Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Standarden implementeras av vissa större LMS platformar och standard SIS system, men det saknas information om specifika lärosäten eller institutioner som använder OneRoster. IMS Global har certifierat ett stort antal system inom standarden OneRoster. Dessa går enkelt att se på https://www.imsglobal.org/cc/statuschart/oneroster länken. Exempel på certifierat system är Canvas. Standarden måste implementeras manuellt, inga standardbibliotek som enkelt går att importera finns.

Livscykel

OneRoster bygger på LIS standarden och är ett fortsättningsarbete av den. Första versionen av OneRoster, version 1.0 publicerades i juni 2015. Senaste versionen är 1.1 som publicerades i september 2018. Standarden måste anses stabil då det finns ett antal systemleverantörer. Eftersom arbete på en efterträdande standard finns, kan man ana att OneRoster inte kanske kommer flitigt att vidareutvecklas förutom rutinmässigt underhåll. För tillfället ligger IMS Globals fokus på att utveckla en standard de kallar EDU-API med hjälp av erfarenheter dragna från deras OneRoster och LTI standarder. Den utgår dock med LIS som grund.

Teknisk kvalitet

OneRoster tillhandahåller inga tekniska artefakter i form av scheman, swagger-definitioner eller liknande. Specifikationerna består endast av textuell dokumentation. Dokumentationen är, i likhet med LIS, inte helt lättläst och det kan vara svårt att ta till sig innehållet. Frånvaron av tekniska artefacter som definerar de ingående interfacen kan försvåra en implementation som följer standarden fullt ur.

...