Direktiv

Sammanfattning

Ett allt viktigare område för lärosäten är hur affärsdata på lärosäten struktureras och exponeras. För svenska lärosäten är detta ett område som har fått specifik fokus i och med övergången till nytt studiedokumentationssystem - Ladok3.  Det finns stor erfarenhet av detta bland svenska lärosäten dock finns idag dock ingen samsyn hur det skall hanteras.

Projektets uppgift är att lägga en grund för att använda en gemensam standard inom utbildningssektorn i Sverige för informationsmodell och tjänstegränssnitt för att exponera data. Standarden kan baseras på en internationell standard som IMS Global – LIS/OneRoster (ref.[1]) alternativt inom sektorn en egendefinierad standard för Svenska förhållanden.

En viktig del i arbetet är att ta in erfarenheter från den kommande integrationen med lärplattformen Canvas (inom kort aktuellt för ett antal lärosäten). Erfarenheter från integrationsarbetet med Canvas generaliseras för att skapa en nationell modell som skall kunna användas i liknande framtida integrationsprojektprojekt.

Bakgrund

I samband med Ladok3 har det blivit allt viktigare med hur ett lärosäte strukturerar och exponerar data. Många lärosäten bygger upp en integrationsplattform med ett tjänstegränssnitt där applikationer kan konsumera information från. Ett antal lärosäten skall integrera med lärplattformen Canvas vilket aktualiserar frågan om en standardiserad informationsmodell och tjänstegränssnitt. Flera lärosäten har tittat på formatet OneRoster/LIS från IMS Global och ett lärosäte har implementerat LIS standarden som en del i deras integration arkitektur.  ATI gruppen rekommenderar att det är av stor vikt att sätta en sådan standard inom högre utbildning för svenska lärosäten. Om lärosäten gemensamt kan ställa krav på tjänstegränssnitt och informationsmodeller vid upphandling så kommer man att kunna ställa högre krav på leverantörer och samordning vilket innebär minskade kostnader i sektorn. En överenskommen standard i sektorn kommer på sikt att leda till ökad effektivitet eftersom att lärosäten på sikt kommer att bygga sina integrationslösningar på samma modell. Detta ger stora fördelar vid alla typer av sektorgemensamma projekt där information skall överföras.

Uppdrag

Målet med projektet är att ta fram ett förslag på standard för informationsmodell i och tjänstegränssnitt inom högre utbildning i Sverige.

 

Projektet bör beakta befintliga internationella standarder som t.ex. LIS/OneRoster från IMS Global. I Sverige finns en XML standard för överföring av utbildningsinformation som heter EMIL (ref. [4]) som även skall beaktas. Det finns också andra intressanta initiativ som t.ex. Open Education API (se ref [2]).  Projektet tar i beaktan de olika arbeten som gjorts runt området inom ATI.

 

En viktig del i projektet är att ta del av erfarenheter från den kommande integrationen med lärplattformen Canvas och sedan använda resultatet av det arbetet för att sätta en standard. Arbetet med Canvas blir ett ingångsvärde för att förbereda inför framtida integrationsprojekt.


  • No labels