SWAMID BoT 2022-11-30

Protokoll SWAMID Board of Trustees 2022-11-30

Tid

2022-11-30 10.00--11.00

Plats

Videomöte i Zoom

Närvarande

 • Valter Nordh (VN)
 • Mauritz Danielsson (MD)
 • Per-Olov Hammargren
 • Magnus Höglund
 • Jan Nordin
 • Per Zettervall (PZ)

Frånvarande

 • Ann Amling
 • Hans Wohlfart

Adjungerade

 • Pål Axelsson (PA)
 • Zacharias Törnblom

Välkommen (VN)

Valter öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Fastställande av dagordning (VN)

Dagordningen fastställdes. 

Sammansättning av SWAMID Board of Trustees (VN)

SWAMID Board of Trustees består av förnärvarande av 8 personer: Ordförande från Sunet, 4 representanter för lärosätena, 2 representanter från studentsystem som används vid lärosätena samt 1 representant från forskarinfrastrukturerna. Varje representant förutom ordförande har en tvåårig mandatperiod, med möjlig förlängning. Representanterna från lärosätena nomineras av lärosätenas gemensamma IT-chefsforum (ITCF) och övriga representanter nomineras av tjänsteförvaltare för SWAMID i diskussion med aktuella parter. Representanter i SWAMID Board of Trustees utses formellt av Sunets Kommitté.

Zacharias kommer att ersätta Valter som ordförande för SWAMID Board of Trustees från och med 2023. Valter uppfyller inte längre kriteriet som ordförande för BoT eftersom han inte längre är verksam vi Sunet, utan vid NORDUnet. I övrigt sker inga förändringar inför 2023.

Mandatperioderna för Hans Wohlfart, Jan Nordin, Per Zettervall och Per-Olov Hammargren förlängs för ytterligare en tvåårsperiod.

Beslut om ansökningar om godkännande av tillitsnivåer (PA)

 • Högskolan Väst ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Högskolan Västs ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Luleå tekniska universitet ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Luleå tekniska universitets ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Karolinska institutet ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Karolinska institutets ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Mälardalens universitet ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Mälardalens universitets ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Röda Korsets Högskola ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Röda Korsets  Högskolas ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Sophiahemmet högskola ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls men att de behöver visa att användarreglerna för anställda innehåller skrivning om att lösenord inte får delas med andra. Med avseende på detta rekommenderar SWAMID Operations SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan med villkoret att användarreglerna måste visas upp innan SWAMID markerar i metadata att de är godkända för SWAMID AL2.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2 med villkoret att de måste visa upp användarreglerna för anställda innan godkännandet träder i kraft.

  Uppdatering 2022-12-14: Sophiahemmet har nu visat användarreglerna för anställda och de uppfyller kraven runt lösenordshantering och därför är villkoret uppfyllt.

 • Sveriges lantbruksuniversitet ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Sveriges lantbruksuniversitets ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Sunet ansöker för eduID om uppdaterat godkännande för uppfyllande av SWAMID AL3
  eduID återinför möjligheten att bekräfta sig digitalt på AL2-nivå via Mina meddelanden. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner eduID:s uppdaterad ansökan om tillitsnivå SWAMID AL3.

 • Konstfack ansöker om uppdaterat godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Konstfack inför BankId som metod att bekräfta användare. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Konstfacks uppdaterade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Malmö universitet ansöker om uppdaterat godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  MaU inför stöd för att bekräfta användare via eduID. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Malmö universitets uppdaterade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.


I och med dagens beslut är det nu endast Kungliga Konsthögskolan det enda lärosäte som använder Ladok och är anslutet till SWAMID som inte är godkända för SWAMID AL2. Några lärosäten har bara hanterat AL2 för anställda, inte studenter. Studenter kan alltid logga in i Ladok med ett bekräftat eduID-konto.

Uppdatering - Införande av den uppdaterad teknologiprofilen för SAML WebSSO (PA)

I december 2021 beslutade Board of Trustees om en ny teknologiprofil och under 2022 ska alla entiteter som är registrerade i SWAMID se till så att de uppfyller den nya profilen. Arbetet går framåt och SWAMID Operations arbetar aktivt med att stödja entiteternas arbete. Förutom i några få fall ej tekniska förändringar som behöver göras, antingen information registrerat i metadata som behöver uppdateras eller att information till användare om användning av personuppgifter som behöver publiceras. 29 november har 1 av 58 identitetsutfärdare och 191 av 559 tjänster fel i metadata, totalt antal tjänster registrerade i SWAMID har under året minsat från 717 till 559. Dessa fel måste åtgärdas före årsskiftet annars kommer de entiteter med felaktiga metadata att avregstreras. Information har under hösten skickats ut till de som ansvarar för tjänsterna en gång per månad och under november har även information skickas till administrativ kontakt för identitetsutfärdare där vi har kunna härleda en tjänst till en eller flera organisationer. Aktuell status är tillgänglig via https://metadata.swamid.se/admin/?action=ErrorStatistics.

Uppdatering - BankId-inloggning på Antagning.se och för alumner i Ladok (PZ/MD)

Antagning.se och universityadmissions.se kommer från och med 6 november 2023  att använda svenska e-legitimationer för inlogging för personer med svenskt personnummer. Personer som loggar in med e-legitimation kommer inte längre skapa ett användarkonto i antagningssystemet och därför går det inte heller genomföra identitetsväxling för att skapa användarkonton på lärosätet för dessa personer.

Ladok kommer att införa svensk e-legitimation för att hämta meriter och digitala examens bevis under hösten 2023. Detta riktar sig främst till personer som inte längre är studenter. De som studerar ska fortsätta att använda inloggning via sina lärosäteskonton.

Övriga frågor (VN)

Inga!

Nästa möte (VN)

Torsdagen den 16 mars 2023 kl 10.00-11.00.

Avslutande (VN)

Valter avslutade mötet. Pål tackade Valter för alla år han har jobbat med SWAMID.


 • No labels