Rutin för lärosäten att komma igång med att använda Ladok-LIS adaptern och Canvasadapter för att få en fullständig systemintegration från Ladok till Canvas. Se även (WIP) Användningsfall: Använd Ladok-LIS och Canvasadaptern för att synka data från er Ladokinstans till er Canvasinstans. Specifik dokumentation om Canvasadapter finns under SUNET Canvasadapter. Se även Kom igång med Ladok-LIS adapter.

Initial kontakt för integrationen är produktägare för Sunet LMS, Minette Henriksson.

1.      Lärosäte som använder Canvas kontaktar produktägare för Sunet LMS och meddelar att lärosätet vill börja att nyttja integrationen. Kontaktperson för lärosätet i integrationsfrågor lämnas till produktägaren.

2.      Produktägare för Sunet LMS meddelaratt ett nytt lärosäte vill nyttja integrationen. Kontaktuppgifter till lärosätet förmedlas.

3.      Datum då produktionssättningen skall ske bestäms tillsammans med lärosätet. I samband med detta så beslutas även när en testmiljön skall vara tillgänglig för lärosätet. Instructure informeras om datum för test och produktion.

4.     Ladok-LIS adapter sätts upp för lärosätet.

5.      Ladok-LIS adapter konfigureras

             a. Skall både antagna och registrerade eller endast registrerade skickas? 

             b. Skall antagna skickas för vissa kurser, se vidare punkt 7c. samt Early Access.

6.      Lärosätet tar kontakt med kontaktperson på Instructure när det gäller hur information från integrationen skall kopplas i Canvas. Även stöd till lärosätet när det gäller konfiguration i Canvas.

7.      Leverantören Instructure konfigurerar Canvas försystem Kimono för integrationen enligt lärosätets önskemål samt levererar inloggningsuppgifter till Kimono. Bl.a. följande frågor skall besvaras/beaktas:

           a. Hantering av subaccounts i Canvas?

           b. Mappning av terminer

           c. Studentens åtkomst till kursrummet? 

8.     Att tänka på

8.       För att få åtkomst till ärendehanteringssystemet för stöd runt Canvasadapter så skall eppn (EduPersonPrincipalName) på de personer som skall ha åtkomst skickas in till Ladoksupporten.

9.       Lärosätet sätts upp i testmiljö för integrationen Ladok test till Kimono/Canvas test.

10.     Lärosätet sätts upp i produktion mot Ladok och Kimono/Canvas. Lärosätet och produktägare för Sunet LMS informeras om att produktionssättningen är genomförd.