Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Inledning

TCS Personal och TCS eScience är två tjänster för personliga certifikat som främst är tänkt att användas för E-post (S/MIME) respektive GRID-tillämpningar. Till skillnad från SUNET TCS Server är det användaren av certifikatet själv som via en självbetjäningstjänst begär ut sitt eget certifikat. Det finns alltså ingen mellanhand mellan användaren och certifikatstjänsten i detta fall.

Användaren kommer att identifieras via en federationsinloggning till ett webbaserat verktyg på ett sätt som påminner om hur inloggningen till SUNETs e-mötestjänst fungerar. En viktig skillnad är att denna tjänst kommer att ställa högre och mer specifika krav på hur användaren identifierats.

Anslutning till tjänsten

Läs mer om detta på SUNETs webplats.

Krav på identitetsprocessen

TCS eScience och TCS Personal är endast tillgängliga för medlemmar i SWAMID. I Certificate Practice Statement (CPS) för TCS eScience avsnitt 3.2.3 respektive TCS Personal avsnitt 3.2.3 beskrivs de krav som ställs på identitetsutgivare (IdP:er). Dessa krav kan sammanfattas på följande sätt:

Info

Någonstans i identitetsvalideringsprocessen måste det ske en manuell ID-kontroll. ID-kontrollen får delegeras till en extern process om denna i sin tur uppfyller kraven.

Det enklaste och säkraste sättet att uppfylla detta krav är att faktiskt göra en egen manuell ID-kontroll (tex i en helpdesk). En sådan process kan fungera för mindre grupper av användare. Varje SWAMID-medlem ansvarar för att uppfylla dessa krav. Följande lista på typ-processer för identitetskontroll är godkända av SWAMID för användning med TCS. Denna lista kommer att fyllas på allt eftersom SWAMID utvärderar och godkänner nya processer för användning med TCS.

En IdP kommer att behöva hålla reda på vilken process som använts för identitetskontroll av varje användare tex genom att sätta ett värde i den underliggande LDAP-databasen, se fallstudie Uppsala universitet för exempel.

Krav på återkallning/revokering

Info

I den händelse att en person blir avstängd från sin identitet (tex om anställningen upphör) är organisationen som är medlem i TCS skyldig tillse att ett certifikat som personen utfärdat blir återkallade, eller på engelska revokerade.

Detta kan hanteras manuellt av en administratör i samma webgränssnitt som används för att utfärda certifikaten. Det finns också ett API som kan användas för att automatiskt revokera certifikat.

Tekniska krav på identitetsutfärdare

Certifikatstjänsterna TCS eScience och TCS Personal levereras från två web-baserade tjänster. En identitetsutfärdare signalerar att man uppfyller kraven som ställs i CPS:en, avsnittet krav på identitetsprocessen, genom att sätta ett värde för attributet eduPersonEntitlement vid varje inloggning till respektive web-tjänst. Detta värde får endast sättas för användare som uppfyller kraven i CPS:en.

Tjänst

URL

SP entityID

eduPersonEntitlement

TCS Personal

https://tcs-personal.sunet.se

https://tcs-personal.sunet.se/simplesamlphp/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp

urn:mace:terena.org:tcs:personal-user

TCS Personal eScience

https://tcs-escience.sunet.se

https://tcs-escience.sunet.se/simplesamlphp/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp

urn:mace:terena.org:tcs:escience-user

De personer som för en organisation som är medlem i TCS har rätt att återkalla certfikat, och även andra administrativa rättigheter, måste förutom att ha fått denna rättighet delegerad i certfikatsportalen även få ett särskilt värde satt på attributet eduPersonEntitlement vid varje inlogning till respektive webbtjänst. Detta värde får endast sättas för användare som ska inneha denna rättighet.

Tjänst

SP entityID

eduPersonEntitlement

TCS Personal

https://tcs-personal.sunet.se/simplesamlphp/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp

urn:mace:terena.org:tcs:personal-admin

TCS Personal eScience

https://tcs-escience.sunet.se/simplesamlphp/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp

urn:mace:terena.org:tcs:escience-admin

För hjälp gällande konfiguration av Shibboleth IdP finns SWAMIDs sida "TCS Personal (eScience)".