Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnas följande information för behandlingen av dina personuppgifter i Sunet Forum.

Personuppgiftsansvarig

Sunet är en avdelning vid Vetenskapsrådet. För behandling av personuppgifter i Sunet Forum är Vetenskapsrådet personuppgiftsansvarig.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna samlas in och hanteras för att kunna verifiera användaren och dennes behörighet. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

De personuppgifter som lämnas av användaren av Sunet Forum lagras i systemet. Varje användare har ett lösenordsskyddat konto. Kontoinnehavaren kan logga in på kontot men även ansvarig administratör för Sunet Forum har möjlighet att agera som en användare i systemet. 

Den personuppgiftsansvarige vidtar relevanta och tillräckliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa uppgiftsskyddet i enlighet med vid var tid gällande regler. Uppgifterna bevaras eller gallras i enlighet med de författningskrav som gäller för den personuppgiftsansvarige.

Vid inloggning via SWAMID har Vetenskapsrådet som tjänsteleverantör anslutit sig till GÉANT Data Protection Code of Conduct. Uppförandekoden beskriver ett förhållningssätt hos tjänsteleverantörer vid federerad identitetshantering för att möta kraven i dataskyddslagstiftningen.

Dina personuppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman, bl.a. vid en begäran om allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har också rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.