Info-utskick 2020-04-08

Aktuellt inom Sunets tjänster

eduID

Den nya versionen av eduID som varit under test i ett par månader släpps idag 8 april. Detta är ett led i den designutveckling som eduID genomgår sedan 2019 i syfte att förbättra användarupplevelsen. 

Samarbete med Skolverket

Sunet och Skolverket har sedan några månader tillbaka utrett förutsättningarna för att med eduID som utgångspunkt etablera en gemensam digital identitet för utbildningssektorn. De behov som Skolverket har identifierat sammanfaller i mycket hög grad med de behov och krav som uttrycktes inom IAM2-projektet under 2018-2019 (se slutrapport del II). En samverkan med Skolverket ger Sunet möjlighet att utveckla eduID och uppfylla kraven från IAM2-projektet. Detta samarbete kommer troligtvis att formaliseras i form av ett uppdrag till VR/Sunet att bistå Skolverket i frågor som rör identitetshantering som uppstår i samband med digitalisering av nationella prov. 

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Sunet E-möte (Zoom)

Se separat utskick om Zoom.

Har ni frågor, kontakta produktägarna på smt@sunet.se

Sunet Enkätverktyg (Survey)

Den  16:e april kl 14:00 äger ett möte med leverantören för enkätverktyget rum. Mer information finns under Aktuellt på enkätverktygets wikisidor.

Har ni frågor, kontakta produktägare Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se

Sunet LMS (Canvas)

Den första virtuella konferensen genomfördes den 12 mars med 240 deltagare. Många positiva reaktioner på programmet och organisationen.

Vi har en gemensam Canvas-sida där vi samlar nationella aktiviteter som är öppna för alla att delta i, i samarbete mellan Canvas, Zoom, och Kaltura. Se vår wiki för mer information.

Canvas var tyvär nere för alla lärosäten i Sverige ca 1 1/2 timme den 2 april. Canvas har återkommit med förklaring till problemet och hur man gör för att upptäcka och åtgärda ev. liknande problem framöver. Orsaken var  att en backup server för att utöka volymen inte startade som den skulle.

Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Ny prislista kommer att läggas ut på webben veckan efter påsk.

Har ni frågor, kontakta produktägare Anders Nilsson, anders@sunet.se 

Sunet Play (Kaltura)

Den sista tiden har Play-tjänsten fungerat stabilt. Under påskhelgen kommer ytterligare kapacitetsökning att göras på tjänsten

Har ni frågor, kontakta produktägarna på smt@sunet.se

SWAMID

Som tidigare har berättats om genomför SWAMID Operations en fullständig översyn av SWAMIDs policyramverk. Arbetet har nu fortskridit så långt att det är dags för SWAMIDs medlemsorganisationer att kommentera och diskutera policyförändringarna för SWAMIDs huvudpolicy samt tillitsnivåerna. SWAMID Operations kommer att bjuda in till bl.a. zoommöten via SWAMIDs standardkontaktvägar, e-postlistan saml-admins och direkt till alla administrativa och tekniska kontakter för identitetsutfärdare i SWAMIDs metadata. Mer information om detta finns på https://wiki.sunet.se/display/SWAMID/Policy+Review+2020.

Under hösten påbörjades ett införande av ny best practice för överföring av basala personuppgifter i samband med att en användare loggar in i en tjänst. Stoppdatumet för när identitetsutfärdarna behöver ha nya modellen införd skjuts fram från 1 maj till 15 juni dels beroende effekterna av COVID-19 men också att den nya versionen av ADFStoolkit, (för Microsoft) inte blir klar förrän påsk.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

SUNET TCS (certifikat)

Övergången till det nya systemet är i full gång, och när detta info-utskick går iväg återstår ett zoom-möte för ombordstigning 16/4. Kontaktpersonerna får löpande information via epostlistan SUNET-TCS-MEMBERS, men det kan vara läge att säkerställa att detta inte missats hos er.

Har ni frågor, använd vår support-adress tcs@sunet.se eller kontakta produktägare Kent Engström, kent.engstrom@liu.se eller Pål Axelsson, pax@sunet.se 

Aktuellt från pågående projekt

Digital tentamen (digital examination)

Under nästa vecka kommer Sunet fatta beslut att starta en upphandling.

Vi återkommer med separat information.

Har ni frågor, kontakta projektledare Nina von Zeipel, nina@sunet.se,

Säker Lagring

Flera lärosäten har uttryckt ett intresse för att Sunet ska etablera en tjänst som använder Sunets lagringsinfrastruktur och erbjuder en säker, slutanvändarvänlig lösning för lagring och enkel delning av filer med särskild fokus på säkerhet. Användningsområdet är bland annat lagring av forskningsdata med höga säkerhetskrav.  Vi har uppfattat att lösningen Nextcloud (https://nextcloud.com/) skulle kunna vara ett alternativ varför vi bjuder in till en workshop för att diskutera detta den 15/4 klockan 13-15 på https://sunet.zoom.us/my/leifj. Vi är speciellt intresserade av att få input kring verksamhetskrav varför forskningssamordnare och andra med insikt i forskningens krav och behov av en sådan tjänst är särskilt varmt välkomna. Alla som är intresserade av frågan är även varmt välkomna. Frågor till valter@sunet.se och leifj@sunet.se.

E-signatur

Många lärosäten hör av sig och efterfrågar en e-signeringstjänst som kan erbjudas på kort sikt liknande demo-tjänsten som tagits fram i projektet. Projektet har de senaste 2 veckorna genomfört ett antal aktiviteter som syftar till att ta reda på vilka krav som ställs samt vad som är möjligt att genomföra kortsiktigt för att kunna täcka de omedelbara behoven i sektorn under rådande omständigheter. Resultatet redovisades på ett webinarium fredagen den 3:e April som finns länkat från projektets Status-sidaDesign och plan för den kortsiktiga lösningen som väntas finnas tillgänglig i slutet av april finns under länken Design och plan version 1.0. 

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se.

Övrig info

Undertextning

Vi har uppfattat att undertextning av videos är av stort intresse. Vi avser att starta en aktivitet inom detta området inom kort, vi återkommer med separat information.

VR

Regeringen har förslagit att tilldela Sunet extra medel (10MSEK) under 2020.

Vi återkommer när vi vet mer om vad detta innebär.

  • No labels