Ladok-integration

Om integrationen

Integrationen mellan Inspera och Ladok hanterar tre flöden:

  • Aktivitetstillfället
  • Anmälda studenter
  • Resultat från bedömd tentamen

Aktivitetstillfällen

I Ladok går det att skapa aktivitetstillfällen. Ett aktivitetstillfälle har en typ. Lärosätet kan välja att definiera en typ av aktivitetstillfälle som ska trigga skapandet av ett tentamenstillfälle i Inspera. Det finns i dagsläget redan 2 nationella typer, “Digital tentamen (LIS)” och “Digital omtentamen (LIS)”, det går att använda sig av.

Aktivitetstillfället som skapats i Ladok innehåller metadata som överförs till Inspera, dessa är bland andra:

  • AktivitetstillfällesID (Ladok UUID)
  • Typ av Aktivitetstillfälle
  • Svensk benämning på aktivitetstillfället
  • Tidpunkt, start och slut

Anmälda studenter

Studenter som anmält sig till aktivitetstillfället synkas över till Inspera. Ladoks anonymiseringsfunktion används för att anonymisera tentamensprocessen i Inspera.

För att studenten ska kunna matchas med anmälan på aktivitetstillfället behövs studentens Ladok UUID (StudentUid) knytas till studenten vid inloggningen i systemet. Detta värde kommuniceras via attributet norEduPersonLIN i samband med att attribut släpps. Se vidare SWAMIDs rekommendationer: Information om StudentUid på Sunets wikisida

Resultatrapportering

När tentamenstillfället bedömts och slutgiltig bedömning godkänts kan resultatet rapporteras till Ladok genom att det skickas till Ladok LIS-Adapter. Även skrivningspoäng kan föras över som en resultatnotering.

I Ladok läggs resultatet upp som ett utkast. Finns redan ett utkast, uppdateras det existerande datat med de uppgifter som kommer från Inspera.

  • No labels