Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Att skriva under ett dokument


Tjänsten kan eduSign nås på https://edusign.sunet.se och kan användas för att ladda upp och skriva under PDF dokument eller XML dokument. Detta sker enkelt genom att utföra följande steg:

...