Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För mer fullständig information se: https://knowledge.kaltura.com/help/kms-kaf-roles-and-permissions

...

Vad innehåler den data string som ska skickas till customer care vid fel?

Ibland när det uppstår fel visas en datasträng som man ska vidarebefordra till Customer care vid felsökning.

...