Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Standarden bör stödja både synkron och asynkron kommunikation (REST SOAP samt AMQP).
  • Standarden ska stödja ett eventdrivet beteende.
  • Förbättrad hantering av extensions, se Input om extensions till IMS Global nedan.
  • Vi önskar att refererade objekt ska kunna inkluderas i meddelandet (feta meddelanden med kuvert och flera ingående objekt) i syfte att underlätta problematik runt referensintegritet. Ex: ett stuidedeltagande ska kunna innehålla både kurstillfället och studenten förutom själva kopplingen.
  • Vi önskar att meddelandena kan valideras med schema.
  • Vi har bidragit med attribut som krävs för Higher Education ur svenskt perspektiv, se Input om extensions till IMS Global nedan.
  • Vi stödjer linjen att det skall läggas till många nya fält för HED, men att dessa inte alltid behöver vara tvingande.

Ett första utkast på API har definierats för person. Detta API är grundat på en implementation av BYU och har input från flera deltagande lärosäten. Ola Lundgren har sammanställt input kring förslaget som vi kommer att översätta och föra fram till IMS Global.

Input om extensions till IMS Global

...