Kom igång med Canvasadapter (Ladok-Canvas integrationen)

Rutin för lärosäten att komma igång med att använda Ladok-LIS adaptern och Canvasadapter för att få en fullständig systemintegration från Ladok till Canvas. Se även (WIP) Användningsfall: Använd Ladok-LIS och Canvasadaptern för att synka data från er Ladokinstans till er Canvasinstans. Specifik dokumentation om Canvasadapter finns under SUNET Canvasadapter. Se även Kom igång med Ladok-LIS adapter.

Initial kontakt för integrationen är produktägare för Sunet LMS, Minette Henriksson.

1.      Lärosäte som använder Canvas kontaktar produktägare för Sunet LMS och meddelar att lärosätet vill börja att nyttja integrationen. Kontaktperson för lärosätet i integrationsfrågor lämnas till produktägaren.

2.      Produktägare för Sunet LMS meddelaratt ett nytt lärosäte vill nyttja integrationen. Kontaktuppgifter till lärosätet förmedlas.

3.      Datum då produktionssättningen skall ske bestäms tillsammans med lärosätet. I samband med detta så beslutas även när en testmiljön skall vara tillgänglig för lärosätet. Instructure informeras om datum för test och produktion.

4.     Ladok-LIS adapter sätts upp för lärosätet.

5.      Lärosätet tar kontakt med kontaktperson på Instructure när det gäller hur information från integrationen skall kopplas i Canvas. Även stöd till lärosätet när det gäller konfiguration i Canvas.

6.      Leverantören Instructure konfigurerar Canvas försystem Kimono för integrationen enligt lärosätets önskemål samt levererar inloggningsuppgifter till Kimono. Bl.a. följande frågor skall besvaras/beaktas:

  1. Skall både antagna och registrerade överföras till Canvas?
  2. Hur skall studenter och anställda logga in?
   1. Om inloggning sker via Swamid och IdP så behöver lärosätets IdP släppa personnummer eller Ladok's för personen unika ID dvs. LadokUID. Detta kommer att påverka hur det s.k login_ID skall mappas i Kimono och i Canvas.
  3. Viktigt! Integrationen hanterar endast studenter, personal måste hanteras manuellt, via en lokal integration, alternativt enligt detta. Orsaken är att informationen inte finns i Ladok.
  1. Viktigt! SISID för en person skall alltid vara LadokUID. Om konton tidigare har skapats upp i Canvas där SISID för personen är något annat så kan dubbla konton skapas.
   1. För att minska problemet innan integrationen sätts igång så skall de konton som skapas utanför integrationen alltid skapas med SISID = LadokUID
   1. Om integrationen sätts igång innan registreringsperiod så minskar problemet.
   1. Ev. resterande konton får migreras i Canvas.

7.     Lärosätet sätts upp i testmiljö för integrationen Ladok test till Kimono/Canvas test. 

9.     Lärosätet sätts upp i produktion mot Ladok och Kimono/Canvas. Lärosätet och produktägare för Sunet LMS informeras om att produktionssättningen är genomförd.


 • No labels