Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Projektet E-signaturer i Sunet syftar till att etablera digitala signaturer som tjänst i Sunet med drift i egen regi baserat på DIGG.se standard för e-signatur i offentlig förvaltning.

Projektledare

Fresia Pérez/Sunet

Beställare

Leif Johansson/Sunet

Styrgrupp

Styrgruppen består av representanter från organisationer med betydande intresse i projektets leverans, antingen genom att man ingår med finansiering för utveckling eller genom ett tydligt uttalat intresse för att köpa tjänsten.

Referensgrupp

Två referensgrupper kommer etableras:

  1. En teknisk referensgrupp
  2. En referensgrupp som består av beställare/beslutsfattare valda bland Sunets kunder

Förstudie

Följande PM utgör en förstudie som visar på möjliga aktiviteter inom området där Sunet kan leverera nytta. Under Q1 2019 genomfördes en sondering av intresset för de alternativa ansatser som diskuteras i PM:et. Undersökningen visade på att det finns ett mycket starkt intresse för att genomföra ett projekt som syftar till att etablera E-underskrifter som tjänst i Sunet där Sunet driver alla delar av tjänsten i egen regi. Projektet kommer drivas som en vanlig tjänsteetablering i Sunet. Förstudien utgick även ifrån resultaten från projektet Digital Signering.

View file
nameSunet & digitala signaturer.pdf
height250

Projektdirektiv

Projektet skall under 2019 leverera följande:

...