Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Genom samverkan kunna leverera drift, övervakning och support av LAN med lärosäten som har behov denna tjänst. I syfte att säkerställa stabil leverans, effektivisering och säkra kompensförsörjningenkompetensförsörjningen.

En högkvalitativ leverans, säkerställs genom att:

...

  • Påbörja initial produktion hos ett eller ett fåtal intresserade lärosäten under 2019

  • Arbeta nära med andra relevanta projekt som SOC

  • Söka finansiering för utveckling av verktyg från det europeiska forskningsnätet Géant


Nuvarande status

Upphandlingen för inköpscentralen är slutförd. Kontrakt tilldelat till Advania som distributör av nätverksutrustning för CNaaS

Utvecklingsarbetet kring Network Management System för Campusnät som tjänst (CNaaS NMS) sker i löpande dialogform med deltagande initiala lärosäten. 

Utrustning till MDH: snya Campus i Eskilstuna är beställd och levereras och installeras Jan-Feb 2020.

 

Risker

Att SUNET tar på sig kostnader som är svåra att få täckning för efter 2020. Detta skulle kunna vara en risk men minimeras av att SUNET bygger detta i samråd och tillsammans med kunder till tjänsten och då kan växa i en kontrollerad takt.

...