SWAMID BoT 2020-12-14

Agenda för SWAMID BoT 2020-12-14 09.00

Plats: Videomöte, Zoom

Agenda

Välkommen (VN)

Fastställande av dagordning (VN)

Ansökningar om tillitsnivåer (PA, för beslut)

 • Polarforskningsinstitutet ansöker om medlemskap samt godkännande om uppfyllande av SWAMID AL1
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
 • Blekinge tekniska högskola ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2 (tidigare AL1)
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
 • Högskolan i Halmstad ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
 • Chalmers tekniska högskola ansöker om förnyat godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
  Chalmers har lagt till rutiner för att kunna dela ut konton över nätet, förut endast över disk.
 • Konstfack ansöker om förnyat godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
  Konstfack har lagt till nya rutiner på AL1-nivå för att hantera effekterna av pandemin.

Information om det pågående policyarbetet (PA)

Information om det pågående arbetet med att byta modell attributrelease i SWAMID (PA)

Diskussion om information riktat till IT-chef/motsv om SWAMID (VN)

Vad är på gång under nästa år (PA)

Övriga frågor (VN)

Nästa möte (VN)

Avslutande (VN)


Protokoll

Plats

Videomöte i Zoom

Närvarande

 • Valter Nordh (VN)
 • Mauritz Danielsson
 • Magnus Höglund
 • Jan Nordin
 • Per Zettervall
 • Ann Amling
 • Per-Olov Hammargren
 • Sverker Holmgren
 • Hans Wohlfart

Frånvarande

Adjungerade

 • Pål Axelsson (PA)
 • Eskil Swahn

Välkommen (VN)

Fastställande av dagordning (VN)

Ansökningar om tillitsnivåer (PA, för beslut)

 • Polarforskningsinstitutet ansöker om medlemskap samt godkännande om uppfyllande av SWAMID AL1
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkänner Polarforskningsinstitutets medlemsansökan.

 • Blekinge tekniska högskola ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2 (tidigare AL1)
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkänner Blekinge tekniska högskolas ansökan om högre tillitsnivå.

 • Högskolan i Halmstad ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkänner Högskolan i Halmstads ansökan om tillitsnivå.

 • Chalmers tekniska högskola ansöker om förnyat godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
  Chalmers har lagt till rutiner för att kunna dela ut konton över nätet, förut endast över disk.

  SWAMID Board of Trustees godkänner Chalmers tekniska högskolas uppdatering av tillitsnivåer (Sverker Holmgren deltog ej i beslutet).

 • Konstfack ansöker om förnyat godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
  Konstfack har lagt till nya rutiner på AL1-nivå för att hantera effekterna av pandemin.

  SWAMID Board of Trustees godkänner Konstfacks uppdatering av tillitsnivåer (Ann Amling deltog ej i beslutet).

Information om det pågående policyarbetet (PA)

Pål informerar om det aktuella arbetet runt policyarbetet. Under hösten har en granskningsmall för granskningsmöten i SWAMID AL3 tagits fram. Innan granskningsmallen blev klar har det inte SWAMID Operations officiellt börjar prata med de som idag är godkända för den äldre inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI. Därför kommer inte dessa tre organisationer vara klara med övergången till årsskiftet. SWAMID Operations önskar att förlänga övergångsperioden till samma som för de som inte är godkända för någon tillitsprofil, dvs. 2021-12-31.


SWAMID Board of Trustees bifaller förslaget att förlänga övergångsperioden för övergång till SWAMID AL3 till 2021-12-31.


Idag är 15 av 63 medlemmar inte godkända för någon tillitsprofil. SWAMID Operations har tagit kontakt med flera av dem för att försöka få igång arbetet. SWAMID Operations tror fortfarande att vi kan vara klara till 2021-12-31.

Följande organisationer är idag inte godkända för någon tillitsprofil:

 • Enskilda Högskolan Stockholm
 • Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan i Skövde
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Institut Mittag-Leffler
 • KK-Stiftelsen
 • Kungliga Biblioteket
 • Kungliga Vetenskapsakademien
 • NORDUnet
 • Rymdstyrelsen
 • Stockholm International Peace Research Institute
 • Universitets- och högskolerådet
 • Vetenskapsrådet inkl. Sunet
  • eduID är godkänd för både SWAMID AL1 och SWAMID AL2

Efter årsskiftet påbörjar SWAMID Operations översynen av kvarvarande de dokumenten SWAMID SAML WebSSO Technology Profile, SWAMID eduroam Technology Profile, SWAMID Nyttjanderegler av SWAMIDs Metadata, Incidenthantering i SWAMID och SWAMID Metadata Registration Practice Statement. För incidenthanteringsprocessen har det under 2020 pågått ett arbete i REFEDS och eduGAIN att ta fram gemensamma mallar, dessa är nu klara och kommer anpassas till SWAMID.

Information om det pågående arbetet med att byta modell attributrelease i SWAMID (PA)

Parallellt med policyarbetet har SWAMID Operations arbetet med en översyn av hur användaruppgifter (attribut, personuppgifter) överförs från identitetsutgivarna till tjänster. Detta arbete slutförs under våren 2021.

Diskussion om information riktat till IT-chef/motsv om SWAMID (VN)

Punkten flyttas till nästa möte.

Vad är på gång under nästa år (PA)

Fortsatt arbete med policyöversyn, stödja medlemmar att bli godkända för tillitsprofiler och slutföra bytet av modell för attributrelease enligt ovan. Under året kommer SWAMID Operations även ta ett nytt verktyg för metadata administration i drift för att underlätta för administratörer av identitetsutfärdare och tjänster att hantera sitt metadata i SWAMID.

Övriga frågor (VN)

Inga

Nästa möte (VN)

Kommer att bestämmas via en Doodle.

Avslutande (VN)

 • No labels