Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Frågor eller felanmälan görs i första hand till via Jira för de lärosäten som använder adaptern.