Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Swedish

Beskrivning av SWAMID Entity Category Release Check

SWAMID Entity Category Release Check är en testtjänst avsedd för systemadministratörer för identitetsutfärdare registrerade i SWAMID.

Tjänsten verifierar om identitetsutfärdaren följer SWAMID Best Current Practice for Entity Category Attribute Release.

Syftet med tjänsten är att undersöka vilka attribut som släpps från identitetsutfärdaren beroende på vilka entitetskategorier och begärda nödvändiga attribut som tjänsten har registrerat i metadata för deltjänsterna.

SWAMID Entity Category Release Check innehåller följande deltjänster:

 • SWAMID Entity Category Release Check - EC verification
 • SWAMID Entity Category Release Check - No EC
 • SWAMID Entity Category Release Check - REFEDS R and S
 • SWAMID Entity Category Release Check - GÉANT CoCo part 1
 • SWAMID Entity Category Release Check - GÉANT CoCo part 2
 • SWAMID Entity Category Release Check - GÉANT CoCo part 3
 • SWAMID Entity Category Release Check - Ladok
 • SWAMID Entity Category Release Check - Results

Hantering av personuppgifter

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter överförs från identitetsutfärdaren (din inloggningstjänst) till tjänsten för att säkerställa att att identitetsutfärdaren följer SWAMID Best Current Practice for Entity Category Attribute Release. I samband med inloggning i respektive deltjänst begärs en unik delmängd av personuppgifter från nedanstående lista av den identitetsutfärdare du testar. Varje deltest lagrar vilka attribut som har överförts från identitetsutfärdaren till tjänsten för att kunna ge ett sammanställt resultat efter att alla deltester är genomförda. Attributvärdena, dvs personuppgifterna, lagras dock ej.

Följande personuppgifter begärs av en eller flera av deltjänsterna:

PersonuppgifterSyfteTeknisk representation
Unika tekniska identifierareAtt kontrollera om attributen släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdena för den som genomför testen

eduPersonPrincipalName
eduPersonTargetedID
eduPersonUniqueID

PersonnummerAtt kontrollera om attributen släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdena för den som genomför testennorEduPersonNIN
personalIdentityNumber
ForskaridentifierareAtt kontrollera om attributet släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdet för den som genomför testeneduPersonOrcid
NamnAtt kontrollera om attributen släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdena för den som genomför testen

cn
displayName
givenName
sn
norEduPersonLegalName

E-postadressAtt kontrollera om attributet släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdet för den som genomför testenmail
FödelsedatumAtt kontrollera om attributet släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdet för den som genomför testenschacDateOfBirth
TillitsnivåAtt kontrollera om attributet släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdet för den som genomför testeneduPersonAssurance
OrganisationskopplingAtt kontrollera om attributen släpps av identitetsutfärdaren samt visa värdena för den som genomför testeneduPersonAffiliation
eduPersonScopedAffiliation


Förutom direkta personuppgifter överförs även indirekta personuppgifter såsom vilken organisation användaren tillhör och vilken identitetsutfärdare som har använts vid inloggningen. I kombination med ovanstående personuppgifter kan dessa användas för att unikt identifiera en person.

Övrig behandling av personuppgifter i tjänsten

Alla deltjänster sparar tekniska loggar för felsökning och säkerhetsrelaterade incidenter. Dessa tekniska loggar innehåller information om alla inloggningar som görs i deltjänsterna inkl. överförda personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Inga personuppgifter överförs till tredje part.

Rättslig grund

Personuppgifter hanteras baserat på den rättsliga grunden allmänt intresse. Personuppgifterna måste överföras för att systemadministratörer av identitetsutfärdare ska kunna verifiera att personuppgifter överförs enligt de rekommendationer som finns i SWAMID.

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

Inga personuppgifter sparas i tjänsten förutom i tekniska loggar för felsökning och säkerhetsrelaterade incidenter.

För registerutdrag och radering av dina personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig.

Rensning av personuppgifter

Inga personuppgifter lagras i tjänsten förutom i tekniska loggar. De tekniska loggarna rensas automatisk efter högst en vecka.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Vetenskapsrådet i Sverige. Har du frågor om hur personuppgifter hanteras inom tjänsten tag kontakt med SWAMID Operations på adressen operations@swamid.se.

Kontaktuppgifter till Vetenskapsrådets dataskyddsombud finns på https://www.vr.se/behandling-av-personuppgifter.html.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Denna tjänst följer det internationella ramverket GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.

...

English

Description of SWAMID Entity Category Release Check

SWAMID Entity Category Release Check is a suite of test services for system administrators of identity providers registered in SWAMID..

The test services determine if the identity provider follows SWAMID Best Current Practice for Entity Category Attribute Release.

The purpose of the test services are to evaluate which attributes are released by the identity provider depending on entity categories and requested attributes in the metadata of the respective test service.

SWAMID Entity Category Release Check contains the following test services:

 • SWAMID Entity Category Release Check - EC verification
 • SWAMID Entity Category Release Check - No EC
 • SWAMID Entity Category Release Check - REFEDS R and S
 • SWAMID Entity Category Release Check - GÉANT CoCo part 1
 • SWAMID Entity Category Release Check - GÉANT CoCo part 2
 • SWAMID Entity Category Release Check - GÉANT CoCo part 3
 • SWAMID Entity Category Release Check - Ladok
 • SWAMID Entity Category Release Check - Results

Processing of personal data

Transfer of personal data

Personal data are transferred from the identity provider (your login service) to the test services to ensure that the identity provider complies with the SWAMID Best Current Practice for Entity Category Attribute Release. When logging in to the respective test service, a unique subset of personal data are requested from the list below from the identity provider you are testing. Each test service stores the set of attributes that have been transferred from the identity provider to the service in order to be able to give a summarised result after the test suite has been completed. The attribute values, that contains personal data, are not stored.

When logging in to these test services, the following personal data are requested from the identity provider you use:

Personal dataPurposeTechnical representation
Unique identifiersTo verify that the attributes are released by the identity provider and to display the values to the user performing the tests

eduPersonPrincipalName
eduPersonTargetedID
eduPersonUniqueID

Personal Identity NumberTo verify that the attributes are released by the identity provider and to display the values to the user performing the testsnorEduPersonNIN
personalIdentityNumber
Researcher and contributor identifierTo verify that the attribute is released by the identity provider and to display the value to the user performing the testseduPersonOrcid
NameTo verify that the attributes are released by the identity provider and to display the values to the user performing the testscn
displayName
givenName
sn
norEduPersonLegalName
E-mail addressTo verify that the attribute is released by the identity provider and to display the value to the user performing the testsmail
Date of birthTo verify that the attribute is released by the identity provider and to display the value to the user performing the testsschacDateOfBirth
Assurance levelTo verify that the attribute is released by the identity provider and to display the value to the user performing the testseduPersonAssurance
Organisational dataTo verify that the attributes are released by the identity provider and to display the values to the user performing the testseduPersonAffiliation
eduPersonScopedAffiliation


In addition to direct personal data, indirect personal data are also transferred, such as which organisation the user belongs to and which identity provider that has been used when logging in. In combination with the above personal data, these can be used to uniquely identify a person.

Other processing of personal data within the service

All test services store technical logs for debugging purposes and security related incidents. These technical logs contain information regarding all authentications made to the test services and the personal data transferred.

Transfer of personal data to third parties

No personal data are transferred to third parties.

Lawful basis

Personal data are processed on the basis of public interest. Personal data must be transferred in order for system administrators of identity providers to be+ able to verify that personal data is transferred in accordance with the recommendations of SWAMID.

Right of access, right of rectification and right of erasure of personal data

No personal data are stored in the service except in technical logs for debugging purposes and security related incidents.

For access and erasure of your personal data, contact the Personal data controller.

Purging of personal data

No personal data are stored in the service except in technical logs. The technical logs are automatically purged within a week.

Personal data controller

Personal data controller for the processing of personal data is The Swedish Research Council, Sweden. If you have questions about how personal data are processed within the service, please contact operations@swamid.se.

Contact information for The Swedish Research Council's data protection officer can be found at https://www.vr.se/behandling-av-personuppgifter.html.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

This service complies with the international framework GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) for the transfer of personal data from identity providers to the service. This framework is intended for services in Sweden, the EU and the EEA that are used in research and higher education.

...