Identitetskontroll via svensk godkänd digital brevlåda (SWAMID AL2)

Kom ihåg att innan ni börjar använda denna metod för identifiering av personer måste ni uppdatera er Identity Managment Practice Statement (IMPS) och få uppdateringen godkänd av SWAMID Board of Trustees.

I Sverige kan en offentlig aktör skicka information till en svensk godkänd digital brevlåda genom Mina meddelanden. Mina meddelanden tillhandahålls genom Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i enlighet med Förordning (SFS 2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för digital post. I Lag (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post definieras digital post som: "Med digital post avses i denna lag elektroniska försändelser som skickas från en offentlig aktör till en enskild genom den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser." Enligt lagen räknas statliga myndigheter (4§ punkt 1) och enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller av utbildning på forskarnivå rätt (4§ punkt 5) som offentliga aktörer.

Godkända digitala brevlådor via Mina meddelanden är f.n. Min myndighetspost, Kivra och Billo (2024-04-30). Personen väljer själv vilken digital brevlåda de vill använda av de godkända. Som offentlig aktör kontrollerar man först i Mina meddelanden om personen har en digital brevlåda, därefter skickar man meddelandet via Mina meddelanden och det hamnar automatisk i den tjänst som personen valt. För mer information se Digital post för dig som offentlig aktör.

För att kunna läsa innehållet i den digitala brevlådan krävs inloggning med en svensk e-legitimation på minst tillitsnivå 3 och därför anses den digitala brevlådan uppfylla kraven i SWAMID AL2. Informationen som skickas till den digitala brevlådan måste innehålla en tidsbegränsad engångskod på samma sätt som utskick till folkbokföringsadress. Det är det svenska personnumret som används för att koppla den digitala brevlådan till person som ska identifieras.

  • No labels