Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Swedish

Beskrivning av Sunets eduSign-underskriftstjänst

Underskriftstjänsten eduSign används för att signera dokument elektroniskt. Du ska endast logga in om du ska ladda upp ett dokument för signering eller är inbjuden att signera ett dokument. 

Hantering av personuppgifter

Överföring av personuppgifter

Vid inloggning överförs personuppgifter från den identitetsutfärdare du har loggat in med till Sunets tjänst eduSign för att ge dig som användare tillgång till inloggningsskyddad information i tjänsten. I samband med inloggning begärs ett antal personuppgifter för att identifiera dig som användare samt att inloggningen ska vara tekniskt möjlig.

Personuppgifter som tjänsten tar del av används endast till att:

  • Producera signaturen
  • Identifiera användare som blivit inbjudna att signera

Utöver det sparas en del av denna data temporärt i loggar för spårbarhet och felsökning.

Följande personuppgifter begärs av tjänsten:

PersonuppgifterSyfteTeknisk representation
Unik teknisk identifierareIdentifiera dig som användare i tjänsten så att du får åtkomst enligt de rättigheter du blivit tilldelade.

eduPersonPrincipalName

NamnIdentifiera dig för övriga användare i tjänsterna.

displayName

givenName

sn

E-postadress Uppgift som används för att matcha inbjudan med teknisk identifieraremailoch E-postaliasUppgift som används för att matcha inbjudan med teknisk identifierare

mail

mailLocaAddress

TillitsprofilIdentifiera vilken nivå av tillit till din identitets riktighet eduPersonAssurance


Förutom direkta personuppgifter överförs även tekniskt indirekta personuppgifter såsom vilken organisation du tillhör och vilken identitetsutfärdare som har använts vid inloggningen. Dessa uppgifter används ej av tjänsten mer än för tekniska loggar.

Övrig behandling av personuppgifter i tjänsten

eduSign sparar tekniska loggar för felsökning och säkerhetsrelaterade incidenter. Dessa tekniska loggar innehåller information om alla inloggningar som görs inkl. överförda personuppgifter.

eduSign sparar underlaget för att skapa ett signeringsuppdrag när andra bjuds in att skriva under och vilka som skrivit under enbart tills dess att uppdraget är slutfört och alla skrivit under.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Inga personuppgifter överförs till tredje part.

Rättslig grund

Personuppgifter hanteras baserat på den rättsliga grunden allmänt intresse. Personuppgifterna måste överföras för att ge användare åtkomst till inloggningsskyddad information som behövs för sitt arbete..

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

Personuppgifter sparade i tjänsten rättas automatiskt baserat på personuppgifterna som överförs från din identitetsutfärdare i samband inloggningen.

För att radera dina personuppgifter i tjänsten tag kontakt med SUNET NOC.

För registerutdrag kontakta personuppgiftsansvarig.

Rensning av personuppgifter

Personuppgifter rensas manuellt när de inte längre används av tjänsten eller anslutna tjänster.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Vetenskapsrådet i Sverige. Har du frågor om hur personuppgifter hanteras inom tjänsten tag kontakt med SUNET NOC.

Kontaktuppgifter till Vetenskapsrådets dataskyddsombud finns på https://www.vr.se/behandling-av-personuppgifter.html.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Denna tjänst följer det internationella ramverket GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.

...

English

Description of Sunet eduSign service

The eduSign service is used to sign documents electronically. You should only login to load a document you want to sign or if you are invited to sign.  

Processing of personal data

Transfer of personal data

When logging in, personal information is transferred from the identity provider you have logged in with to the eduSign service to give you as a user access to login-protected information in the service.At time of login, a number of personal data is requested to identify you as a user and give you access to service.

The personal data we obtain from the identity providers is that which is strictly needed for:

  • Producing the signature
  • Identifying the users in invitations to sign

Additionally, some of this data is temporarily kept in logs for traceability and troubleshooting.

When logging in, the following personal data are requested from the identity provider you use:

Personal dataPurposeTechnical representation
Unique identifierIdentify you as a user of the service so that you have access according to the rights you have been granted.

eduPersonPrincipalName

NameIdentify yourself to other users in the services.displayName
givenName
sn
E-mail address

To verify that the invited person is similar to the logged in individual.

mailand E-mail alias

To verify that the invited person is similar to the logged in individual.

mail

mailLocalAddress

Identity assurance profileSet of URIs that assert compliance with specific standards for identity assuranceeduPersonAssurance


In addition to direct personal data, indirect personal data are also transferred, such as which organisation the user belongs to and which identity provider that has been used when logging in. This information is not used by the service more than for technical logs.

Other processing of personal data within the service

The service saves technical logs for troubleshooting and security related incidents.These technical logs contain information about all logins made incl.transferred personal data.

The service eduSign only temporarily stores documents when someone is invite to sign a document and who has been invited to sign until all parties have signed said document.

Transfer of personal data to third parties

No personal data is transferred to third parties.

Lawful basis

Personal data is handled based on the lawful basis of public interest. The personal data must be transferred to give users access to login-protected information needed for their work at Sunet or in collaboration with Sunet.

Right of access, right of rectification and right of erasure of personal data

Personal data saved in the service is automatically corrected based on the personal data transferred from your identity issuer in connection with the login.

To delete your personal information in the identity management service, contact SUNET NOC.

For access your personal data, contact the Personal data controller.

Purging of personal data

Personal data is manually purged when it is no longer used by the identity management service or connected services.

Personal data controller

Personal data controller for the processing of personal data is The Swedish Research Council, Sweden. If you have questions about how personal data are processed within the service, please contact SUNET NOC.

Contact information for The Swedish Research Council's data protection officer can be found at https://www.vr.se/behandling-av-personuppgifter.html.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

This service complies with the international framework GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) for the transfer of personal data from identity providers to the service. This framework is intended for services in Sweden, the EU and the EEA that are used in research and higher education.

...