Projektdirektiv


Utkast

Bakgrund

Under 2016 genomf?rde Sunet tillsammans med ett antal av de st?rre nationella och internationella infrastrukturerna (SND, SNIC, SciLifeLab, Onsala Rymdobservatorium, EISCAT_3D och MaxIV) en dialog kring behovet av samordning av l?ngsiktig lagring av forskningsdata. Behoven av samordning involverar b?de metadata, identifierare, protokoll, APIer samt ?ven tekniska l?sningar f?r lagring av digitala objekt p? permanent lagringsmedium (l?gniv?lagring).

Under 2017 genomf?rde Sunet en f?rstudie tillsammans med bla G?teborgs Universitet, Uppsala Universitet, SND och SciLife Lab (bla BILS) i syfte att utforska m?jligheterna till en distribuerad lagringsl?sning d?r befintliga lokaler och resurser p? l?ros?ten anv?nds f?r att s?nka kostnaden.

F?rslaget bygger p? en distribuerad tj?nst i meningen att lagringsplattformen (servrar, lagringsmedium, mm) framf?rallt kommer att placeras hos de l?ros?ten som har st?rst behov av lagring. En s?dan tj?nst kommer i n?gon mening vara federerad genom att vissa l?ros?ten kommer att kunna bidra med resurser f?r inplaceringen (datorhall, el, kyla osv) till tj?nsten, i utbyte mot l?gre kostnad f?r lagring av st?rre volymer. Denna tj?nst, ?Sunet distribuerad lagring?, kommer att erbjudas enligt en fast prislista till alla Sunet-anslutna organisationer p? samma s?tt som alla andra till?ggstj?nster, t.ex. Box, Zoom etc.

Syfte och M?l

Syftet med detta projekt ?r att etablera en Sunet-tj?nst som kan uppfylla behov av lagring av forskningsdata i f?rsta hand men som ?ven (s? l?ngt det ?r m?jligt) fungera som lagringsl?sning f?r andra tj?nster och funktioner (tex backup) inom sektorn. Under projektet att etablera "Sunet Distribuerad Lagring" ska huvudfokus ligga p? att h?lla kostnaden f?r lagring s? l?g som m?jligt s? l?nge som kraven fr?n verksamheten uppfylls. Under projektet ska ?ven andra krav ffa fr?n forskningssektorn tas i beaktande.

Projektets m?l ?r att:

  1. Ta fram en tj?nstebeskrivning inklusive prismodell f?r en distribuerad lagringsl?sning baserat p? CEPH och OpenStack.
  2. Ta fram en teknisk l?sning f?r kopplingen mellan lagringsl?sningen och SND inklusive hanteringen av PID:ar
  3. Genom ett antal referensgrupper dokumentera och verifiera kritiska verksamhetskrav fr?n forskning, forskningsdata och arkiv

Styrning

Best?llareSunet
Ansvarig best?llareLeif Johansson
ProjektledareFresia P?rez, Stefan Listr?m
StyrgruppRepresentanter fr?n l?ros?ten som uttryckt intresse av att vara lagringsnod
Referensgrupp

Representanter fr?n arkiv- och forskningsdatasektorn, SciLifeLab, SND, MaxIV, mfl

?ven ett urval personer med djup teknisk kunskap om CEPH, OpenStack mm

Tidsplan

  • Projektet ska kunna leverera en f?rdig tj?nstebeskrivning inklusive prismodell innan sommaren 2018

  • Projektet ska leverera en etablerad tj?nst f?rdig f?r etablering av de f?rsta lagringsnoderna med start Q1 2019

Avgr?nsningar

  • Projektet ska f?lja Sunet strategiska v?gval (https://www.sunet.se/om-sunet/)

  • Projektet utg?r ifr?n en teknisk grunddesign som beskrivs i? ?len, dessa ska inte ?ndra utan ok fr?n best?llaren.

  • No labels