Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Se följande användardokumentation för en mer detaljerad beskrivning av hur en användare kan validera dokument som signerats i eduSign.

Notera att sedan december 2023 innehåller alla signerade dokument automatiskt ett valideringsintyg.

...