Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I Ladok finns ett ExterntStudentUID för varje student. Värdet kommer från UHR:s studentregister där samordning sker med Ladok och NyA/Antagning.se för att varje student som etableras i Ladok eller NyA/Antagning.se ska få en unik gemensam identifierare. För att i möjligaste mån se till att studenter har samma ESI oberoende vilket lärosäte/inloggningstjänst studenten loggar in via så bör ExterntStudentUID användas för ESI. Notera att Ladok respektive NyA/Antagning.se även har egna, interna UID:er för studenter (som i Ladoks fall (StudentUID) bland annat kan användas i norEduPersonLIN), dessa . Dessa är inte samma som ExterntStudentUID.

...