Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Projektet pågår under 2017/2018

Avrapportering /slutrapport från projektet

Här samlas löpande information och resultat från projektet Digital tentamen II som pågår under 2017 och 2018.

Kontaktadresser: Projektledning, Mats Brenner mats.brenner@hig.se Högskolan i Gävle, Learning Center Tfn: 070-350 02 33, 026-64 82 18

Projektplan Digital tentamen II:                                                        

View file
nameProjektplan_DigitalTentamenII_projSUNETInkubator_mbr171009bfinal.pdf
height250

Rapport Datoriserad tentamen (2015): 

View file
nameDatoriserad_Tentamen_Slutrapport_2015 (1).pdf
height250

Avrapportering 2017/2018, Projekt Digital tentamen II (December, 2018):

View file
nameAvrapport_Proj Digital tentamen II_mbr181212.pdf
height250

Sammanfattning

Inkubatorprojektet Digital Tentamen som genomfördes under 2015 (se nedan) initierade ett samarbete mellan svenska lärosäten inom området digital tentamen. Projektet tog fram rekommendationer ur ett tekniskt perspektiv för de lärosäten som skall införa datoriserad tentamen och digitala prov. Projektet Digital Tentamen II tar samarbetet vidare och vidareutvecklar bl.a. det tidigare skapade erfarenhetsforumet som kan användas av lärosäten som inför datoriserad tentamen och digitala prov.

Bakgrund

Flera lärosäten i Sverige har nu påbörjat datoriserad tentamen i anpassade lokaler på campus eller använder befintliga datasalar alternativt vanliga lärosalar där studenten tar med egen dator (BYOD). Lärosäten har skapat arbetsgrupper kring digital tentamen, genomför inspirationsdagar (interna konferenser), genomför upphandlingar, har skrivit kravspecifikationer och skrivit handböcker om digital examination. 

Uppdrag

Huvudmålet med projektet Digital Tentamen II är att skapa en fortsatt grund för lösningar runt digital tentamen för samt vidareutveckla samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan lärosäten.

Följande områden bevakas och hanteras i projektet:

 • Kommunikationsmodell för erfarenhetsspridning inom området.
 • Vilka framsteg, erfarenheter och kompetenser som finns hos närliggande utbildningsanordnare, inom skolsektorn, certifieringssektorn m fl.
 • Erfarenheter av praktisk verksamhet kring digital tentamen som är genomförda av lärosäten i Sverige och Norden
 • Tekniska och administrativa aspekter och förutsättningar som behövs kring systemintegration.
 • Referensarkitektur för digital tentamen.
 • Möjligheterna till en gemensam central tjänst/system för digital tentamen.
 • Nya former för digital autentisering som iris, finger och ansiktsskanning bevakas.

Resultat

 • Erfarenhetsspridning i form av återkommande forum med wikisida, för frågor och svar, webinar och kortfattade rekommendationer/kontaktpersoner etc.
 • En utvecklad dialog med samverkanskontakter
  • Utbildningsanordnare som har extern påverkan på bl.a. uppdragsverksamhet och distansutbildning – t.ex. lärcentra, försvarsmakten, SP.se/RISE samt t ex Vinnova.
  • Projektverksamheten inom Skolverkets ram för digitala nationella prov.
  • UHR.se kring administrativa verktyget TentaAdmin.
 • Underlag för gemensam systemlösning för datoriserad tentamen, utifrån befintlig kravspecifikation (från projektet Digital Tentamen, 2015).

 

Tidigare projekt år 2015: Slutrapport Projekt Datoriserad tentamen (2015) - SUNET Inkubator

Slutrapporten publicerad för SUNET-medlemmar och SUNET Inkubator, här: Projektrapport Datoriserad tentamen (2015)Mål för projektet år 2015 var att skapa en grund för tekniska lösningar som kan användas som startvärde av lärosäten som skall införa digital tentamen. Utredningen och aktiviteterna fokuserade kring erfarenheter från Sverige och Norden och framförallt med tekniska lösningsförslag för Svenska lärosäten. Resultatet utöver rapporten Datoriserad tentamen (2015) var följande:

 • Inventering och erfarenhetsspridning av tekniska och administrativa lösningar
 • Beskrivning av integrationer, tekniska krav och erfarenheter från lärosäten i Sverige/Norden.
 • Underlag för kravspecifikation med fokus på tekniska krav för produkter och tekniska lösningsförslag.
 • Erfarenhetsspridning i form av webinar och redovisning i slutrapport med rekommendationer.

 

Innehåll:


 1. Webinar under 2017/2018
 2. Webinar under 2015 (arkiv)
 3. Frågeformulär/Checklista - Mall - för lärosäten
 4. Aktuell status på lärosäten och kontaktadresser hösten 2017
 5. Aktiviteter på lärosäten 2015/2016 
 6. Typer av system/IT-lösningar för datoriserad tentamen
 7. Underlag för kravspecifikation (2015)
 8. Aktuella konferenser
 9. Kurser och utbildningar samt verktyg för planering
 10. Forskning: Litteratur, avhandlingar och uppsatser
 11. Nordiska referenser
 12. Administrativa stöd- och säkerhetsrutiner samt e-juridik
 13. Standards / InteroperabilitetWebinar under 2017/2018

Listan uppdateras efterhand med vårens webinar. Varje webinar är ca 45 min och spelas in.

Lärosäten, leverantörer och andra presenterar sitt aktuella läge, projekt de har/haft kring Digital tentamen.

Målgrupp: Tenta-ansvariga, Ansvariga för projekt inom tentamensadministration/digital tentamen, IT-ansvariga kring tentamen, projekt inom Digital tentamen, IT-chefer, IKT- och IT-pedagoger,

Pedagogiska konsulter, Lokalansvariga, Studierektorer, Lärare som idkar distans- och nätbaserad utbildning och Lärare som önskar övergå till digital tentahantering på campus.

Datum / Tid

Webblänk till webinar

Lärosäten som presenterar

Webblänk, inspelningWEBBINAR UNDER HÖSTEN 2017 - SE WEBBLÄNKARNA TILL INSPELNINGARNA TILL HÖGER FÖR VARJE WEBBINAR >>>>>>>>>>>>>>>>
28/9, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

Introduktion till projektet Digital tentamen II. Aktuellt läge vid lärosätet. Erfarenhetsutbyte och planering nästa webinar.

https://connect.sunet.se/p1422beo25c/
25/10, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

TentaAdmin, presentation från uhr.se och tentamensvärdarna/tentavakternas nya roll och kompetensprofil. Erfarenhetsutbyte och diskussion. Anders Möllerström från UHR demonstrerar kort systemet, pratar om fördelarna samt ger svar på eventuella frågor.

Vi som deltar beskriver även kort hur vi nu administrerar t ex hur vi bokar vakter, placerar vakter, informerar  vakter, placerar tentander och informerar tentander m m.

https://connect.sunet.se/p5s2qyjo91o/
30/11, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

AppsAnywhere – a solution also for e-exams. Repr från företaget Software2 presenterar deras lösningsförslag för hur man kan använda 3:dje parts programvara vid digital tentamen och tillsammans med systemlösningar för datoriserad tentamen. (Leon Walsh from Software2 will do the main presentation. Leon is VP of Sales in EMEA and with very good technical insight. John Hagen be joining as representing Software2 here in Scandinavia and are the owner of SSH (Scandinavian Software House). REF: https://www.software2.com/h-e-solutions

https://connect.sunet.se/p8atjsf6jbe/


Tidigare presentation 20/4 för SUNET Inkubator Windows Forum och deployment: https://connect.sunet.se/p3ldtdmd78l/

21/12, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamenGaspar Pérez Scornik från WIRIS Math kommer presentera hur deras editor gör att lärare/examinator kan använda datoriserade tentamen (även för duggor/test - WIRIS QUIZZES) för matematik, kemi och andra naturvetenskapliga ämnen. WIRIS är integrerat in i flertalet av de större lärplattformarna (LMS), därför bra känna till.https://connect.sunet.se/p8rhbbhv12g/


WEBBINAR UNDER VÅREN 2018 - SE WEBBLÄNKARNA TILL INSPELNINGARNA TILL HÖGER FÖR VARJE WEBBINAR >>>>>>>>>>>>>>>>
25/1, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

Tema: Nya krav på tentavakter/tentavärdar - för digital tentamen

Tentamensansvariga på GU, KAU och ORU presenterar, vi tar upp utmaningarna med aktuella problem och möjligheter med nya krav på tentavakter/värdar - för digital tentamen. Från GU, Linda Jerdenius - från ORU, Sarah Lombrant - från KAU, Linn Askeröd.

https://connect.sunet.se/pt5ym327l03i/
22/3, kl. 14:00http://connect.sunet.se/tentamen

Införande av digital tentamen på Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola har arbetat med att ta fram förbättrade rutiner, anmälan till hantering av digitala tentor via Inspera Assessment. Det som kvarstår är bl a fortsatt arbete med tentavakter (nya riktlinjer tas fram) och sedan med lärarna i hur de utvecklar sina digitala tentor och tar vara på de nya möjligheterna. SWAMID-inlogg kommer nu (implementerat och testat under hösten 2017) för studenterna, vilket kommer minska administrativt arbete till viss del. Spiros Lukas, IKT-pedagog presenterar och svarar på frågor.

https://connect.sunet.se/ps606o67f0qu6709d07
21/6, kl. 14:00http://connect.sunet.se/tentamen

Pilottester gjorda vid Mälardalens högskola

Erfarenheter från pilottesterna presenteras. Pilotperioden pågår t o m juni, 2018. En förstudie görs även. Testning av flera systemlösningar genomförs. Presentatör: Teresa Weidsten, Enhetschef vid Campus sektionen -
Administrativ drift & Lokalservice

https://connect.sunet.se/pkgkl5zguvtz/


WEBBINAR UNDER HÖSTEN 2018 - SE WEBBLÄNKARNA TILL INSPELNINGARNA TILL HÖGER FÖR VARJE WEBBINAR >>>>>>>>>>>>>>>>
5 - 10 min LÄSNING eller lyssna på Audio versionhttps://elearningindustry.com/computer-adaptive-testing-models-online-assessment-part-1

Models Of Online Assessment, Part 1: Computer Adaptive Testing

By Mary Burns - June 4, 2018, 5-10 minutes to read

What are assessment options for online learning? The next series of articles shares some examples. This article begins with one of the most powerful types of online assessment--Computer Adaptive Testing (CATs).
https://elearningindustry.com/computer-adaptive-testing-models-online-assessment-part-1
24/10, kl. 14:00http://connect.sunet.se/tentamen

Använda Canvas för digital tentamen

Produktägare Minette Henriksson berättar om möjligheterna och begränsningarna att använda Canvas för digital tentamen.

https://connect.sunet.se/pewd90073ltu/
8/11, kl. 13:00http://www.eden-online.org/eden_conference/considerations-for-qa-of-e-learning-provision/Se 39 min in i inspelningen om: TeSLA project will be discussed. The TeSLA system is a project funded by the European Commission. It will follow the interoperability standards for integration into different learning environment and it will be developed to reduce the current restrictions of time and physical space in teaching and learning, which opens up new opportunities for learners with physical or mental disabilities as well as respecting social and cultural differences. https://tesla-project.euhttps://eden-online.adobeconnect.com/p4nuxa1r3qiv/?proto=true
7/12, kl. 14:00http://connect.sunet.se/tentamen

Pilottestning vid Lunds universitet

Projektansvarig Frida Splendido vid Lunds universitet presenterar erfarenheter från pilottestning med Inspera Assessment.

(Hur större lärosäten hanterar införandeprojekt kring digital tentamen, exempel LU)

https://connect.sunet.se/pw209pxa3zy5/
24/11-2018Se alla inspelade presentationer om e-assessment och e-exam från e-Exam Symposium was held on 24 November 2018.

The first e-Exam Symposium was held on 24 November 2018, Monash University, Caulfield Campus, Melbourne, Australia.

The programme consisted of 8 speaker sessions - further details and session recordings are provided for each session:


http://transformingassessment.com/e-exam_symposium_2018.php


Webinar under 2015 (arkiv)

Datum / Tid

Webblänk till webinar

Lärosäten som presenterar

Webblänk, inspelning

16/3, kl. 15:00http://www.ithu.se/webbinar-digitala-examinationsformer

Göteborgs universitet, erfarenheter från pilottester 2014 som genomfördes i samarbete

med Handelshögskolan. Proj. Digital tentamen presenteras i samverkan med ITHU.se

https://connect.sunet.se/p9dggjvlajw/
26/3, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamenEXIA, ett system för digital tentamen vid Stockholms universitethttps://connect.sunet.se/p8kqtojr5pv/
16/4, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

Om DigiExam hos Lunds universitet, Juridiska Fakulteten och om

OpenExam hos Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

https://connect.sunet.se/p8e0d8al5g1/
21/5, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

Information om s k Classroom Management System (AB Tutor, som används av Göteborgs universitet - Geovetenskap och på Högskolan i Jönköping - Högskolan för lärande och kommunikation.) Även andra liknande system kommer tas upp samt andra former av s k Övervakningssystem (Learning Authentication, Remote Proctoring, Monitoring).

https://connect.sunet.se/p7gouaekzwf/
8/6, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

Fokus blir erfarenheter kring administrativa stödrutiner och checklista för Digital tentamen,

bl a DigiExams, Sverige erfarenheten vid flera lärosäten och Inspera Assessment, Norge

kommer delta

 https://connect.sunet.se/p725n6kd0rw/
18/6, kl. 14:00connect.sunet.se/tentamen

Polishögskolan i Stockholm (Sörentorp) presenterar hur de gör Digital tentamen med lärplattform och Digital tentamen via Safe Exam Browser (SEB) hos Linnéuniversitetet.

https://connect.sunet.se/p7rbo58uqw8/

16/9, kl. 9:00-10:30

connect.sunet.se/tentamenDigital Tentamen på Lärcentra? Webinar tillsammans med NITUS (Nätverket för kommunala lärcentra) www.nitus.se - Innehåll och frågeställningar: Klarar lärcentra av digital tenta rent tekniskt och administrativt redan nu? Vilka förutsättningar behövs? Vi tar upp både administrativa och tekniska aspekter.
Vilka rutiner behövs för digital tenta? Behövs programvara installeras lokalt på lärcentra? Vad är Secure Lockdown Browser?
https://connect.sunet.se/p5zvgqqncl7/
 23/11, kl. 15:00 https://connect.sunet.se/tentamenDaniel R. Schneider, Project Leader & Lead Developer Safe Exam Browser vid  ETH Zurich presenterar den säkra webbläsaren (Secure Exam Browser) SEB som har öppen källkod.

View file
nameSEB_Digital_Tentamen_Webinar_2015.pdf
height250

https://connect.sunet.se/p68qhoiyc8p/
24/11, kl. 10:00 - 11:00https://connect.sunet.se/tentamen

Kurt Gammelgaard Nielsen, IT-chef vid Syddansk Universitet presenterar det webbaserade övervakningssystemet Exam Monitor. LÄS MER HÄR: https://em.sdu.dk/ SE KORT FILM: https://em.sdu.dk/Exam-Monitor.mp4   Användarvillkor för Exam Monitor (pdf-fil)

https://connect.sunet.se/p4w68r19esc/
27/11, kl. 13:00 - 14:00https://connect.sunet.se/tentamenFreddy Barstad, projektledare för projektet Digital Eksamen på UNINETT presenterar deras omfattande projekt och verksamheten på lärosäten i Norge kring Digital tentamen. Webbsida hos UNINETT för deras projekt är: https://www.uninett.no/digitaleksamen

(Inspelningen fungerade inte de första 5 min..)

https://connect.sunet.se/p8ykic4bcpz/

View file
nameSUNET 2015_uninett.pdf
height250

    

Frågeformulär/Checklista - Mall - för lärosäten

Frågeformulär och mall som är användbar för dig och ditt lärosäte för att beskriva hur ditt nuläge ser ut och hur du önskar att ett it-system och rutiner kring Digital examination ska se ut. Formuläret finns i excel att fylla i själv och som pdf-fil skriva ut, samt som bildfil för bildspel för att visa och använda i bildpresentationer kring Digital tentamen. Behöver du stöd och hjälp fylla i frågeformuläret kontakta projektet mbr@hig.se, Mats Brenner.


View file
nameFrågorformulär_v6_DigitalTentamen (1).xlsx
height250
View file
nameFrågeformulär_Digital_tentamen150217.pdf
height250

 

Aktuell status på lärosäten och kontaktadresser (senaste uppdaterad 190107)

En statuslista om 40 svenska lärosäten med information om lärplattform, system för Digital tenta, vad de testar, antal papperstentor, tentaperioder och finns någon arbetsgrupp samt kontaktadresser. Kontaktadresser på respektive lärosäte kring Digital tentamen (är någon adress/kontaktperson felaktig, meddela mbr@hig.se).

Listan uppdateras efterhand med information och för systemm kontaktadresser m m, för Digital tentamen:

View file
nameLista_status_Digitaltentamen_2015_mbr151009a.xlsx
height250
View file
nameLista_status_Papperstentamen_2015.xlsx
height250
View file
nameTentaperioder_lärosäten_Sverige_2015_mbr150817.xlsx
height250
View file
nameKontaktpersoner_2017_2018_2019janLärosäten_mbr190107.docx
height250

 

Aktiviteter och kontaktadresser på lärosäten 2015/2016 (uppdaterad senast 170929)

Listan uppdateras efterhand med information och kontaktpersoner på lärosäten, om Digital tentamen:

 

Lärosäte

Kontaktadress

Information - Digital tentamen

Göteborgs universitet

Bengt Pettersson Tel: 031-786 2129,
0705-43 43 85 och Maria Sunnerstam Tel: 031-786 1056

Digital Examination (DEX)

Projektrapport: Digital Examen - DEX Införandeprojekt 2015-2016

Stockholms universitet

Ulf Färjare, Förvaltningsledare IT-avdelningen

Tel: 08-674 7063 ulf.farjare@su.se

Projekt för gemensamt digitalt tentamensstöd i tentamenssal

Tentamenstjänsten EXIA (medarebetartjänsten)

KTH

Hans Wohlfarth, IT-chef

Tel: +4687909396 hansw@kth.se

Webbsida kontaktadress

Lunds universitet, Juridiska Fakulteten

Richard Mauritsson, Avdelningschef IT

Tel: 046-222 11 06

richard.mauritsson@jur.lu.se

Digital tentamen, Juridiska Fakulteten

PM införande av digital tentamen

Uppsala universitet,

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

http://www.imbim.uu.se

Anders Lövgren

Open Exam - Online examinationsystem
Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik

Pia Palm, IKT-pedagog och Johan Lindeberg  Skoglig dr)

lektor inom Skog och träteknik, Fakulteten för teknik

Webbsida kontaktadress

View file
nameLNU_slutrapport_Digital_examination_digiexam.pdf
height250

View file
nameLNU_slutrapport_Digital_examination_SEB.pdf
height250

Malmö högskolaSlutrapport - Effektiv och rättssäker hantering av skriftliga tentaminahttps://www.mah.se/PageFiles/770546542/Slutrapport_SkriftligTentamen.pdf
Örebro universitet, Studentavdelningen

Charlotte Wistrand, Internkonsult adm utveckling Tel: 019-303988

Webbsida kontaktadress

RAPPORT: Pilotprojekt digital tentamen (2017)

Projekt Digital salstentamen

Polishögskolan (Sörentorp)

Högskoleutbildningen flyttad till bl a Södertörns högskola.

Johan Lundevall, IT-samordnare Tel: 0725-092 830

View file
nameExamination i PingPong_Studenter_Polishögskolan.pdf
height250

Stockholms universitet, Företagsekonomisk inst.Andreas Björnstad, IT-chef Tel: 08-162223, 0732-644 732

View file
nameSystem_e-arkiv_tentor_SU_mbr150915.pdf
height250

Högskolan i Dalarna

Roger Westlund, Tentamenssamordnare Telefon: 023-77 84 22

View file
nameDU_digitaltentamen_Adobe Connect_mbr150921.pdf
height250

Högskolan i Dalarna

Olga Mattsson oma@du.se

Webbaserade digitala prov (kontakta Olga Mattsson via e-post)

Erfarenheter av Pilotestning av flera systemlösningar (Some experiences from evaluating and stress testing digital examination systems. A talk given at Inspera Assessment conference 2018 in Oslo about digital examination from a university teacher perspective.) Bildspel.

Per Olof Arnäs, Chalmers tekniska högskola

https://www.slideshare.net/poar/some-experiences-from-evaluating-and-stress-testing-digital-examination-systems

 

Typer av system/IT-lösningar för Digital tentamen (senast uppdaterad 180516)

Vi har gjort en uppdelning av olika typer av system och IT-lösningar för Digital tentamen. Listan nedan har även information om LMS/lärplattformar - som har testverkyg för digital examination/onlinetenta, här har vi endast tagit upp de som används frekvent hos svenska lärosäten. I listan nedan med "System och kontaktadresser/leverantörer" så alla markerade med typen 1-5 enligt denna klassificering:

 1. LMS/lärplattform som har testfunktion (med eller utan Safe Exam Browser/Lock Down Browser)
 2. Lock Down Browsers (som plug-in till 1. och 4.)
 3. Classroom Management System (övervaka och låsa skärm)
 4. Dedikerad programvara, för digital tenta (digital exam, e-assessment)
 5. Övervakningssystem (Learning Authentication, Remote Proctoring, Monitoring)
 6. Systemlösningar för  att streama över 3:dje parts programvara så studenterna kan använda dessa vid datoriserad tentamen (for using 3rd party applications in e-exams)

System och kontaktadresser/leverantörer

Lista med system/IT-lösningar som svenska, nordiska eller andra internationella större användare har för Digital tentamen.

Listan uppdateras efterhand med information och kontaktadresser för system, för Digital tentamen:

Typ

System

Kontaktadresser/leverantör

3

AB Tutor (licens) - Classroom Management Software (används av Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), låsa t ex Internetaccess, USB-portar och används även sedan flera år vid Göteborgs universitet, Inst för Geovetenskaper då tillsammans med MathLab (övningar/examination) i datasal

https://www.abtutor.com/  
6Amazon AppStream 2.0 (Kostnadsfri testlicens. Systemlösning för  att streama över 3:dje parts programvara.)https://aws.amazon.com/appstream2/
4Ans - modern molnbaserad systemlösning som tar betalt per student (användare är främst universitet i Nederländerna)https://www.ans-delft.nl/
4biz:Examiner - Delivering high stakes e-assessment and digital educationhttps://www.bizexaminer.com/en
1

Blackboard - LMS/Lärplattform licens (använda av fem svenska lärosäten). Det finns möjlighet att direkt i LMS Blackboard skapa digitala prov/datoriserad tentamen t ex med säker webbläsare via Respondus LockDown Browser: http://respondus.com/products/lockdown-browser/features.shtml

Blackboard har flera integreringar via app-funktionalitet gällande datoriserad tentamen t ex för Respondus Monitor, DigiExam, QuestionMark och ExamSoft, se här: https://www.eduappcenter.com/#

http://se.blackboard.com/sites/international/globalmaster/
5CIVAMPEMS, Candidates Identity Verification, Attendance, Malpractice and Post Examinations Management System - by Botosoft Technologieshttps://botosoft.com/solutions/civampems
1

Canvas - LMS/Lärplattform (tillhandahåll för flera lärosäten genom avtal via Sunet). Det finns möjlighet att direkt i LMS Canvas skapa digitala prov/datoriserad tentamen t ex med säker webbläsare via Respondus LockDown Browser: http://respondus.com/products/lockdown-browser/features.shtml

Tredjepartstjänster inom området (assessment) som Canvas stödjer. Dessa ska alltså kunna integreras på ett enkelt sätt via Canvas app-funktionalitet. Det finns säkert fler (som är LTI-certifierade och kan kopplas på). T ex:

ExamSoft https://www.eduappcenter.com/apps/119#.Wdc9UBO0PJw

ProctorU https://www.eduappcenter.com/apps/228#.Wdc97BO0PJw

SmarterProctoring https://www.eduappcenter.com/apps/294#.Wdc-NxO0PJw
Questionmark Perception https://www.eduappcenter.com/apps/73#.Wdc-9RO0PJw
Secure Exam Proctor (Proctorio) https://www.eduappcenter.com/apps/173#.Wdc_KBO0PJw
Respondus Monitor https://www.eduappcenter.com/apps/477#.Wdc_YBO0PJw
LockDown Browser https://www.eduappcenter.com/apps/480#.Wdc_jRO0PJw
Questionmark OnDemand https://www.eduappcenter.com/apps/145#.Wdc_zBO0PJw
DigiExam https://www.eduappcenter.com/apps/626#.Wdc_0RO0PJw


Projektet Ladok-LMS har nu avslutats och övergått i förvaltning. Leveranserna, en Ladok-LIS adapter samt en Canvasadapter, kan nu börja användas av alla lärosäten som är intresserade. I detta så används den globalt accepterade informationsstandarden för utbildningssektorn Learning Information Services (LIS) från IMS global.

Ladok-LIS adapter i kombination med Canvasadapter ger en fullständig systemintegration mot Canvas.

Ladok-LIS adapter ska kunna användas separat även för andra LMS och integrationer som kräver liknande data från Ladok. Ladok-LIS adapter gör det möjligt för externa system att hämta data från Ladok.

Fördelar med att använda adaptrarna är att lärosäten inte behöver lokala implementationsprojekt, infrastrukturer eller göra framtida uppdateringar. Samt att Ladok-LIS adapter erbjuder sammansatta meddelanden i ett standardiserat format vilket ger ett värdefullt komplement till Ladok’s nuvarande tekniska händelsegränssnitt.

https://www.instructure.com/


Minette Henriksson
Produktägare SUNET LMS
minette.henriksson@sunet.se
076-6186452

För att komma igång med Canvasadapter, se https://wiki.sunet.se/pages/viewpage.action?pageId=48365600 (mindre justeringar kommer inom kort)

För att komma igång med Ladok-LIS adapter, se https://wiki.sunet.se/pages/viewpage.action?pageId=48365605  

Kontaktperson för Canvas-anslutna är Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.
Kontakt för Ladok-adapter som inte är Canvas, Johan Carlsson, johan.carlsson@umu.se.

2,4ChromEx - Digital prov för G Suite for Education. Applikationen som ursprungligen är utvecklad för Chromebooks, fungerar nu även för Windows PC, Mac OSX och iPads (iOS) - tillsammans med licens för G Suite for Educationhttps://chromex.io/ och http://www.onlinepartner.se/
4Cirrus Assessment - används både av universitet och kommersiella testarrangörer. Finns på SURFs leverantörslista 2015. (Använder plug in från erkända Sowiso för matematikfrågor)

http://www.cirrusassessment.com/

LTI integrering med Canvas: https://cirrus.zendesk.com/hc/en-us/articles/115002025693-IMS-LTI-integration

4Classmarker - stora inom företagsektorns certifieringstest men har även flera större internationella/amerikanska lärosäten. Etablerad systemlösning med API-integering med LMS. Interface med flera språk, dock ej svenska.https://www.classmarker.com/
3Classroom Management System - sammanställd lista 2015-04-30

View file
nameClassroom Management System – sammanställning 2015.pdf
height250

4

Crowdmark - collaborative online grading and analytics platform

https://crowdmark.com/
3

Top Classroom Management Software Products - utsökning via Capterra

http://www.capterra.com/classroom-management-software/?utf8=%E2%9C%93&users=&feature[7]=18138&feature[9]=30529&commit=Filter+Results
4DigiExam - både för BYOD och för lärosätets egna datasalar (används av KTH, Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm)https://www.digiexam.se/sv/
4Digital Assess - har flera vidareutvecklade funktioner kring summativ och formative assessmenthttp://digitalassess.com/
4Dugga - datorbaserat system för prov, tentor och kunskapsutvärdering (fått Vinnova-stöd för skolutveckling, lanseras under juni 2015) Frågor och svar om Dugga från projektet (PDF-fil)https://dugga.se/sv/
4EasyTestMaker (används ffa av skolor i mindre mån av universitet/högskolor) Enkel systemlösning påbörja och testa onlintest/onlinetentor.https://www.easytestmaker.com/
4Edword - Eeasy Correct - webbaserad programvara för e-assessment. Sparar texten var 3 sekund, därför även lämpligt för high stake e-exams.http://www.easycorrect.com/edword/
4Entergate, esTracer 

http://entergate.se/

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1112819/FULLTEXT02.pdf

4eExam - Transforming Exams (open source) - online assessment/exam system for BYODhttp://transformingexams.com/
4E-Marking Tools Matrix (jmf av flera systemlösningar för bedömning/grading av digitala tentor. Excelfil går även ladda ned från webbsidan)http://www.uq.edu.au/teach/emarking-tools/
4Exam.net (Svensk systemlösning, nu mest anpassad för skola/nationella digitala prov. Molnbaserad Microsoft Azure med möjliget till säker webbläsare SEB.)https://exam.net/
2Examity - Online Proctoring (övervakningssystem, både maskinellt men även med fysisk person online). examiLINK® integration BlackboardCanvas, CourseWeaverBrightspaceMoodlePearson and Sakai.http://examity.com/
4ExamOnline - by Intelligent Assessmenthttp://www.intelligentassessment.com/examonline/
4ExamShare - Portal för dela och ladda ned digitala prov (endast för DigiExam-prov)https://www.examshare.se/
4Exam4 - Long-form high-stakes essays on their own laptops/BYOD (används sedan år 2001 i US/Canada/Mexico/Tyskland och av SDU.dk i Danmark)http://www.exam4.com/page/what-is-exam4
5Exam Monitor - Screen Monitor system (används av SDU.dk)

https://em.sdu.dk/  

View file
nameAnvändarvillkor_Exam_Monitor_SDU.pdf
height250

4ExamSoft - assessment-management solution  (används/testas vid i läkarutbildning vid Umeå universitet)  
http://learn.examsoft.com/
4fifty sneakers - online testing system (web2.0, används bl a av Högskolan i Gävle för öppna onlinetest och av tusentals lärare globalt även för SAT Practice test)http://www.fiftysneakers.com/default.aspx?plan=community 
1Fronter - LMS/Lärplattform licens (används av fyra svenska lärosäten)http://www.fronter.se/
3,4Impero - Education Pro. Classroom Management System där du även kan skapa frågor och (exam-)test samt distribuera även utanför lärosätets nätverk.https://www.imperosoftware.com/us/products/education-pro/
4Inspera Assessment - Lösning för digital examen, använder även SEB (13 projekt + Skolverket i Norge, bl.a Universitetet i Agder)
http://www.inspera.com/inspera_assessment/
4IRIScan - Scanners, bl a IRIScan Mouse för digitalisera riktningar/teckningar et cetera för digital tentamen (används av SDU.dk)http://www.irislink.com/c2-2827-232/IRIScan-Mouse---Scanner---Mouse-at-a-time-.aspx
4iSpring (QuizMaker), kan integreras/har API för flera LMS (har bl a 23 frågetyper) Frågor och svar om iSpring från projektet (PDF-fil)http://www.ispringsolutions.com/
3iTALC (open source) - Classroom Management System, view and control other computors in your networkhttp://italc.sourceforge.net
1its learning - LMS/Lärplattform (används av fyra svenska lärosäten)http://www.itslearning.se/
4Learnosity - B2B, levererar över 50 frågetyper med öppet API till test och LMS/lärplattformar (Används bl a WISEflow)http://www.learnosity.com/
4LPULS System - för high stake exam, vid testcenters och används för flygcertifieringar sedan många år. (REF: Univ. of Bremen använt LPUS som testcenter sedan 8 år och sedan 11 år för high stake exam)

http://lplus.de/en/

View file
nameLPLUS-Online-Examinations-Introduction(E).pdf
height250
View file
nameLPLUS_Imagebrochure-E.PDF
height250

4Maple T.A. - MapleSoft används för e-assessment inom ämnesområdet matematik (används av hundratals lärosäten världen över). Tusentals färdiga frågor finns via Maple T.A. Cloud. i ämnena: calculus, precalculus, physics, chemistry, engineering, differential equations, statistics m fl. Kan även integreras med Bb och Moodle.http://www.maplesoft.com/products/mapleta/mainfeatures.aspx
4Microsoft Forms - skapa Frågeformulär.

Skapa prov för att mäta studenternas kunskaper, utvärdera/bedöma studenter och studentgruppers framsteg och fokusera på det som kräver förbättring. Med Microsoft Forms tilldelar du poäng för automatisk betygsättning och ge förklaringar för vidare undervisning och examination.

https://forms.office.com/ och https://support.office.com/sv-se/article/Skapa-ett-test-med-Microsoft-Forms-a082a018-24a1-48c1-b176-4b3616cdc83d
4Minatentor.se - ett e-arkiv vid Stockholms universitet (går skala upp).

https://www.minatentor.se/

View file
nameSystem_e-arkiv_tentor_SU_mbr150915 (1).pdf
height250

1Moodle - LMS/Lärplattform open source (används av minst fem svenska lärosäten).https://moodle.org/?lang=sv
4MyProgress - från MyKnowLedgeMap.com (inriktning medicin/hälsosektorn - även mobila test)https://www.myknowledgemap.com/products/myprogress/features.aspx
4Möbius Assessment (DigitalEd), MapleSoft spinoffhttps://www.digitaled.com/Products/Assessment/features/index.aspx
4NUMBAS - för skapa matematiktest och har frågebank (open source, publicera on och offline på DVD eller USB)http://www.numbas.org.uk/
4ONYX Testsuite - Create, execute and evaluate e-assessments (20 universities using) works with Safe Exam Browser (SEB)

https://www.bps-system.de/cms/en/products/onyx-testsuite/ and

https://www.bps-system.de/help/pages/viewpage.action?pageId=3342443

4OpenExam - System för papperslös digital tentamen/online examinationsystem vid BMC, Uppsala universitet - Institutionen för medicinskbiokemi och mikrobiologi
4Orzone - används framförallt av Europas medicinska organisationer, med tekniska lösningar för sina high-stakes examinationer. https://www.orzone.com/
4Questify - använd vid certifieringar, high stake exam och körkortcertifieringar. En del av http://www.cito.nl/ . Egen LockDownBrowser i Google Chrome. Nedladdningsbar krypterad QTI-player - digital tenta kan genomföras både off- och online på PC.http://www.questify.eu
4QuestionMark - bred systemlösning, med Questionmark Secure lock-down browser (används av http://www.med.lu.se/och www.uio.no medicinska fakulteten och har tidigare testats i proj, vid Umeå universitet)https://www.questionmark.com/uk/Pages/default.aspx
4QuizWorks - Online Assessment Tool & Online Exam Builder (skapa/testa online assessment, flera olika licenser)https://www.onlineassessmenttool.com/ och https://www.onlineexambuilder.com/sv/ (på svenska) och om företaget här http://www.quizworksinternational.com/
4Qwickly Jot - Free Assignment tool for creating assignments with diagrams, charts, maps and more for students to write on directly in Blackboard.http://www.goqwickly.com/jot/
4Pearson VUE - Computor Testing Provider For certification and Licensure Exams (används för PISA-test fr o m 2015)http://www.pearsonvue.com/
1PING PONG - LMS/Lärplattform licens (används av fjorton svenska lärosäten)http://pingpong.se/
5Proctorio - verktyg för online proctoring, monitoring m m. Integrering med LMS.https://proctorio.com/
2Respondus - Lock Down Browser (internationellt erkänt system sedan flera år www.respondus.com med licenskostnad)

http://www.respondus.com/ och http://www.respondus.com/products/lockdown-browser/

5Respondus - Monitor, programvara som används med Respondus Lock Down Browser (övervakningsystem, online proctoring)http://respondus.com/products/monitor/
4Rogō is an (open source) enterprise-level e-assessment system (lead is University of Nottingham)http://rogo-oss.nottingham.ac.uk/ och http://www.nottingham.ac.uk/rogo/index.aspx
2Safe Exam Browser, SEB (open source) - Secure Lock Down Browser, works with several LMShttp://www.safeexambrowser.org/about_overview_en.html
1Sakai - LMS/Lärplattform open source (används av lärosäten i Sverige)https://sakaiproject.org/
4Scribble SDU - System för digitalisera handskrift/teckningar/ritningar för digital tentamen (används av SDU.dkAbout Scribble (eng)http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/campusguide/it/digital_haandskrift/sduscribble
4Smart Exams - SCM Securehttp://scmsecure.com/se/smart-exams
5SMOWL - eProctoring, Exam Proctoringhttps://smowl.net/en/
6Software2 (AppAnywhere: Systemlösning för  att streama över 3:dje parts programvara.)https://www.software2.com/
4-5Software SECURE - System för online proctoring (går att integrera med flera LMS/lärplattformar) och har funktionalitet  för
"secure word processor and spreadsheet for essay formatted or statistic-centric examinations".
http://www.softwaresecure.com
4SoftChalk - kan integreras/har API för flera LMS. (liknade iSpring). Beprövad e-learning.www.softchalk.com
www.softchalkcloud.com
4

SoNET Systems - internationell leverantör (bl a upphandlad av Skolverket 2018)

Information från Skolverket, val av leverantör (PDF-fil)

https://sonet.com.au/

4Sowiso - för matematikfrågor (används av flera universitet i Europa & av SURF-lärosäten)http://sowiso.nl/en/index.html#home
4Surpass Assessment Platform - exams can be delivered online with secure lockdown browser (BI.no har använt Surpass)http://www.btl.com/e-assessment-products/ och http://www.surpass.com/
4SurveyMonkey - verktyg för webbaserade frågetesthttps://sv.surveymonkey.com/mp/quiz/
4Taotesting (open source) - Online Assessment/online test system works with SEBhttp://www.taotesting.com/
4Televic Education - assessmentQ for exams (har API för integrering till flertalet LMS)https://www.televic-education.com/en/assessmentq-exams
5

TeSLA, an adaptive trust e-assessment system (EU-projekt med många lärosäten) Systemlösningar för autenticering av tentand, både på campus och distans. Projektets systemlösning har bl a Face recognition, Voice recognition, Keystroke dynamics och Anti plagiarism tool. Accept agreements integrerad med LMS, Inställningar med LMS-testverktyget för identfifikations och säkerhets-TeSLA-verktygen görs, Student-ID Resultat analyseras med TeSLA. Se även kort video här: 

Widget Connector
urlhttps://vimeo.com/216637050

http://tesla-project.eu/


4TestReach - Online Exam system and online supervision systemhttp://www.testreach.com/
4TestWe - Fransk plattform, har både universitet och andra kunderhttps://testwe.eu/en/
4Trifork - QTI Delivery Engine and Player, integration with other IT-system, Secure Exam Brower and more (samverkar med Taotesting och Questify)http://trifork.com/
4Turnitin (licens) plagiatkontrollsystem, med funktionalitet inbyggt för kommentera/skriva feedback, voice feedback, grading/betygsättning och grading med rubrics (bedömningsmallar) samt peer review grading. Lärosäten i Sverige använder redan digital inlämning för plagiatkontroll.http://turnitin.com/en_us/features/grademark
4Waypoints (licens) Programvara för använda bedömningsmallar (rubrics) även kollaborativt. Går integrera med LMS/lärplattformar.http://waypointoutcomes.com/
4WebAssign (licens) går att integrera med flera LMS/lärplattformar. Har säker webbläsare.https://webassign.com/
4Webropol eTest - för Tentamen, slutprov och examination för utbildningsprogramhttp://www.webropol.se/ytterligare-moduler/etest/
4WIRIS - matematikeditor för skapa tecken/formler för bl a matematik, kemi och naturvetskapliga ämnen. WIRIS har även frågetyper med grafisk reprentation i 2D och 3D (WIRIS QUIZZES). Texteditorn WIRIS finns integrerad i de flesta större lärplattplattformar (LMS).http://www.wiris.com/en
4WISEflow från UNIwise - system for digital exam, cloud-based service (används i Norden bl a SDU.dk, AU.dk testat av gu.se)http://uniwise.dk/wiseflow/ https://europe.wiseflow.net/ (sv repr är Richard Domack, UNIwise SWE) och Referenser från leverantören UNIwise
1-5

Assessment tools, projects and resources - JISC cetis (August, 2013)

http://wiki.cetis.ac.uk/Assessment_tools,_projects_and_resources
4UNINETT - lista på leverantörer i projekt Digital Eksamen (sammanställd i marknadskartläggning pilot seminarium)https://www.uninett.no/seminar-om-digital-eksamen/leverand%C3%B8rer
5

Övervakningssystem (Learning Authentication, Remote Proctoring, Monitoring) - sammanställd lista 2015

View file
nameProctoring_sammanställning_lista_2015.pdf
height250

 

 

Underlag för kravspecifikation, en frågemall (Questionnarie) från Projekt Digital tentamen (2015) till leverantörer (listade ovan) och egenutvecklade systemlösningar (listade ovan) på svenska lärosäten:

Projektet har sänt ut en frågemall i excelfil med funktioner som vi önskar få besvarande av leverantör/egenutvecklare på lärosäte för att jämföra och att sammanställa "comparison matrix" över flera systemlösningar på marknaden och/eller används eller har testats på svenska lärosäten. Nedan finns frågorna i excelfil utifrån arbetsflödet från ax till limpa för digital tentamen. Här nedan finns även en PDF-fil med de som fått excelfilen med önskan från projekt Digital tentamen att fylla i och sända tillbaka excelfilen till oss för sammanställning. Några få leverantörer har begärt att vi ska fylla i ett sekretessavtal vanligen non disclosure agreement(NDA) för att försäkra sig om att vi från projektet sida inte ska lämna över information till en annan part, hålla viss information hemlig och ej sprida denna kring funktioner i företagets produkt. Vi har inte skrivit på någon NDA, och har meddelat levernatörerna detta samt att projektet är ett öppet projekt för erfarenhets- och kunskapsspridning för lärsosäten. Projektledningen för projekt Digital tentamen 2015 har varje leverantörs svar (år 2015) för påsyn efter förfrågan från lärosäte vid t ex projekt- eller upphandling.

Kraspecifikation/frågemall och vilka leverantörer som tillfrågats år 2015:

View file
nameQuestionnarie_from_Sweden_151113(1).xlsx
height250
View file
nameQuestions sent to the following[1].pdf
height250

 

 

 

Aktuella konferenser / webbinar - Digital tentamen

Listan uppdateras efterhand med information om konferenser och webinars, om Digital tentamen:

Datum / Plats

Konferens / webbinar

Kontaktadress/webbsida

21-22, September 2017 Oslo, NorgeInspera seminar 2017http://www.inspera.com/seminar2017
27-29, September 2017 Noordvijk, the NeatherlandsATP 2017 Conferens -

European Association of Test Publishers Conference 

http://www.eatpconference.eu.com/

https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=228620&tabid=509038

http://www.btl.com/eatp/

2-6 October 2017 Batumi, Georgia

The 43rd Annual Conference of the International Association for Educational Assessment

https://iaea2017.org/
5-6 October 2017 in Barcelona, SpainThe 2017 International Technology Enhanced Assessment Conference (TEA 2017) 20th Conference on e-assessmenthttp://www.teaconference.org/
February 18-21, 2018 San Antonio, Texas, USAATP 2018 Conferens - Innovations in Testingshttp://www.innovationsintesting.org/
18th and 19th April 2018  America Sq. Conference Centre, London, UKThe e-Assessment Questionhttp://www.e-assessment-question.com/
4-7 June Salt Lake City, Utah2018 Eight Annual Assessment conference, Association for the Assessment of Learning in Higher Education (AALHE) https://aalhe.site-ym.com/mpage/2018Conference
8-9 juni, 2018 Göteborg

1st European Conferense on Digital Exams and Assessments (ECDEA 2018) Konferens om digital examination och datoriserad tentamen

Arr. Projektsamverkan Projekt Digital tentamen II tillsammans med företaget Orzon.com

https://www.ecdea.org/
June 27-29, Fort Lauderdale USAEAC Educational Assessment Exam Conference by ExamSofthttp://assessmentconference.com/
28 June 2018 Manchester, UKTransforming Feedback: Research and Development Conference 2018 - International Assessment in Higher Education Conference (AHE) conference https://aheconference.com/transforming-feedback-research-and-development-conference-2018/
20-12 Sept, Oslo NorwayInspera Seminar 2018https://www.inspera.com/seminar2018/venue
26-28 September, 2018 Athens Greece

E-ATP Conference, Transforming Assessment

http://www.eatpconference.eu.com/
11-12 oktober 2018, StockholmNationell Tentamenskonferens 11-12 oktober 2018 
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
https://www.kth.se/sci/tentamenskonferens2018/om-konferensen-1.789662
10-11 December 2018, in Amsterdam, The NetherlandsThe 2018 International Technology Enhanced Assessment Conference (TEA 2018) http://www.teaconference.org/en/
e-Exams Roadshow Workshops are happening across Australia in 2018

Transforming Exams - e-Exams Roadshow Workshops

Se och lyssna till inspelningar av alla presentationerna från konferensen den

24 November 2018, gå till: http://transformingassessment.com/e-exam_symposium_2018.php

https://www.eventbrite.com.au/o/transforming-exams-e-exams-roadshow-workshops-17335006535
June 26-28, 2019 Montréal CanadaJunEAC 2019 - ExamSoft Assessment Conferencehttp://assessmentconference.com/

 

Kurser och utbildningar samt verktyg för planering:

Listan uppdateras efterhand med relevanta kursdatum, kurstyp och utbildningsanordnare samt planeringsverktyg kring området Digital Tentamen:

 

Kursdatum/längd

Kurstyp (kostnad)

Utbildningsanordnare

Webblänk anmälan/information

Self-Paced, 9 Weeks Free EMMA https://platform.europeanmoocs.eu/course_toetsen_voor_leren_in_de_prakt (formative assessment)
    

 

Online Assessment Planning Tool

eLearn Institute created the Online Assessment Planning Tool - for online assessment readinesshttp://www.elearninstitute.org/assessment/
Excel-verktyg för att prioritera behov och faktorer för införandet av systemlösningProjektet har tagit fram ett verktyg i form av en Excel-fil med ett spindeldiagram. Där ni fyller i vilka behov, funktioner och kriterier som ni anser viktigast, från skala 1-10. Ni bestämmer och kommer först överens vilka behov, funktioner och kriterier som ni anser viktigast. Sedan fyller ni i tillsammans eller var för sig för att sammanfatta vilka behov, funktioner och kriterier (faktorer) som ni anser att funktionslösningen ska tillfredsställa i arbetsprocessen, i planering - genomförandet och efter den digitala salstentan (bedömning- och resultathantering etc). Ladda ned Excelfilen här:

View file
nameE-exam_Tool_Design_SpiderDiagramBSp_WithInstructions.xls
height250

Forskning: Litteratur, avhandlingar och uppsatser

Listan uppdateras efterhand med relevanta referenser kring området Digital Tentamen:

Referenser

Webblänk webbsida/PDF-fil

Mitigation of Cheating in Online Exams, Aparna Vegendla and Guttorm Sindre (2019, jan).

https://www.researchgate.net/publication/330459733_Mitigation_of_Cheating_in_Online_Exams
Assessment Security Selection Model, 2016 (SURF- Collaborative organisation for ICT in Dutch education and research)https://www.surf.nl/en/knowledge-base/2016/assessment-security-selection-model.html
Start Report, Version Maj 9, 2017: Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE) 

https://drive.google.com/file/d/0B0rrO_BjDmhjY01RaW03b3NvMVE/view

An Evaluation Framework and Instrument for Evaluating e-Assessment Tools (September, 2017)

View file
namee-assessment_framework_kritierier2804-25032-1-PB.pdf
height250

Digitale eksamensløsninger i norsk universitets- og høgskolesektor. En eksplorativ studie av praksiser tilknyttet universell utforming av Rikke Julie Foss-Pedersen (2016) Masteroppgave, Master i Interaksjonsdesign 30 ECTS Avdeling for informatikk og medieteknikk NTNU

View file
nameRJFPedersen_2016.pdf
height250

Lingaas, Maria (2015 Fusk vid provskrivning online vad säger forskningen? Rapport nr. 2015:014 Göteborgs universitet

View file
nameFusk vid provskrivning online M Lingaas 2015.pdf
height250

Handbook of Test Security. (2013). Routledgehttp://www.amazon.com/Handbook-Test-Security-James-Wollack/dp/0415816548
Technology and Testing: Improving Educational and Psychological Measurement (2016)  (The Ncme Applications of Educational Measurement and Assessment Book Series)  by Fritz Drasgowhttp://amzn.com/0415717167
E-exam Researchwww.transformingexams.com (Australien)

 http://transformingexams.com/research.html

https://www.zotero.org/groups/e-assessment/items/tag/e-exams

http://transformingassessment.com/ (sister site)

https://uq.academia.edu/MathewHillier

E-marking Tool Guide - for New Users, from University of Queensland, Australia  TEDI

https://www.academia.edu/3984629/E-marking_Tools_Guide

Final Report 2013 Processes and platform for e-exams in supervised BYOD environments. University of Queensland, Australia. Grant $50,000.

http://www.olt.gov.au/project-processes-and-platform-e-exams-supervised-byod-environments-2013
Wedman, Jonathan (2017) Theory and validity evidence for a large-scale test for selection to higher education Avhandling Umeå universitet (Relaterar till Högskoleprovet som numera endast görs på papper.)http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-138492

Daffin, Jr., L.W., & Jones, A.A. (2018). Comparing student performance on proctored and nonproctored exams in online psychology courses. Online Learning, 22(1), 131-145. doi:10.24059/olj.v22i1.1079

https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/1079

Landscape Report: Research and Practice in E-exams. E-xams: Typed Responses in Formative Exams. Projekt ITS551 Oxford university, Academic IT (2017)

Dr. Jill Fresen, jill.fresen@it.ox.ac.uk

Dr. Liz Masterman


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence. 

View file
nameE-exams Landscape Report v1-0.pdf
height250

Introducing Computer-Based Testing in High-Stakes Exams in Higher Education: Results of a Field Experiment

Boevé, A. J., Meijer, R. R., Albers, C. J., Beetsma, Y., & Bosker, R. J. (2015). Introducing Computer-Based Testing in High-Stakes Exams in Higher Education: Results of a Field Experiment. PLoS ONE10(12), e0143616. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0143616

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4671535/

 

 

Nordiska referenser: Projekt, lösningsförslag och systemlösningar

Listan uppdateras efterhand med information och nordiska kontaktadresser, om Digital tentamen:

Land

Information

Referens

Kontaktadresser

Danmark

Digital Assessment with Students' Own Device: Challenges and Solutions

(Presentation at NORDUnet, 28th conf 2014)

Kurt Gammelgaard Nielsen, CIO
University of Southern Denmark

 Aarhus Universitet - Utvecklingsprojekt Digital eksamenhttp://cul.au.dk/udvikling/udviklingsprojekter/digital-eksamen/

Morten Palsgaard, Application Manager

Center for Undervisning og Læring (CUL)

    
Finland

Abitti är studentexamensnämndens kursprovsystem.

Abitti förbereder alla parterinför det elektroniska studentprovet.

www.abitti.fi och

https://digabi.fi/projektin-aikataulu-sv/

Matti Lattu, Project Manager, Digabi.fi

Matriculation Examination Board of Finland

 

15 finska högskolor har bildat ett konsortium som utvecklar ett nytt

system för s k tentakvariebehov (webbsidan endast på finska just nu)

https://confluence.csc.fi/display/EXAM/

REF: Anni Rytkönen, Centret för undervisningsteknologi
http://ok.helsinki.fi/svenska/info/stod/

    
Island

Bring-your-own-device Exam System for Campuses

 (Presentation at NORDUnet, 28th conf 2014)

Frey Alfreðsson, Systems Administrator
Reykjavik University

    
NorgeDigital Assessments, on Campus and Networks(Presentation at NORDUnet, 28th conf 2014)

Ingrid Melve, eCampus program director
 UNINETT

 UNINETT - Projekt Digital Eksamenhttps://www.uninett.no/digitaleksamen

Freddy Barstad, kontaktperson UNINETT

 Rapporter och dokumentation kring Digital Eksamen i Norgehttps://www.uninett.no/portal/digitaleksamen/docsFreddy Barstad, kontaktperson UNINETT
 Goda exempel, Norge - UNINETThttps://www.uninett.no/portal/digitaleksamen/examplesUNINETT - Projekt Digital Eksamen > Gode Eksempler
 

Lærdom fra digital eksamen til europeisk prosjekt - EU-prosjektet GÉANT

https://www.uninett.no/digitaleksamen

Freddy Barstad, kontaktperson

UNINETT

 Universitetet i Agder - gjennomføring av skriftlig skoleeksamen i Insperahttp://www.uia.no/student/eksamen/skriftlig-skoleeksamenNora Clarke, Prosjektleder
 Handelshøyskolen BI - Projekt DigiEx

https://at.bi.no/NO/studentinformasjon/eksamen/digital-eksamen

http://www.bi.edu/facultyhandbook/digiex

Vegard Skipnes, IKT-rådgiver

LearningLab

 Erfaringsrapport - Norges tekniska  naturvitenskaplige universitet (NTNU), en
slutrapport från förstudie
https://www.ntnu.no/documents/10578/378439/Sluttrapport+Digital+Eksamen.pdf

Oppdragsgiver: Studieavdelingen
Kontaktperson: Knut Veium

 NTNU slutrapport - Utredning Digital eksamen NTNU 2015 - 2019https://www.uninett.no/digitaleksamen/ntnu-rapport-digital-eksamen-og-gevinstrealisering

Prosjekteier: IT-sjef, Håkon Alstad

Författare: Per Hovde & Stig Owe Olsen, Fundator AS

 

Administrativa stöd- och säkerhetsrutiner samt e-juridik för att genomföra Digital tentamen - exempel

Listan uppdateras efterhand med information administrativa stödrutiner, för Digital tentamen:

Lärosäte

Information (checklistor, rutiner för lärare och studenter et cetera)

Provsekretess (Frågan: Om lärosätet behöver lämna ut alla frågorna i ett digital test med en frågebank) - I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. 

http://lawline.se/answers/2699

Fråga: Kan student begära ut digital tentamen med alla frågor i frågebank, databaser med flervalsfrågor?

SVAR: Sammanfattningsvis kan man konstatera att om det är fråga om databaser med flervalsfrågor så aktualiseras  17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400):

”Kunskapsprov m.m.
4 § Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.”
 
En jämförelse kan göras med utformningen av teoriprovet som är en förutsättning för körkort.
 
Se även Kammarrätten i Stockholm, dom 2007-03-14, mål nr 349-07.

REF: Svar från Cecilia Magnusson Sjöberg, 2017-10-10. Se även beskrivning på sid 131-132 i boken Juridiken kring e-lärande (2012): https://www.studentlitteratur.se/#9789144079813/Juridiken+kring+e-l%C3%A4rande

Upphovsrätt i digital undervisning (Fråga: Vad gäller för digitala bilder i digitala prov/tentamen?)http://www.legalahandboken.se/
Rättsäker examination 2017, UKÄ (Tredje upplagan) Se sid 95 - om "Examination med digitala hjälpmedel"https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/vagledningar/vagledningar/2017-07-06-rattssaker-examination.html
Karlstads universitet - FAQ - DIGITALA TENTOR och

DIGITAL EXAMINATION

https://www.kau.se/student/ar-student/mina-studier/anmalan/tentamen/digital-examination/faq-digitala-tentor och https://www.kau.se/digitenta och för lärare om digitalt stöttad examination: https://www.kau.se/resurssidor/examination-och-bedomning/digitalt-stottad-examination
Högskolan i Gävle - allmän info till lärare och studenterhttp://hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Learning-Center/Pedagogiska-verktyg/Onlinetenta-i-datasal-och-pa-larcentra.html

Högskolan i Gävle - frågeformulär för lärare

 

View file
nameFrågor till läraren angående onlinetentamen.pdf
height250

Göteborgs universitet

View file
nameChecklista inför genomförande av digital salsskrivning.pdf
height250

Handelshögskolan i Stockholm

View file
nameAdministration Vid DigiExam[1].pdf
height250

Lund universitet, Juridiska fakultetenhttp://www.jur.lu.se/#!digitaltenta
Polishögskolan i Ulriksdal, Sörentorp

View file
nameExamination i PingPong_Studenter_Polishögskolan (2).pdf
height250
  
View file
nameExamination i PingPong_Polishögskolan_tentavakt.pdf
height250

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zurich)http://www.let.ethz.ch/pruefungen/onlinepruefungen/dienstleistungen/durchfuehrungsanleitung_EN

Bristol University

http://www.bris.ac.uk/esu/e-learning/support/tools/e-assessment/invigilation.html
JISC - Electronic Management of Assessment (EMA), Report 2014http://repository.jisc.ac.uk/5599/1/EMA_REPORT.pdf
Helsingfors universitet, Finland - beskrivning och definitioner

View file
name553583_4_0_edmedia2014-StudentExperiences-Rytkonen-Myyry-A4[3].pdf
height250

UNINETT Rapport - krav på BYOD för Digital Eksamen (sid 15-17)

https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/UFS-146-klienter-for-digital-eksamen-v1.0.pdf

Exams guidance: AQA Exam administration

http://www.aqa.org.uk/exams-administration/exams-guidance

 

Standards - Interoperabilitet

Frågan om automatiskt överföring, import, export av objekt (test/frågor/frågetyper) och annan relevant data t ex studieresultat. Bra om systemet har s k öppet  API - att programvara kan kommunicera med en annan programvara. Samt att it-systemet kan "prata" med t ex andra integrerade it-system typ LMS/lärplattform, "gradebook" eller andra beroendesystem. Här nedan tas upp några standards som påverkar val av systemlösning:

Listan uppdateras efterhand med information vilka typer av standards som är bra känna till, för Digital tentamen:

Term

Definition

API - Application Program Interface (API)http://www.rikstermbanken.se/rtb/visaTermpost.html?id=214941
CC - IMS Common Cartridge (CC)

https://www.imsglobal.org/activity/common-cartridge

http://www.imsglobal.org/cc/CCv1p0thin/ims_thinCC_impl-v1p0.html

LIS - IMS Learning Information Services (LIS)https://www.imsglobal.org/activity/onerosterlis
LTI - IMS Learning Tools Interoperability (LTI)http://www.imsglobal.org/toolsinteroperability2.cfm
QTI - IMS Question & Test Interoperability (QTI™)http://www.imsglobal.org/question/ och http://en.wikipedia.org/wiki/QTI
SCORM - Shareble Content Object Reference Modelhttps://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model
Tin Can API (xAPI) - en förbättring emot SCORMhttp://tincanapi.com/
ReferenserURL/Webblänk

Standards imsglobal.org - Digital Learning Services

http://www.imsglobal.org/digitallearningservices.html
Referenser Norge, UNINETT (sid 62)https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/ufs148-digg-utkast091.pdf
QTI: Specification of user cases - in relation to the actors that use themhttp://www.imsglobal.org/question/qtiv2p1/imsqti_oviewv2p1.html#element10001
SCORM (ADL)http://www.adlnet.gov/scorm

Tin Can API - Adopters & Tin Can API explained (ELTT)

och jmf av Tin Can och SCORM (exemple MOODLE)

http://tincanapi.com/adopters/ och

http://blogs.cardiff.ac.uk/eltt/2015/08/14/experiential-elearning-tracking-tin-can-api-explained/

http://www.webanywhere.com/workplace/learning-platforms/tin-can

LTI-kompatibla appar och IMS-certifierade produkterhttps://www.eduappcenter.com/ och
https://www.imsglobal.org/cc/alltools.cfm
Verktyg QTIURL/Webblänk

Assessment tools, projects and resources - JISC CETIS (2013)

http://wiki.cetis.ac.uk/Assessment_tools,_projects_and_resources