You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Utgångspunkt och omfattning

Ett antal standarder som identifierats som relevanta för sektorn, huvudsakligen för utväxling av utbildningsadministrativ information, har analyserats och utifrån ett antal kriterier. De analyserade standarderna har sedan ställts mot den informationsmodell som är representerad i Ladok 3. Utifrån de uppställda kriterierna har sedan standarderna jämförts för att få en rekommendation för en relevant meddelandestandard som kan få en generell tillämpning inom hela sektorn.

Analyserade standarder

LIS - Learning Information Services

EMIL

Open Education API

Egenutvecklat

Analys kriterier

 • Informationsmodell
 • Interaktionsmodell och transport
 • Interoperabilitet
  • Målgrupp
  • Utbredning
 • Livscykel
  • Nuvarande status för standarden
  • Utvecklingsgrad
 • Teknisk kvalitet
  • Val av teknologier och deras tillämpning
 • Utökningsbarhet
 • Täckningsgrad i jämförelse med Ladok 3:s informationsmodell

 • No labels