SWAMID BoT 2020-04-16

Agenda f?r SWAMID BoT 2020-04-16 kl 15.00

Plats: Videom?te, Zoom p?:?https://sunet.zoom.us/j/679594307

Agenda

V?lkommen (VN)

Fastst?llande av dagordning (VN)

Ans?kningar om tillitsniv?er och inloggningsprofiler (PA, f?r beslut)

 • H?gskolan i Bor?s ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.
 • Statens Maritima och Transporthistoriska museer (SMTM) ans?ker om medlemskap i SWAMID och godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL1
  SMTM uppfyller kraven f?r medlemskap i SWAMID och efter granskning anser SWAMID Operations att kraven i SWAMID AL1 uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.
 • H?gskolan V?st ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL1?
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.
 • Blekinge Tekniska H?gskola ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL1
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.

Information om aktuell status runt policy?versynen (PA)

Information om p?g?ende inf?rande om ny best practice f?r attributrelease i SWAMID (PA)

N?sta m?te (VN)

Avslutande (VN)

Protokoll

Plats

Videom?te i Zoom

N?rvarande

 • Valter Nordh (VN)
 • Jan Nordin
 • Mauritz Danielsson (MD)
 • Sverker Holmgren
 • Per Zettervall (PZ)
 • Ann Amling
 • Per-Olov Hammargren

Fr?nvarande

 • Magnus H?glund
 • Hans Wohlfart

Adjungerade

 • P?l Axelsson, PA
 • Eskil Swahn, ES

V?lkommen (VN)

Presentationsrunda genomf?rdes f?r att introducera nya m?tesdeltagare.

Valter Nordh h?ll en kort introduktion om f?rv?ntningarna p? vad SWAMID Board of Trustees roll ?r.

Fastst?llande av dagordning (VN)

Dagordning fastst?lldes efter till?gg av tv? punkter

 • Information om Ladoks enk?t om AL-krav (MD)
 • E-legitimationer (PZ)

Ans?kningar om tillitsniv?er och inloggningsprofiler (PA, f?r beslut)

  • H?gskolan i Bor?s ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL2
   Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.

   SWAMID Board of Trustees beslutar att H?gskolan i Bor?s godk?nns f?r uppfyllande av SWAMID AL2.

  • Statens Maritima och Transporthistoriska museer (SMTM) ans?ker om medlemskap i SWAMID och godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL1
   SMTM uppfyller kraven f?r medlemskap i SWAMID och efter granskning anser SWAMID Operations att kraven i SWAMID AL1 uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.

   SWAMID Board of Trustees beslutar att?Statens Maritima och Transporthistoriska museer godk?nns som medlemmar och f?r uppfyllande av SWAMID AL1.

  • H?gskolan V?st ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL1?
   Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.

   SWAMID Board of Trustees beslutar att?H?gskolan V?st godk?nns f?r uppfyllande av SWAMID AL1.

  • Blekinge Tekniska H?gskola ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL1
   Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.

   SWAMID Board of Trustees beslutar att?Blekinge Tekniska H?gskola godk?nns f?r uppfyllande av SWAMID AL1.

Information om aktuell status runt policy?versynen (PA)

F?ljande meddelande gick ut till alla Sunets kontaktpersoner den 7 april:
"Som tidigare har ber?ttats om genomf?r SWAMID Operations en fullst?ndig ?versyn av SWAMIDs policyramverk. Arbetet har nu fortskridit s? l?ngt att det ?r dags f?r SWAMIDs medlemsorganisationer att kommentera och diskutera policyf?r?ndringarna f?r SWAMIDs huvudpolicy samt tillitsniv?erna. SWAMID Operations kommer att bjuda in till bl.a. zoomm?ten via SWAMIDs standardkontaktv?gar, e-postlistan saml-admins och direkt till alla administrativa och tekniska kontakter f?r identitetsutf?rdare i SWAMIDs metadata. Mer information om detta finns p??https://wiki.sunet.se/display/SWAMID/Policy+Review+2020."

Presentation av aktuell status f?r policy?versyn

 • Federationspolicy
  • Nytt ?r tydligt krav p? uppfyllande av minst en tillitsprofil
   • L?ngd p? ?verg?ngsperiod beh?ver beslutas av SWAMID Board of Trustees f?r att hantera befintliga medlemmar som idag inte uppfyller minst en tillitsniv?.
  • SWAMID Operations uppdrag har f?rtydligats i text
  • Krav p? att vara ansluten till SUNET f?r att f? vara medlem i SWAMID. SUNET kan fatta beslut om undantag.
 • Befintliga tillitsprofiler SWAMID AL1 och SWAMID AL2
  • Utg?ngspunkt att ?versynen ej ska inneb?ra brytande f?r?ndringar
  • Fokus p? att formulera om f?r att tydligg?ra sv?rbegripliga formuleringar
  • H?nvisning till Polisen ist?llet f?r Skatteverket f?r vilka godk?nda identitetshandlingar som ska accepteras
  • H?jt formellt krav p? l?senord i SWAMID AL1 men alla medlemmar som ?r godk?nda f?r SWAMID AL1 uppfyller redan SWAMID AL2s krav
  • M?jlighet att hantera MFA-inloggning och s.k. passwordless login inom ramen f?r SWAMID AL1 och SWAMID AL2 ?r formellt inskrivet i profilerna
 • Ny tillitsprofil SWAMID AL3
  • Ny profil som kommer att medf?ra avveckling av tidigare profil f?r personverifierad multifaktor efter ?verg?ngsperiod
  • Multifaktorautentisering kr?vs alltid f?r anv?ndare
  • Krav p? dokumenterade rutiner f?r identitetskontroll
  • H?gre krav p? granskningar
 • F?rankringsprocess
  • 7 april - 15 maj samlas synpunkter in
  • Tv? webinarer under tidsperioden
   • M?ls?ttning med beslut innan sommaren i BoT
  • Diskussion kring hur f?rankring av f?rnyade tillitsprofiler ska ske p? b?sta s?tt inf?r beslut i BoT

Information om p?g?ende inf?rande om ny best practice f?r attributrelease i SWAMID (PA)

F?ljande meddelande gick ut till alla Sunets kontaktpersoner den 7 april:

"Under h?sten p?b?rjades ett inf?rande av ny best practice f?r ?verf?ring av basala personuppgifter i samband med att en anv?ndare loggar in i en tj?nst. Stoppdatumet f?r n?r identitetsutf?rdarna beh?ver ha nya modellen inf?rd skjuts fram fr?n 1 maj till 15 juni dels beroende effekterna av COVID-19 men ocks? att den nya versionen av ADFStoolkit inte blir klar f?rr?n nu till p?sk."


SWAMID Board of Trustees Informerades om framskjuten start f?r nya entitetskategorier. Startdatum ?r framskjuten av f?rklarliga sk?l pga situationen f?r l?ros?tena och som ?ven p?verkat att ADFStoolkit inte har blivit f?rdigtestat i tid. Tv? m?nader har utlovats till medlemmarna f?r migrering till nysl?ppt version av ADFStoolkit vilket skulle peka p? att realistiskt datum ligger runt mitten av juni.

Repetition gjordes ?ven ?om vad ADFStoolkit inneb?r f?r nya (och gamla) medlemmar i BoT.

Information om Ladoks enk?t om AL-krav (MD)

Kort sammanfattning gjordes om den enk?t som har?genomf?rts inom ramen f?r ITCF ang?ende m?jligheterna f?r LADOK att st?lla krav p? att anv?ndare uppfyller SWAMID AL2.

Enk?ten visar p? generellt h?g acceptans kring att Ladok ska st?lla krav p? att anv?ndarna uppfyller detta i "rimlig takt".

E-legitimationer (PZ)

Information ifr?n UHR om deras syn p? e-Legitimationer och sv?righeten att tillgodose b?de studenternas ?nskem?l om att slippa ledtiden som uppst?r i samband med skapande och verifierande av en ny elektronisk?identitet?och l?ros?tenas behov av att kunna anv?nda denna elektroniska identitet f?r att skapa lokala elektroniska identiteter.

N?sta m?te (VN)

Nytt m?te inbokat m?ndag 18 maj kl 10.00.

Avslutande (VN)

M?tet avslutas.

 • No labels