You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 87 Next »

Inledning

MyAcademicID / EDSSI och Erasmus+

MyAcademicID levererade under 2020 en arkitektur för digital identitet som ger studenter möjlighet att autentisera sig för sina studier utomlands med sitt lärosätes studentkonto. Detta kunde genomföras genom att eduGAIN kopplades ihop med sveriges nationella eIDAS-nod. På så sätt kopplas de akademiska identiteterna samman med medborgaridentiteter och en unik identifierare för studenter kan utlovas genom att införa en European Student Identifier (ESI).

Projektet resulterade i en plattform för identitets- och åtkomsthantering för autentisering i e-tjänster relaterade till Erasmus+-programmet, såsom Erasmus+ App eller Online Learning Agreement.

Implementeringen av plattformen för e-tjänster relaterade till Erasmus+ i kombination med användning av ESI via eduGAIN och Erasmus Without Paper beräknas komma att medföra avsevärt minskad administrativ arbetsbörda för personal och studenter. 

Projektresultaten vidareutvecklas nu i projektet European Digital Student Service Infrastructure - EDSSI - som kommer att utveckla ett system som gör det möjligt för lärosäten att utbyta och autentisera studentdata på ett sömlöst och säkert sätt.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Under 2021 startar en ny sjuårig programperiod där en av de övergripande målsättningarna är att digitalisera programmet. Initiativet har som målsättning att digitalisera administrationen av utbytesprocessen, från att förnya utbytesavtal till urval av studenter. Detta görs genom att lärosäten ansluter till något som kallas Erasmus Without Paper-nätverket. 

Anslutningen till nätverket kan ske på ett av tre olika sätt:  

 • Genom en direktanslutning.
 • Genom att lärosätet ansluter sitt upphandlade systemstöd för utlandsstudier från tredje part (ex. Mobility Online eller MoveOn).
 • Genom att lärosätet ansluter ett egenutvecklat systemstöd för utlandsstudier.

European Student Identifier (ESI)

ESI är ett särskilt attribut som används vid administration av europeiska studentutbyten, t.ex. inom Erasmus+-programmet samt vid de virtuella europeiska universiteten (ex. Unite! och ECIU), för att primärt underlätta att personuppgifter och studieresultat överförs korrekt mellan de inblandade lärosätena.

Den digital tjänst som används för inloggning i Erasmus+-programmet kommer under november 2021 att börja kräva ESI vid inloggning.

En ESI är en unik, permanent och stabil identifierare som byggs upp av ett prefix som är unikt för organisationen eller organisationerna och ett suffix som är unikt inom en eller en grupp av organisationer.  Det är möjligt att en person "samlar på sig" mer än en ESI under sin studietid men, det är enklare ju färre ESI:er man behöver hålla reda på. Det finns också fördelar om en ESI kan följa med en student genom hela livet.

ESI representeras i SAML som schacPersonalUniqueCode (se nedan för detaljer).

Implementationen av ESI vid ett lärosäte kretsar kring följande två frågor:

 1. Vad har en student för ESI och ska det skapas en lokal ESI eller ska den hämtas från annan källa?
 2. Hur görs ESI-attributet tillgängligt i samband med inloggning till de tjänster som ska konsumera attributet?

Tänk på följande:

 • Det underlättar om en student har få ESI:er men det är hanterbart även om en student har flera ESI:er under sin studietid, tex i samband med flytt till eller från ett lärosäte som inte ingår i Ladok eller för studenter som inte gått igenom central antagning och därmed inte har ett ExterntStudentUID från Ladok/NyA/Antagning.se.
 • Lärosätet kan behöva hantera studenter som gått igenom lokal antagning på ett annat sätt än vanliga "NyA-studenter". Detta kan ge flera olika ESI-strukturer inom lärosätet. Detta är inte ett problem för ESI-samarbetet.
 • ESI är inte knuten till personnummer och kräver inte "bekräftade" användare. En ESI är frikopplat från nationella identifieringssystem och är gemensamt för hela EU.
 • Genom att samordna ESI med eduID kan en student behålla sin ESI över lång tid, även efter ett eventuellt val av lärosätet att rensa bort ett lärosäteskonto. Detta främjar livslångt lärande på sikt.
 • Den modell som väljs för ESI måste både vara tillgängligt både för den tjänst som används för administration av studentutbytet och lärosätets identitetsutgivare (IdP).

Olika alternativ vid implementation av ESI

På grund av GDPR så är det inte lämpligt att använda studenters personnummer som ESI. För studenter så finns två andra nationella identifiererare som kan vara lämpliga att använda som bas för ESI, ExterntStudentUID från Ladok/NyA/Antagning.se respektive unikt id i eduID. Ett tredje alternativ är att skapa en lokalt ESI direkt kopplat till studentens identitetsutfärdare. För de organisationer som använder Ladok rekommenderas att ExterntStudentUID i Ladok används.

Använda ExterntStudentUID från Ladok som ESI

I Ladok finns ett ExterntStudentUID för varje student. Värdet kommer från UHR:s studentregister där samordning sker med Ladok och NyA/Antagning.se för att varje student som etableras i Ladok eller NyA/Antagning.se ska få en unik gemensam identifierare. För att i möjligaste mån se till att studenter har samma ESI oberoende vilket lärosäte/inloggningstjänst studenten loggar in via så bör ExterntStudentUID användas för ESI. Notera att Ladok respektive NyA/Antagning.se även har egna, interna UID:er för studenter (som i Ladoks fall (StudentUID) bland annat kan användas i norEduPersonLIN). Dessa är inte samma som ExterntStudentUID.

ExterntStudentUID i Ladok är ett uuid, exempelvis 9e342e78-5b6c-4902-966e-50e28a21e601.

Värdet på schacPersonalUniqueCode blir då: urn:schac:PersonalUniqueCode:int:esi:ladok.se:externtstudentuid-9e342e78-5b6c-4902-966e-50e28a21e601

Denna ESI kan användas på två sätt:

 1. Genom en integration i den egna inloggningstjänsten mot Ladok eller NyA-Open.
 2. Genom att eduID uppdras att integrera mot Ladok/NyA-Open och sedan antingen bygga en integration mot eduID i sin inloggningstjänst eller att därefter hänvisa sina studenter till eduID för inloggning i de fall studenten vill ha med sig ESI.

Läsa ut ExterntStudentUID från Ladok

ExterntStudentUID följer med i lärosätets egna feed i Ladok. Händelsen heter LokalStudentEvent och attributet i händelsen heter ExterntStudentUID. Notera att händelsen även har attributet StudentUID, som är den interna UID:n för studenten i Ladok.

REST-dokumentationen för LokalStudentEvent i Ladok: https://www.start.ladok.se/restdoc/schemas/schemas.ladok.se-studentinformation-events.html#type_LokalStudentEvent.

Ett exempel på ett LokalStudentEvent:

<si:LokalStudentEvent xmlns:si="http://schemas.ladok.se/studentinformation" xmlns:base="http://schemas.ladok.se" xmlns:dap="http://schemas.ladok.se/dap" xmlns:events="http://schemas.ladok.se/events">
<events:HandelseUID>9f920641-9647-4c39-88ec-aae708516014</events:HandelseUID>
<events:EventContext>
<events:AnvandareUID>6cf85d57-1662-42bf-93aa-1b5fdea16386</events:AnvandareUID>
<events:Anvandarnamn>feedevent@ladokintern.se</events:Anvandarnamn>
<events:LarosateID>96</events:LarosateID>
</events:EventContext>
<events:Handelsetyp>UPPDATERAD</events:Handelsetyp>
<si:Efternamn>Johansson</si:Efternamn>
<si:ExterntStudentUID>e32accbe-4915-4e4f-8d66-08961b6542de</si:ExterntStudentUID>
<si:Fodelsedata>1986-09-30</si:Fodelsedata>
<si:Fornamn>Maria</si:Fornamn>
<si:Kon>1</si:Kon>
<si:Personnummer>198609309888</si:Personnummer>
<si:StudentUID>a044b2d3-eb0d-4ece-89e0-7fa8b4a008a4</si:StudentUID>
</si:LokalStudentEvent>

Läsa ut ExterntStudentUID från NyA/Antagning.se

ExterntStudentUID går även att läsa ut från NyA-Open (speciellt för lärosäten som inte har Ladok men som använder NyA för antagning). Där återfinns det i tabellen STUDENT_PERSON_ID_MAP:

select p.PNR, m.STUDENT_UID from NYA.PERSON p join NYA.STUDENT_PERSON_ID_MAP m on p.PERSON_ID = m.PERSON_ID where p.PNR = '<pnr>'

Använda unikt id från eduID som ESI

Varje användare i eduID har ett unikt id som används som identifierare i attributet eduPersonPrincipalName (<unikt-id>@eduid.se) som kan användas som grund för att skapa en ESI. Det unika id:t är en textsträng på specifikt format, exempelvis abcde-fghij.

Värdet på schacPersonalUniqueCode blir då: urn:schac:PersonalUniqueCode:int:esi:eduid.se:abcde-fghij

Notera att eduID även har möjlighet att på ett lärosätes uppdrag integrera mot Ladok för att hämta ut ExterntStudentUID därifrån eller få det av lärosätet via en SCIM-integration och då använda ExterntStudentUID från Ladok för att använda som ESI.

Använda lokal användaridentitet vid lärosäte som ESI

Varje användare vid ett lärosäte har en unik användaridentitet som aldrig återanvänds för annan individ (används normalt i eduPersonPrincipalName i SWAMID).

Användaridentiteten är en textsträng, exempelvis abcd1234, och lärosätet har en DNS-domänen (SAML Scope), exempelvis larosate.se.

Värdet på schacPersonalUniqueCode blir då: urn:schac:PersonalUniqueCode:int:esi:larosate.se:abcd1234

Synkronisering med eduID

Oavsett om ett lärosäte väljer att implementera ESI i sin identitetsutfärdare eller ej så finns skäl att synkronisera studenters ESI med eduID. Exempel på detta:

 • Lärosätet hämtar ESI från Ladok/NyA till sin egen IdP och lärosätets studenter använder ibland, eller i framtiden främst, eduID för inloggning
 • Lärosätet har sina studenter i Ladok men hämtar inte ESI från Ladok/NyA/Antagning.se och låter istället sina studenter använda eduID för inloggning mot Erasmus+
 • Lärosätet har inte sina studenter i Ladok/NyA/Antagning.se

eduID har integrationsmöjligheter både för att koppla ESI till användare i eduID och för att hämta ut användares ESI från eduID:

Synkronisering av ESIBeskrivning
Ladok -> eduIDLärosätet kan tillåta eduID att hämta ESI för lärosätets studenter från Ladok (via Ladoks REST-API)
Ladok -> Lärosäte -> eduIDLärosätet kan själv hämta ESI för sina studenter från Ladok och därefter skicka in dessa till eduID (via en SCIM-integration mot eduID)
eduID -> LärosäteLärosätet kan hämta ESI för sina studenter från eduID (via en SCIM-integration mot eduID)

Presentationer från webinarer

Presentationer som beskriver hanteringen av ESI:

På wikisidan Presentationer från webbinarium 2021 finns ytterligare webbinarium om MyAcademicID och EDSSI.

Förutsättningar för lärosäten

Lista på lärosäten hämtad från https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-utbildningsanordnare.html.

LärosäteDeltar i Erasmus+Studenter i LadokStudenter i NyAInloggningstjänst för studenter i SWAMID

Beckmans designhögskola

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Blekinge tekniska högskola

jajajaegen

Chalmers tekniska högskola

jajajaegen

Enskilda Högskolan Stockholm

jajajaeduID används för studenter
Ericastiftelsennejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Ersta Sköndal Bräcke högskola

jajajaegen

Försvarshögskolan

jajajaegen

Gammelkroppa skogsskola

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Gymnastik- och idrottshögskolan

jajajaegen

Göteborgs universitet

jajajaegen

Handelshögskolan i Stockholm

janej, ej planeratjaegen

Högskolan Dalarna

jajajaegen

Högskolan Evidens

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Högskolan i Borås

jajajaegen

Högskolan i Gävle

jajajaegen

Högskolan i Halmstad

jajajaegen

Högskolan i Skövde

jajajaegen

Högskolan Kristianstad

jajajaegen

Högskolan Väst

jajajaegen

Johannelunds teologiska högskola

nejnej, kanske snartjasaknar inloggningstjänst

Karlstads universitet

jajajaegen

Karolinska institutet

jajajaegen

Konstfack

jajajaegen

Kungl. Konsthögskolan

ja

jajaegen

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

jajajaegen

Kungl. Tekniska högskolan

jajajaegen

Linköpings universitet

jajajaegen

Linnéuniversitetet

jajajaegen

Luleå tekniska universitet

jajajaegen

Lunds universitet

jajajaegen

Malmö universitet

jajajaegen

Mittuniversitetet

jajajaegen

Mälardalens högskola

jajajaegen

Newmaninstitutet

janej, kanske snartjasaknar inloggningstjänst

Röda Korsets högskola

jajajaegen

Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Sophiahemmet Högskola

jajajaegen

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

jajajaegen

Stockholms konstnärliga högskola

jajajaegen

Stockholms Musikpedagogiska Institut

janej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Stockholms universitet

jajajaegen

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Sveriges lantbruksuniversitet

jajajaegen

Södertörns högskola

jajajaegen

Umeå universitet

jajajaegen

Uppsala universitet

jajajaegen

Örebro Teologiska Högskola (Akademi för Ledarskap och Teologi)

janej, kanske snartjasaknar inloggningstjänst

Örebro universitet

jajajaegen

Att göra attributrelease av ESI

MyAcademicID använder entitetskategorin Géant Data Protection Code of Conduct för alla attribut som överförs från lärosätenas identitetsutfärdare förutom European Student Identifier (ESI). Det beror på att ESI använder attributet schacPersonalUniqueCode.  Detta attribut kan innehålla många olika värden med olika syfte och det är av integritets- och säkerhetsskäl endast lämpligt att släppa just ESI till MyAcademicID.

För närvarande pågår arbete med att ta fram en egen entitetskategori för att kunna släppa ESI endast till de tjänster som ska få tillgång till ESI. Mer information kommer att publiceras här när detta arbete är klart. Det hindrar dock inte att ett lärosäte redan nu ser till så lärosätets identitetsplattform/identitetsutfärdare har tillgång till ESI. Om ESI är tillgängligt för identitetsutfärdaren behövs endast en konfigurationsförändring när entitetskategorin är klar.

Specifikationer

Specifikation av European Student Identifier (ESI)

Utdrag från https://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier (v1.0)

This specification defines a profile for the schacPersonalUniqueCode attribute (as defined in the SCHema for Academia) that will be used to transport the European Student Identifier.

Description

The student mobility processes require the use of a number of services, all of which are involved in different stages of the pipeline and which will need to be able to exchange data about the students who are in mobility.

The European Student Identifier is globally unique, persistent, non-targeted, protocol neutral and data transport neutral.

 • Globally Unique: Each student should be uniquely identified across organizational and national boundaries
 • Persistent: The identifier should follow the student while he/she is on student mobility
 • Non-targeted: The identifier should be the same for all services involved in the student mobility processes
 • Protocol neutral: The identifier should not change value depending on the protocol used. For example, it should be the same regardless of whether SAML or OpenID Connect is used
 • Data transport neutral: The identifier should not change value depending on how it is transported. For example, the students should be identified by the same identifier regardless if the it is through a federated authentication flow or a back-channel transfer of records.

Format

The European Student Identifier can take on one of two forms, depending on the qualifiers needed to make a given student code globally unique:

ESI with nation-wide (or region-wide) scope student code:

urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:<country-code>:<code>

ESI with HEI-wide scope student code:

urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:<sHO>:<code>

Where:

 • <country-code> is a valid ISO 3166 country code identifier to qualify the student code with so that it uniquely identifies the student within the Member State (officially assigned ISO 3166-1 alpha-2 country code) or administrative division (e.g. province or state; ISO 3166-2 code), where applicable.
 • <sHO> is the Higher Education Institution's schacHomeOrganization value (possibly further qualified with the organisational unit issuing the student code). Required if the student code is issued by the Home Organization of the student (or one of its org units) and there can be no guarantee that it uniquely identifies the student within the Member State or administrative division.
 • <code> is a string that uniquely identifies the student within the scope that it has been issued. It has to satisfy the requirements for strings to be used in URNs according to RFC 2141, sections 2.2 to 2.4.
 • The complete schacPersonalUniqueCode attribute value for the ESI does not exceed 255 characters in length.

Examples

Non-normative examples for both forms:

 • ESI with nation-wide scope student codes :
  urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:hr:xxxxxxxxxx
 • ESI with HEI-wide scope student codes :
  urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:example.edu:xxxxxxxxxx
  urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:math.example.edu:xxxxxxxxxx

Specifikation av attributet schacPersonalUniqueCode

Utdrag från: https://wiki.refeds.org/display/STAN/SCHAC+Releases (v1.5)

NameschacPersonalUniqueCode
DescriptionSpecifies a “unique code” for the subject it is associated with.
Its value does not necessarily correspond to any identifier outside the scope of the
directories using this schema.
This might be Student number, Employee number,...
OID1.3.6.1.4.1.25178.1.2.14
Formaturn:schac:personalUniqueCode:<country-code>:<iNSS>

The must be a valid two-letter ISO 3166 country code identifier or the string “int”, and assigned by the SCHAC URN Registry for this attribute at https://wiki.refeds.org/display/STAN/SCHAC+URN+Registry is a Namespace Specific String as defined in RFC 2141 but case insensitive, from a nationally controlled vocabulary, published through the URI identified at the above mentioned SCHAC URN registry.
RFC 4517 definition( schacAttributeType:14
  NAME 'schacPersonalUniqueCode'
  DESC 'Unique code for the subject'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  ORDERING caseIgnoreOrderingMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )
ExamplesCommon values:
urn:schac:personalUniqueCode:int:studentID:<country-code>:<code>

National extensions:
urn:schac:personalUniqueCode:fi:tut.fi:hetu:010161-995A
urn:schac:personalUniqueCode:es:uma:estudiante:a3b123c12
urn:schac:personalUniqueCode:se:LIN:87654321
 • No labels