Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SWAMID har nu publicerat en ny web-site för att presentera Metadata. 

På https://metadata.swamid.se/ går det att se samtliga av SWAMID publicerade IdP/SP:er
Mycket info finns där redan men mer kommer säkert att dyka de närmaste månaderna beroende på efterfrågan.