Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Swedish

Beskrivning av SWAMID Metadata admin tool

SWAMID Metadata admin tool är en tjänst avsedd för systemadministratörer för hantering av metadata registrerade i SWAMID.

Syftet med tjänsten är att underlätta uppdatering och validering av XML:en för entiteter som är registrerade i SWAMIDs metadata.

SWAMID Metadata admin tool  innehåller följande deltjänster:

  • SWAMID Metadata admin tool 
  • SWAMID Metadata admin tool - lab

Hantering av personuppgifter

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter överförs från identitetsutfärdaren (din inloggningstjänst) till tjänsten för att hantera vilken person som är inloggad. Enbart eduPersonPrincipalName och mail lagras tills uppdateringen är genomförd, sedan raderas dessa.

Följande personuppgifter begärs av deltjänsterna:

PersonuppgifterSyfteTeknisk representation
Unika tekniska identifierareAtt kontrollera vilken det är som ändrar på entiteten

eduPersonPrincipalName

NamnFör att visa upp namn, sparas ej.givenName
sn
E-postadressAtt skicka info om entiteten.mail
TillitsnivåAtt kontrollera tillitsnivå under inloggningen, sparas ej.eduPersonAssurance
OrganisationskopplingAtt kontrollera så att den inloggade är anställd på lärosätet

eduPersonAffiliation

eduPersonScopedAffiliation


Förutom direkta personuppgifter överförs även indirekta personuppgifter såsom vilken organisation användaren tillhör och vilken identitetsutfärdare som har använts vid inloggningen. I kombination med ovanstående personuppgifter kan dessa användas för att unikt identifiera en person.

Övrig behandling av personuppgifter i tjänsten

Alla deltjänster sparar tekniska loggar för felsökning och säkerhetsrelaterade incidenter. Dessa tekniska loggar innehåller information om alla inloggningar som görs i deltjänsterna inkl. överförda personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Inga personuppgifter överförs till tredje part.

Rättslig grund

Personuppgifter hanteras baserat på den rättsliga grunden allmänt intresse. Personuppgifterna måste överföras för att systemadministratörer av identitetsutfärdare ska kunna verifiera att personuppgifter överförs enligt de rekommendationer som finns i SWAMID.

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

Inga personuppgifter sparas i tjänsten förutom i tekniska loggar för felsökning och säkerhetsrelaterade incidenter.

För registerutdrag och radering av dina personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig.

Rensning av personuppgifter

Inga personuppgifter lagras i tjänsten förutom i tekniska loggar. De tekniska loggarna rensas automatisk efter högst en vecka.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Vetenskapsrådet i Sverige. Har du frågor om hur personuppgifter hanteras inom tjänsten tag kontakt med SWAMID Operations på adressen operations@swamid.se.

Kontaktuppgifter till Vetenskapsrådets dataskyddsombud finns på https://www.vr.se/behandling-av-personuppgifter.html.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Denna tjänst följer det internationella ramverket GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.

...

English

Description of SWAMID Metadata admin tool

SWAMID Metadata admin tool is used by system administrators for manageing metadata registered in SWAMID..

The purpose of the services are to manage the updates and validation of the XML for entities registred in SWAMID metadata.

SWAMID Entity Category Release Check contains the following test services:

  • SWAMID Metadata admin tool 
  • SWAMID Metadata admin tool - lab

Processing of personal data

Transfer of personal data

Personal data are transferred from the identity provider (your login service) to the services to handle which person that sis logged in. Only eduPersonPrincipalName and mail are stored during the time the entity is updated, when registred/updated those values are removed.

When logging in to these test services, the following personal data are requested from the identity provider you use:

Personal dataPurposeTechnical representation
Unique identifiersTo record which person that is editing the entity

eduPersonPrincipalName

NameTo display the name on the webpage, are not saved.givenName
sn
E-mail addressTo be used for sending information about the entitymail
Assurance levelTo verify the Assurance level of the person logged in.eduPersonAssurance
Organisational dataTo verify that the logged in person is an emploee

eduPersonAffiliation

eduPersonScopedAffiliation


In addition to direct personal data, indirect personal data are also transferred, such as which organisation the user belongs to and which identity provider that has been used when logging in. In combination with the above personal data, these can be used to uniquely identify a person.

Other processing of personal data within the service

All test services store technical logs for debugging purposes and security related incidents. These technical logs contain information regarding all authentications made to the test services and the personal data transferred.

Transfer of personal data to third parties

No personal data are transferred to third parties.

Lawful basis

Personal data are processed on the basis of public interest. Personal data must be transferred in order for system administrators of identity providers to be+ able to verify that personal data is transferred in accordance with the recommendations of SWAMID.

Right of access, right of rectification and right of erasure of personal data

No personal data are stored in the service except in technical logs for debugging purposes and security related incidents.

For access and erasure of your personal data, contact the Personal data controller.

Purging of personal data

No personal data are stored in the service except in technical logs. The technical logs are automatically purged within a week.

Personal data controller

Personal data controller for the processing of personal data is The Swedish Research Council, Sweden. If you have questions about how personal data are processed within the service, please contact operations@swamid.se.

Contact information for The Swedish Research Council's data protection officer can be found at https://www.vr.se/behandling-av-personuppgifter.html.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

This service complies with the international framework GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) for the transfer of personal data from identity providers to the service. This framework is intended for services in Sweden, the EU and the EEA that are used in research and higher education.

...