IdP som Tjänst - Självservice metadata, ADFS dynamisk proxy

Olika scenarier för IdP som tjänst diskuterades, två med användning av eduID för autentisiering och lokala attribut, en enkel hostad IdP med access till  lärosätets AD, och en med dynamisk ADFS-proxy. Den senare har en möjlig pilot i GU och de tidigare kan ha KB som tillägg till de tidigare kontaktade pilothögskolorna.

Ett starkt önskemål om en självregistrering av SP:ar diskuterades. Ingen såg några problem med det och hans lovade att ta med det till Operations.

  • No labels