Direktiv Ladok-LMS integration

LADOK & LMS Integration 2018

Bakgrund

Ett större antal lärosäten uppgav under våren 2017 genom ett “Letter of Intent” till Sunet att man är intresserad av att använda Sunets tjänst för LMS baserad på Canvas.

En kritisk framgångsfaktor för varje LMS-implementation är en lyckad integration med LADOK. Eftersom ett större antal lärosäten valt samma tekniska plattform (Canvas) finns det möjlighet att samordna den tekniska lösningen av integration med LADOK.

Syfte och Mål

Syftet med projektet är att skapa en gemensam lösning för LMS-integration med LADOK3 som kan användas av samtliga lärosäten som använder Canvas men även i görligaste mån med andra LMS-system.

Målet med projektet är att ta fram en implementation av en LIS-koppling till LADOK3 som kan vara färdig att tas i drift som gemensam tjänst till HT2018. Fokus ligger på tidig leverans av delfunktionalitet. Projektet ska dock ta fram en backlogg för tjänsten baserat på de krav som kommer fram under projektet. Högsta prioritet är att kunna leverera kärnfunktionalitet till så många som möjligt till HT2018.

Projektplan

Projektet delas upp i 3 delar

  1. Projekledning och kravsamordning
  2. Utveckling
  3. Arkitektur och specifikation

Huvudansvar för projektet samt ledning och all samordning av kontakter med lärosäten ligger på SUNET. Huvudansvarig är Fresia Pérez Arriagada ( fresia@sunet.se ). Utveckling drivs av Umeå Universitet (ITS) under ledning av Per Hörnblad (per.hornblad@umu.se). Arkitektur och specifikation kommer att fungera som en stödfunktion till utvecklingsaktiviteten med fokus på LIS och drivs av Göteborgs Universitet under ledning av Ola Ljungkrona (ola.ljungkrona@gu.se). Projektets delaktiviteter ska kontinuerligt samordna behov och avgränsningar sinsemellan.

Utvecklingsaktiviteten har en separat detaljerad projektplan som kommer att samordnas med övriga aktiviteter under projektets gång.

Projektet kommer initialt att identifiera ett litet antal representativa pilotlärosäten som kommer att användas för att etablera en initial backlog för projektet.

Styrning

Projektets beställare är Sunet. Kontaktperson för beställaren är Leif Johansson ( leifj@sunet.se ). Projektet leds av Fresia Pérez Arriagada ( fresia@sunet.se ) som också är kontaktperson för projektet. Projektet dokumenteras på https://wiki.sunet.se/display/ladoklms. En styrgrupp har utsetts och består av:

  • Sören Berglund (IT-chef UmU)
  • Sören Ehrnberg (IT-chef GU)
  • Johan Johansson (Koordinator ITCF)
  • Johan Olofsson (IT-chef RKH)

Projektet kan i samråd med beställaren förändra projektgruppen.

Avgränsningar

  • Projektet ska samordna med och kontinuerligt uppdatera LADOK3-projektet men får inte utgå ifrån tillgång till resurser från LADOK3.

  • Projektet bör välja lösningar som går att använda med andra LMS än Canvas och med andra informationskällor än LADOK så länge detta går att kombinera med övriga mål. 

  • No labels