SWAMID template Service Definition

Purpose and Scope

This wiki page is the template Service Definition of SWAMID

Swedish template Service Definition

SWAMID template Service Definition is written in Swedish since the implementing organisations are Swedish legal entities. The English version below is a translation of the original Swedish.

Some reading help:

  • All text within [] should be changed to local information.

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på [ORGANISATION], samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Tjänsteutgivaren/högskolan är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policyramverk.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter (länk till policy) som fastställts av [ORGANISATION], i enlighet med svensk lagstiftning. 

Tjänsten och dess begränsningar

[ORGANISATION] garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med [ORGANISATIONs] krav och förväntningar. [ORGANISATION] följer SWAMIDs rekommendationer för överföring av attribut, baserad på entitetskategorier. [ORGANISATION] förbehåller sig att i överenskommelse med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut för aktuell tjänst, oavsett vad de entitetskategorier som tjänsteutgivaren är godkänd för rekommenderar.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande  [ORGANISATION] och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till följande lokala supportkanaler

Tfn:             ..................

Epost:         ..................

Webb:         ..................


English template Service Definition

General description of SAML2 WebSSO

The service provides authentication of users which have an electronic idenitity at [ORGANISATION], together with release of attributes pertaining to the authenticated user. The provider of the service/higher educational institution is a member of SWAMID, the Swedish identity federation for Research and higher education. The service has been deployed in accordance with SWAMID’s policy framework.

Policy for personal integrity

The service adheres to the policy for the handling of personal data (link to policy) which has been published by [ORGANISATION] in accordance with Swedish law.

The service and limitations of service

[ORGANISATION] undertakes to guarantee the availability of the service in accordance with [ORGANISATION]’s requirements and expectations. [ORGANISATION] follows SWAMID’s recommendations for release of attributes based upon entity categories. [ORGANISATION] reserves the right, in agreement with a service provider, to change the actually released attributes for the current service, regardless of what is recommended by the entity category for which the service provider is approved.

Service and support

Questions and faults regarding [ORGANISATION] and it’s SAML2 WebSSO service should be directed to the following local support channels: 

Tel:          ..................

Email:      ..................

Web:       ..................