2022 har varit ett mycket arbetsintensivt år för oss som jobbar med policy och infrastruktur runt SWAMID men även för er alla som har identitetsutfärdare och tjänster registrerade i SWAMID. Med blogginlägg vill jag tacka er alla för året som gått och allt det arbete ni har lagt ner under både under 2022 och de 15 år som SWAMID funnits.

Under perioden 2019 till 2021 genomförde SWAMID en omfattande uppdatering och förtydligande av SWAMIDs policyramverk vilket gör att vi står på en stabil bas inför framtiden. Den sista delen av policyramverket som uppdaterades under 2021 var SWAMID SAMLS WebSSO Technology Profile och under 2022 har den nya versionen införts. Införandet har inneburit mycket jobb för oss alla men nu är metadata i SWAMID mycket mer korrekt och komplett. För att allt detta arbete skulle vara möjligt tog SWAMID Operations fram ett helt nytt metadataverktyg (https://metadata.swamid.se) som driftsattes i januari och har förbättrats under året. Detta verktyg kommer att fortsättas att utvecklas och vi är alltid intresserad av både buggrapporter och förslag på förbättringar. I mitten av januari 2023 avslutades metadataöversynen och de 45 registrerade tjänster som då ännu inte har åtgärdat kvarvarande brister avregistrerades från SWAMID.

För inloggning i tjänster ska fungera måste identitetsutfärdarna skicka person- och organisationsuppgifter till tjänsterna i samband med inloggning. Inom SWAMID kallar vi detta attributöverföring och för att underlätta denna på ett GDPR-vänligare sätt används något som kallas entitetskategorier. Entitetskategorier är en markering i metadata med kringliggande regelverk som dels definierar vilka tjänster som har rätt under definierade villkor att använda den specifika entitetskategorin och dels vilka attribut som ska överföras. Under 2022 avvecklades SWAMID:s tio år gamla entitetskategorier till fördel för en uppsättning internationellt överenskomna entitetskategorier. Jag vill särskilt tacka alla administratörer av identitetsutfärdare som har jobbat med att under de senast tre månaderna införa stöd för fyra nya entitetskategorier som har som mål att inte leverera mer person- och organisationsuppgifter till tjänsten än vad den behöver för att användaren ska kunna använda den, dvs. dataminimaliserande och integritetsbevarande attributöverföring. Samtidigt har vi höjt tilltron till federativ inloggning eftersom Ladok men även forskartjänster har börjat kräva att tillitsnivå, dvs. hur väl man vet att det är rätt användare, signaleras till tjänsten vid inloggning. Alla identitetsutfärdare har ännu inte genomfört dessa förändringar runt attributöverföring men vi hoppas att så många som möjligt gör det så snart som möjligt så att alla anställda och studenter kan logga in i de tjänster de behöver för att genomföra sitt arbete resp. studier. För att testa och verifiera attributöverföringen med hjälp av entitetskategorier har SWAMID verktyget SWAMID Best Practice Attribute Release check (https://release-check.swamid.se/).

Detta om 2022, vad kommer att hända under 2023? Under 2023 kommer SWAMID inte att införa några nya krav eller regler utan att fortsätta stödja införandet av de nya entitetskategorierna och jobba med inte tvingande förändringar för att förbättra användningen av SWAMID. Vi vet att vissa forskartjänster kommer under året införa krav på multifaktorinloggning och därför kommer vi under våren att anordna traditionella fysiska workshops eller hackatons runt installation och konfiguration av multifaktorinloggning i identitetsutfärdare. Avsikten med dessa workshops är att hjälpa alla organisationer som vill kunna erbjuda multifaktorinloggning med hur man konfigurerar sin identitetsutfärdare. Vidare kommer vi att fortsätta att modernisera SWAMIDs infrastruktur genom att bland annat erbjuda nya förbättrade modeller för att hämta metadata. Nuvarande modell för att hämta metadata kommer att finnas kvar så att denna förändring inte är tvingande utan bara förbättrande.

Den tekniska miljön runt federativ inloggning håller på att förändras och SWAMID Operations bevakar detta aktivt. Dels har det kommit nya federativa tekniker såsom OpenID Connect Federation och digitala identitetsplånböcker, dels håller leverantörerna av webbläsare på att göra dem mer integritetsbevarande. Bägge dessa förändringar kommer att ge effekter på sikt och vi jobbar aktivt med att se var vi är på väg och vad vi behöver göra för att federativ inloggning kommer att fortsätta att fungera. Vi återkommer med mer information under årets gång.

Med vänliga hälsningar
SWAMID Operations genom
Pål Axelsson


  • No labels