Info-utskick 2020-03-04


----------------

SWAMID

Inget nytt sedan förra utskicket

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

----------------

SUNET driftläge under COVID-19

Nedanstående stående information "SUNET driftläge under COVID-19" är på förfrågan skickad till Utbildningsdepartementet.

Driften av Sunets nät och tjänster fortgår som vanligt.

Sunets driftorganisation har access till Sunets nät och Sunets tjänster via säkra fjärranslutningar. Larmhantering, övervakning, konfigurering mm kan därför fortgå som vanligt även i denna situation. Inom Sunets distribuerade organisation så är att arbeta på distans en naturlig del i vår vardag. Driftspersonalen är dessutom nu uppdelad på två lag som hålls fysiskt separerade. 

Sunets nät har tre parallella vägar genom Sverige för att uppnå en hög tillgänglighet vid eventuella fel. Om någon utrustning/komponent går sönder finns reservdelsdepåer utspridda över hela landet, och vi, eller våra underleverantörer,  ser idag inga problem med att kunna byta ut komponenter i händelse av fel.

En av Sunets vitala tjänster är vår E-mötestjänst. Tillsammans med vår nordiska samarbetsorganisation, NORDUnet, och de övriga nordiska forskningsnätsorganisationerna arbetar vi nu aktivt för att förstärka denna tjänst i syfte att kunna möta en kraftig ökning av antalet videomöten under den kommande tiden. Vi bevakar löpande situationen och kommunicerar löpande med tjänstens användare, vilket också gäller våra övriga tjänster.


Aktuell användning av Sunets nät: 
http://stats.sunet.se/stat-q/r-all?q=all&name=NDN

Mer information om Sunets nät: https://www.sunet.se/sunets-nat/

Mer information om Sunets E-mötestjänst: https://www.sunet.se/tjanster/zoom/

Mer information om NORDUnethttp://nordu.net/


Angående Zoom-tjänsten, se separata utskick!


Aktuellt inom Sunets tjänster

eduID

Det nya gränssnittet finns tillgängligt för test. När man är inloggad i dashboard.eduid.se så kan man klicka på en knapp som aktiverar det nya utseendet. Kommentarer mottages tacksamt! Arbetet med att implementera rekommendationerna från IAM2-projektet har påbörjats; det finns tidiga prototyper av ett SCIM-API för provisionering av identiteter i eduID. Detta är inte färdigt för testning ännu men arbetet går snabbt framåt. Vi kommer återkomma löpande med information om detta!

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

eduroam

Projektet geteduroam har avslutat fas 1. En infoshare har annoncerats av NORDUnet för att återrapportera resultat samt informera om vad Sunet behöver göra för att sätta vår del av tjänsten i drift.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders.nilsson@umu.se

Sunet LMS

Sunets LMS-nätverk, SALSA, som samarbetar kring Canvas har i dag 156 medlemmar. Av dem är ungefär 40 personer regelbundet aktiva, deltar på möten, lunchwebinar, diskuterar via våra kommunikationskanaler osv. Om du vill veta om ditt lärosäte är representerat och av vem hittar du medlemslistan här: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uf8bbrjACd7fvllDhUQwQR-VJT7kmFrOa6n8vVpHWdA/edit#gid=0 Personer på den listan får utskick och inbjudningar och ska vara uppdaterade om vad som sker, när det gäller Sunets LMS-tjänst Canvas. 

Nätverket SALSA leds av oss som är produktägare för Sunets LMS-tjänst. Just nu har nätverket 5 arbetsgrupper med fokus på olika områden:

1. Grupper och grupphantering i Canvas
2. Den nya quizfunktionen: New Quizzes
3. Skapa en grundkurs om Canvas, i Canvas
4. Fokus integration mellan Canvas och Ladok
5. Språk och översättning av systemet

Tre områden har även seglat upp som kandidater för ytterligare arbetsgrupper:  6. Arkivering 7. New analytics samt 8. Gruppering för utvecklare, vad kan lärosätena tillsammans utveckla i Canvas.

Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Sunet Mailfilter

Arbetet med att hitta en ersättare för befintligt mailfilter går framåt. En kandidat finns och dikussioner med leverantören pågår.
De som är intresserade av att testa kan kontakta mig.
En genomgång av nytt mailfilter samt diskussion kommer att ske under Sunetdagarna.

Har ni frågor, kontakta produktägare Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se

SWAMID

Då Sunetdagarna är inställda kommer SWAMID under april och maj genomföra ett antal webinarer där vi kommer att ta upp det som ingick i programmet för Sunetdagarna. Inbjudan till dessa webinarer kommer att skickas ut e-postlistan saml-admins@swamid.se. Om ni har personer vid organisationen som borde finnas med på denna e-postlista finns instruktioner på adressen http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A0=saml-admins.

Shibboleth har släppt version Identity Provider 4.0. Denna nya versionen använder ett annat format för konfigurering jämfört med äldre versioner. Detta gör att ni måste noga planera och testa er uppgradering. Den 31 december i år kommer den nuvarande versionen (v3) att sluta att supporteras.
Vi kommer att genomföra flera webinarer runt bytet under året.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

TCS servercertifikat och personliga certifikat

Som meddelats i förra utskicket så byter GÉANT leverantör från DigiCert till Sectigo. Den gamla tjänsten upphör 1 maj. Fler testare av nya tjänsten släpps in denna vecka. Mer information ges framöver på SUNET-TCS-MEMBERS-mailinglistan där kontaktadresser för de SUNET-kunder som använder TCS är med.

Har ni frågor, kontakta produktägare Kent Engström, kent.engstrom@liu.se , Pål Axelsson, pax@sunet.se.

Aktuellt från pågående projekt

Campusnät som tjänst (CNaas)

Nu under mars går vårt samarbete med Mälardalens högskola in i initial produktion i sina nya lokaler i Eskilstuna. Under SUNET-dagarna delar vi tillsammans med oss av erfarenheter och nästa steg.
Ett utökat informellt samarbete tar även form med våra Norska kollegor från Uninett. De är intresserade av koden för att automatisera konfiguration (CNaaS NMS) och vi är intresserade av gränssnittet för administration och övervakning (NAV).

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta David Heed, david@sunet.se

Digital tentamen (digital examination)

Projektet har gått in i fas 2, vilket innebär att en projektgrupp har bildats och att en styrgrupp har tillsatts. Projektgruppen arbetar nu med kravspecifikation inför en eventuell kommande upphandling och underlag för användartester vid lärosätena. 

Kontakta projektledaren Nina von Zeipel, nina@sunet.se om ert lärosäte är intresserade av att delta!

Se projektets webbplats för uppgifter om projektgrupp, styrgrupp och projektplan. 

eIDAS/DIGG

En överenskommelse med DIGG om fortsatt drift under det närmaste året är nu på plats.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Security Operations Center

Etableringen av produkter och tjänster går vidare. Nästa anpassning är automatiserad undersökning av skadlig kod gentemot Virustotal.com.
En större workshop kring TheHive är planerad till 12-13 maj. Reservera datum och plats. Mer information kommer innan och under SUNET-dagarna.

Vi utför också en nulägesanalys kring Info/IT-säkerhetsaspekter hos de lärosäten som är intresserade. Planen är att sammanställa en rapport under slutet av året.

Har ni frågor, kontakta projektledare kontakta David Heed, david@sunet.se

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Sunet har haft ute en enkät till anslutna organisationer där vi fått 20 positiva svar till att gå vidare med projektet, varför vi nu kommer starta upp ett projekt som skall titta på möjligheterna att etablera en Sunet-tjänst.

Vi kommer under nästa vecka uppdatera sidan Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Säker lagring

Sunet har haft ute en enkät till anslutna organisationer där vi fått 17 positiva svar till att gå vidare med projektet, varför vi nu kommer starta upp en förstudie kring säker lagring.

Vi kommer i närtid att uppdatera Förstudie kring säker lagring med mer information.


Övrig info

Beslutande kommitté

Sunets kommitté hade möte den 4 mars där Sunets verksamhetsberättelse 2019 beslutades. Maria Häll beskrev arbetet med att ta fram ny projektmodell för Sunets olika projekt och att dessutom ta fram en uppdaterad tjänsteförvaltningsmodell för Sunet. Båda dessa insatser ska leda till ökad transparens och tydlighet kring Sunets verksamhet.

Björn Halleröd sammanfattade läget kring föreslagna åtgärder i rapporten ”Inriktningsförslag för organisering av svensk e-infrastruktur för forskning”. Rapporten är underskriven av Vetenskapsrådet och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och överlämnad till Utbildningsdepartementet.
Länk till rapporten: https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2020-03-12-inriktningsforslag-for-organisering-av-svensk-e-infrastruktur-for-forskning.html

Verksamhetsberättelsen samt protokoll från mötet kommer att läggas ut efter att protokollet är signerat.

Skolverket

Det pågår fn diskussioner på GD-nivå mellan Skolverket och VR om formerna för ett samarbetsprojekt kring identitetshantering för nationella digitala prov. Syftet för Sunets del med detta initiativ är dels att bredda kund-basen för eduID (med sänkta kostnader för sektorn som följd) samt att hitta kunna genomföra alla rekommendationer från IAM2-projektet utan att behöva öka kostnaderna för våra kunder.

Sunetdagarna våren 2020 inställt.

Det är med lite sorg i hjärtat att gå ut med detta och bryta en mer än 20-årig svit av Sunet-möten. Men med tanke på hur osäkert läget nu är med spridningen av COVID-19, och att WHO nu har förklarat detta som en pandemi så har många organisationer infört restriktioner på resande och deltagande i större samlingar. Vi har därför bestämt att göra samma som många av våra kollegor har tvingats göra, alltså att ställa in vårt användarmöte.

Sunetdagarna våren 2020 är alltså inställt som fysiskt möte. Vår programkommitté undersöker nu om det går att genomföra delar av programmet som webinarier eller liknande. Vi återkommer om det så småningom. Vi hade alla sett fram emot att träffas som vanligt, men vi har samtidigt förståelse för att många känner sig tveksamma att komma med tanke på att läget är som det är just nu.

  • No labels