Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SWAMIDs alla instruktioner för både identitetsutfärdare och tjänster går att använda men ni behöver göra är att byta till aktuella URLar enligt ovan i konfigurationsfilerna.