Utökning av standarder

Deltagande i IMS Globals projekt EDU-API

För tillfället ligger IMS Globals fokus på att utveckla en standard de kallar EDU-API med hjälp av erfarenheter dragna från deras OneRoster, LIS och LTI standarder. Sunet deltar aktivt i detta arbete.

Johan Planmo deltar sedan hösten 2018 i möten med IMS Global för att påverka den nya standarden åt ett håll så att den passar ihop med arkitekturen som vi satt för integration med Ladok. Mötena hålls varannan vecka och har deltagare från andra universitet främst i USA men också på andra håll i världen. Även Per Hörnblad UMU och Ola Lundgren GU har deltagit i vissa möten. Gunnar Elfman har föredragit vår syn på extensions under ett möte.

Sunet driver följande frågor:

  • Standarden bör stödja både synkron och asynkron kommunikation (REST SOAP samt AMQP).
  • Standarden ska stödja ett eventdrivet beteende.
  • Förbättrad hantering av extensions, se Input om extensions till IMS Global nedan.
  • Vi önskar att refererade objekt ska kunna inkluderas i meddelandet (feta meddelanden med kuvert och flera ingående objekt) i syfte att underlätta problematik runt referensintegritet. Ex: ett stuidedeltagande ska kunna innehålla både kurstillfället och studenten förutom själva kopplingen.
  • Vi önskar att meddelandena kan valideras med schema.
  • Vi har bidragit med attribut som krävs för Higher Education ur svenskt perspektiv, se Input om extensions till IMS Global nedan.
  • Vi stödjer linjen att det skall läggas till många nya fält för HED, men att dessa inte alltid behöver vara tvingande.

Ett första utkast på API har definierats för person. Detta API är grundat på en implementation av BYU och har input från flera deltagande lärosäten. Ola Lundgren har sammanställt input kring förslaget som vi kommer att översätta och föra fram till IMS Global.

Input om extensions till IMS Global

Projektet har bidragit till IMS Globals arbete i form av en presentation av vår gemensamma användning och syn på utökningsbarhet inom LIS standarden. DokumentExtensions in LIS Sunet.pptx. Presentationen innehåller också listor med fält som vi anser bör ingå i standarden för att fylla krav för högre utbildning.

Deltagande i IMS EU Tech TaskForce

Det har bildats en arbetsgrupp inom IMS Global för att titta närmare på behov inom EU främst kopplat till IMS Globals standarder. Under hösten 2018 pågick diskussioner kring nya versioner av standarden OneRoster. I ett senare skede kan även det bli handla om andra standarder som exempelvis LTI (Learning Tools Interoperability. Vi har i denna grupp bidragit med att tala om vilka attribut som krävs för Higher Educations ur ett Svenskt perspektiv.


  • No labels