Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En viktig del i arbetet är att ta in erfarenheter från den kommande integrationen med lärplattformen Canvas (inom kort aktuellt för ett antal lärosäten). Erfarenheter från integrationsarbetet med Canvas generaliseras för att skapa en nationell modell som skall kunna användas i liknande framtida integrationsprojekt.Sammanfattning

En sammanfattning skall tas fram för att diskutera slutsatser

Vart som kvarstår är att sammanställa resultatet. Gunnar skriver ett utkast och "vi" skriver "rent".

====================

Urval av standarder

Varför de valda standarderna?

...

Utifrån denna analys så är slutsatsen att, av de analyserade standarderna, är det LIS som ger störst möjligheter att implementera funktionella Ladok-interpretationer. Dessutom kan LIS förväntas vara den standard som kan erbjuda bäst möjligheter till interoperabilitet med existerande standardsystem inom högskolesektorn. LIS har förvisso i nuvarande version vissa brister som man aktivt bör verka för att de ellimineras elimineras i samband framtagandet av nästa generation LIS, Edu-API. Som en del i välja en standard för att ha som bas för implementation av integration med Ladok så bör tydliga riktlinjer för hur standarden ska tillämpas inom högskolesektorn i Sverige definieras.  

====================


Möjliga andra användningsfall

Bevarande av Ladok


Presentation ITCF 2019-02-12

Presentation ITCF 190212.pptx