SWAMID template Identity Provider Privacy Policy


Purpose and Scope

This wiki page is SWAMIDs template Privacy Policy.

Swedish template Privacy Policy


SWAMID template Privacy Policy is written in Swedish due to that the implementing organisations are Swedish legal entities. The English text is a translation of the original Swedish.

Some reading help:

  • All text within [] should be changed to local information.


Policy för hantering av personuppgifter inom ramen för identitetsutgivaren (Identity Provider, IdP) som fastställts av [ORGANISATION]

Identitetsutgivaren genomför autentisering på uppdrag av en tjänst som [ORGANISATION] har kännedom om, antingen genom att metadata om tjänsten levereras via identitetsfederationen SWAMID eller genom att tjänsten och [ORGANISATION] har en särskild överenskommelse. Beroende på vilken typ av tjänst det rör sig om, syftet med tjänsten och vilken relation tjänsten har till [ORGANISATIONs] identitetsutfärdare levereras en eller flera personuppgifter till tjänsten från [ORGANISATIONs] katalogs- och behörighetssystem. Detta förfarande följer intentionerna i svensk personuppgiftslagstiftning.

Tjänster som kategoriseras i SWAMIDs metadata med entitetskategorier får attribut i enlighet med SWAMIDs rekommendationer, se nedan.

Tjänster vars primära syfte är att stödja forskning och utbildning får tillgång till ungefär samma personuppgifter som automatiskt skickas med varje e-postbrev, dvs. namn, e-postadress, användaridentitet, om användare är student eller verksam (anställd eller övrigt verksam) samt att användaren har ett konto hos [ORGANISATION]. Registrerade tjänster som via REFEDS Data Protection Code of Conduct, och den äldre GÉANT Data Protection Code of Conduct, följer den Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) får tillgång till samma information.

De tjänster vars syfte är att för studenter hantera antagning, kursregistrering, tentamensanmälan, examination, verksamhetsförlagd utbildning, stipendieansökan, självservice för användarkonton och självservice för [ORGANISATIONs] personalsystem får tillgång till användarens personnummer.


English template Privacy Policy


Policy for the management of personal information within the scope of the Identity Provider (IdP) as determined by [ORGANISATION]

The Identity Provider performs authentication at the request of a service which [ORGANISATION] recognises, either via metadata provided by the SWAMID identity federation or because the service and [ORGANISATION] has a specific agreement. Depending upon the type of service involved, the purpose of the service and what relationship the service has to the [ORGANISATION’s] identity provider, one or more pieces of personal data are transferred from [ORGANISATION’s] catalogue and authorization system to the requesting service. This procedure follows the intent of the Swedish personal data protection legislation.

Services that are categorised in SWAMID’s metadata with entity categories receive attributes in accordance with SWAMID’s recommendations, see below.

Services whose primary purpose is for the benefit of research and education have access to approximately the same personal data which are automatically sent with an everyday email, which being name, email address, user identity, if the user is a student or employee (or similar active role) and that the user has an account at [ORGANISATION]. Registered services that via REFEDS Data Protection Code of Conduct, and the older GÉANT Data Protection Code of Conduct, adhere to the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) get access to the same information.

Services whose purpose is for students to process admissions, course registrations, examination sign-up, degree applications, internships, grant applications, self-service account administration and for employee's self-service for [ORGANISATION’s] HR-system have access to the user’s Swedish personal identity number or Swedish higher education interim personal identity number for foreigners.