Sunet SOC

Projektdirektiv

Projektet "SUNET SOC" skall under 4 år etablera ett operativt säkerhetscenter i SUNET regi i samarbete med ITCF, MSB och PTS.  Projektet ska präglas av god dialog och öppenhet med anslutna organisationer samt med PTS och MSB som bidrar med en stor del av finansieringen av projektet. Projektet tar avstamp i ITCFs förstudie och de dialoger som skett med initialt intresserade lärosäten och styrgruppen för SOC. Arbetet i projektet skall följa Sunet policy samt Sunets behovsfångsprocess. Projektet skall leverera följande:

 • Plan för integration mellan SOC och SUNET CERT
 • Organisation för ledning och styrning av SOC som innefattar resurser från lärosäten som ingår i tjänsten
 • Etablering och dokumentation av processer, verktyg, arbetssätt som kan användas för att etablera liknande lösningar inom andra samhällssektorer

Beställare

CISO SUNET (Leif Johansson)

Projektledare

David Heed (SUNET)

Extern styrgrupp

 • Ove Landberg, PTS
 • Robert Jonsson, CERT-SE/MSB (till och med 
 • Johan Johansson, ITCF
 • Leif Johansson, SUNET
 • David Heed, SUNET (adjungerad)


Intern styrgrupp (Kund referensgrupp)

Öppen för aktiva organisationers beställare, resursgivare eller deras rekommenderade deltagare

 • Alex Sjöblom, FHS
 • Benita Falenius, SU (till och med Våren 2021)
 • Fredrik W, KI (aktiv i projektet)
 • Hans Wolfarth, KTH
 • Patrik Lidehäll, KTH (aktiv i projektet)
 • John Westerlund, LU
 • Magnus Bodelson, MDH (till och med hösten 2020)
 • Sören Berglund, UMU (alt Jonas Kröger)
 • Veronika Berglund, UU

Teknisk referensgrupp och projektdeltagare

Deltagare och aktiviteter hanteras i projectplace eller som planeringsdokument (för åtkomst kontakta David Heed)



Översiktlig Planering

FAS 1 2019

 • Certifiering Sunet CERT
 • Bemanningplan och resurssäkring
 • Processer och juridiskt ansvar
 • Initiera val och prioteringar av verktyg, utveckling och integrationer
 • Pilot och testaktivieteter hos utvalda lärosäten

FAS 2 HT2020 

 • Produktionssättningsfas
 • Etablera kunskapscenter
 • Datainsamling och behandling

FAS 3 2020

 • Kunskapsförmedling och samverkan
  (sker löpande, men efter produktionssättning mer aktivt)

FAS 4 2021

 • Refaktorering och förbättringar
 • Projektavslut



 • No labels