SWAMID Entity Category Release Check - Privacy Policy

Beskrivning av SWAMID Entity Category Release Check

SWAMID Entity Category Release Check är en testtjänst avsedd för systemadministratörer för identitetsutfärdare registrerade i SWAMID.

Tjänsten verifierar om identitetsutfärdaren följer SWAMID Best Current Practice for Entity Category Attribute Release.

Syftet med tjänsten är att undersöka vilka attribut som släpps från identitetsutfärdaren beroende på vilka entitetskategorier och begärda nödvändiga attribut som tjänsten har registrerat i metadata för deltjänsterna.

SWAMID Entity Category Release Check innehåller följande deltjänster:

  • SWAMID Entity Category Release Check - EC verification
  • SWAMID Entity Category Release Check - No EC
  • SWAMID Entity Category Release Check - REFEDS R and S
  • SWAMID Entity Category Release Check - GÉANT CoCo part 1
  • SWAMID Entity Category Release Check - GÉANT CoCo part 2
  • SWAMID Entity Category Release Check - GÉANT CoCo part 3
  • SWAMID Entity Category Release Check - Ladok
  • SWAMID Entity Category Release Check - Results

Hantering av personuppgifter

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter överförs från identitetsutfärdaren (din inloggningstjänst) till tjänsten för att säkerställa att att identitetsutfärdaren följer SWAMID Best Current Practice for Entity Category Attribute Release. I samband med inloggning i respektive deltjänst begärs en unik delmängd av personuppgifter från nedanstående lista av den identitetsutfärdare du testar. Varje deltest lagrar vilka attribut som har överförts från identitetsutfärdaren till tjänsten för att kunna ge ett sammanställt resultat efter att alla deltester är genomförda. Attributvärdena, dvs personuppgifterna, lagras dock ej.

Följande personuppgifter begärs av en eller flera av deltjänsterna:

PersonuppgifterSyfteTeknisk representation
Unika tekniska identifierareAtt kontrollera om attributen släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdena för den som genomför testen

eduPersonPrincipalName
eduPersonTargetedID
eduPersonUniqueID

PersonnummerAtt kontrollera om attributen släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdena för den som genomför testennorEduPersonNIN
personalIdentityNumber
ForskaridentifierareAtt kontrollera om attributet släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdet för den som genomför testeneduPersonOrcid
NamnAtt kontrollera om attributen släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdena för den som genomför testen

cn
displayName
givenName
sn
norEduPersonLegalName

E-postadressAtt kontrollera om attributet släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdet för den som genomför testenmail
FödelsedatumAtt kontrollera om attributet släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdet för den som genomför testenschacDateOfBirth
TillitsnivåAtt kontrollera om attributet släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdet för den som genomför testeneduPersonAssurance
OrganisationskopplingAtt kontrollera om attributen släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdena för den som genomför testeneduPersonAffiliation
eduPersonScopedAffiliation


Förutom direkta personuppgifter överförs även indirekta personuppgifter såsom vilken organisation användaren tillhör och vilken identitetsutfärdare som har använts vid inloggningen. I kombination med ovanstående personuppgifter kan dessa användas för att unikt identifiera en person.

Övrig behandling av personuppgifter i tjänsten

Alla deltjänster sparar tekniska loggar för felsökning och säkerhetsrelaterade incidenter. Dessa tekniska loggar innehåller information om alla inloggningar som görs i deltjänsterna inkl. överförda personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Inga personuppgifter överförs till tredje part.

Rättslig grund

Personuppgifter hanteras baserat på den rättsliga grunden allmänt intresse. Personuppgifterna måste överföras för att systemadministratörer av identitetsutfärdare ska kunna verifiera att personuppgifter överförs enligt de rekommendationer som finns i SWAMID.

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

Inga personuppgifter sparas i tjänsten förutom i tekniska loggar för felsökning och säkerhetsrelaterade incidenter.

För registerutdrag och radering av dina personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig.

Rensning av personuppgifter

Inga personuppgifter lagras i tjänsten förutom i tekniska loggar. De tekniska loggarna rensas automatisk efter högst en vecka.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Vetenskapsrådet i Sverige. Har du frågor om hur personuppgifter hanteras inom tjänsten tag kontakt med SWAMID Operations på adressen operations@swamid.se.

Kontaktuppgifter till Vetenskapsrådets dataskyddsombud finns på https://www.vr.se/behandling-av-personuppgifter.html.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Denna tjänst följer det internationella ramverket GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.
  • No labels