Styrdokument för Sunet IC

Sunet inköpscentral drivs i syfte att leverera nytta till Sunet kunder genom samordning av inköp av tjänster och produkter ömsesidigt intresse inom ramen för Sunet verksamhet. Beslut om införande av Sunet IC är fattat av GD Vetenskapsrådet (DNR 1.2.4-2018-5670).

Processer i Sunet IC

Följande beslutsprocesser gäller för Sunet IC

Beslut rörande upphandling i Sunet IC

Beslut som rör om upphanding i Sunet IC sker endast efter att Sunet behovsfångstprocess identifierat ett behov som kan uppfyllas genom etablering av ett ramavtal i Sunet IC. Beslut som rör upphandling av ramavtal inom ramen för Sunet IC fattas sedan i enlighet med Vetenskapsrådets delegationsordning. Detta gäller samtliga beslut inklusive påbörjad och avbruten upphandling samt tilldelningsbeslut i upphandling.

Information som rör beslut i Sunet IC kommuniceras till utsedda kontaktpersoner hos Sunet kunder i enlighet med gällande process.

Beslut om medlemsskap i Sunet IC

Upphandlande organisationer som är anslutna till Sunet kan välja att ansluta sig till Sunet IC genom att skicka in blankett bifogad nedan.

Beslut om utträde ur Sunet IC

En organisation som är ansluten till Sunet IC kan när som helst välja att utträda ur Sunet IC genom att kontakta Sunet och meddela beslut om utträde.

Bifogade FilerBlankett för anslutning till Sunet IC

Information om Sunet IC
  • No labels