/display/DNS/SUNET+DNS+-+presentationen

Tjänstens adress: IPv4: 89.32.32.32 (samt IPv6: 2001:6b0:89::32:32:32)


Ett flertal webinars planeras, vissa i samarbete med SUSEC istället för de inställda Sunet-dagarna.

 • 12/5 Incidenthantering med open-source. TheHive demonstration/information. Extern föreläsare från Vectra och Securelink 
 • 19/5 CSIRT-möte för anslutna organisationer (ej öppen)
 • 26/5 Birds of a feather-diskussion om Zoom och säkerhet
 • 28/5 Outpost24 demonstrerar Outscan för sårbarhetshantering
 • 2/6 SUNET CERT presenterar svarstidsmätning och statistik kring IT-säkerhetshot det senaste halvåret.
 • 2/6 Förebygg, upptäck och hantera cyberattacker med hjälp av AI. Erfarenheter från SOC-projektet, Karolinska institutet och Vectra (detta är en kommersiell produkt som inte ännu erbjuds av SUNET. Denna eller liknande teknologi skall kunna erbjudas som tjänst eller via SUNET inköpscentral)

Sprid gärna detta vidare till berörda medarbetare, informationen skall redan ha gått ut på relevanta e-postlistor!

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se eller Anne-Marie Achrenius, ama@sunet.se

Säker lagring

I linje med de behov som Sunet identifierat så planerar vi att bygga på vår befintliga lagringsplattform med en Nextcloud-lösning. Dels så att vi kan försörja de kunder som har behov av lagring redan nu och dels så  att vi i nästa steg kan utvärdera om lösningen kan uppfylla de behov som identifierats kring säker lagring. Arbetet kommer att initieras inom kort och vi återkommer med mer information.

Har ni frågor eller är intresserade av Nextcloud, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

På grund av hög arbetsbelastning har vi inte haft resurser att starta projektet som planerat. Vi återkommer med mer information så snart vi kan.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se

Övrig info

Sunets kommitté

Nästa kommittémöte är den 26 maj. Vi återkommer med protokoll från detta möte. 

NORDUnet

Sedan den 21 april är Maria Häll, Sunet, ordförande för NORDUnets styrelse för de kommande två åren. Maria tar över efter Pekka Uusiatalo, CSC.

Vetenskapsrådet

Forskningsinfrastruktur på nationell nivå ses över. Detta kommer troligtvis att röra Sunet och Sunets verksamhet.  Utredningsdirektivet är dock inte ännu publikt. 

Se https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/forskningsinfrastruktur-pa-nationell-niva-ses-over/

Datahanteringsplaner - ett VR-uppdrag

Vetenskapsrådets regeringsuppdrag kring datahanteringsplaner har bett Sunet bistå med etableringen av en tjänst för sk “datahanteringsplaner”. Sunet är i färd med att genomföra en upphandling av en sådan tjänst (i skrivande stund råder upphandlingssekretess) som väntas bli klar i slutet av maj. Upphandlingen görs med sikte inställt på ett kontrakt med en molntjänst på ett år med möjlighet att förlänga. Under det första året föreslår Sunet att vi genomför en behovsfångstprocess och avgör om datahanteringsplansverktyg är något som Sunets kunder vill ska ingå mer permanent i Sunets produktportfölj.

Mvh Sunet,
Valter Nordh

 • No labels