Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Swedish

SWAMID Operations inbjuder nu alla till att läsa och kommentera ett förslag på formaliserad process för att genomföra policyuppdateringar i SWAMID.

Processen är en formalisering av den informella process SWAMID haft vid policyuppdateringar sedan starten 2007.

Policydokument som ingår Community Consensus Process 3

Zoommöte för presentation och diskussion

SWAMID Operations genomför inget möte med presentation och diskussion runt förändringen denna gång. Orsaken till detta är att det är en formalisering av redan använd process.

Tidsperiod för Community Consensus Process

Under perioden 6 maj till den 19 maj är det möjligt att diskutera och kommentera förslagen till förändringar. Därefter kommer SWAMID Operations att gå igenom kommentarer och diskussioner som framkommit. Arenor för diskussioner och kommentarer är e-postlistan saml-admins och direktbrev till SWAMID Operations.


English

SWAMID Operations invites everyone to read and comment on a proposal for a formalized process for implementing policy updates in SWAMID. 

The process is a formalization of the informal process SWAMID has had in policy updates since the start in 2007.

Policy documents included in Community Consensus Process 3

Zoom meetings for presentation and discussion

SWAMID Operations will not hold a meeting with a presentation and discussion about the change this time. The reason for this is that this is a formalization of the process already used.

Community Consensus Process Time Period

During the period May 6 to May 19, it is possible to discuss and comment on the proposed changes. Subsequently, SWAMID Operations will go through comments and discussions that have emerged. The arenas for discussions and comments are the mailing list saml-admins and direct mail to SWAMID Operations.